miércoles, 6 de marzo de 2019

Anuncios dun novo impulso á Variante ferroviaria de Ourense que dan continuidade á tramitación realizada anteriormente

Publicaba onte o Diario Oficial da Unión Europea (DOUE) tres anuncios periódicos indicativos de  Adif Alta Velocidade concernentes á coñecida como Variante de Ourense da liña de alta velocidade Madrid-Galicia que teñen por obxecto por obxecto reducir prazos de recepción de ofertas.

Son contratos referidos ás asistencias técnicas do control dos traballos na plataforma en varios subtramos que referencio a continuación:

Denominación:

Asistencia técnica para o control das obra da variante de Ourense; Taboadela-Túnel de  Rante; plataforma.
Valor total estimado
Valor IVE excluído: 4.400.000,00  EUR
Duración do contrato, acordo marco ou sistema dinámico de adquisición.
Duración en meses: 38
Data estimada de publicación do anuncio de licitación:
01/07/2019

Denominación:
Asistencia técnica para o control das obra da variante de Ourense; túnel de  Rante-Conexión  Seixalbo; plataforma.
Valor total estimado
Valor IVE excluído: 1 050 000.00  EUR
Duración do contrato, acordo marco ou sistema dinámico de adquisición.
Duración en meses: 34
Data estimada de publicación do anuncio de licitación:
01/07/2019
Denominación:
Asistencia técnica para o control das obras da variante de Ourense; conexión  Seixalbo- Seixalbo; plataforma.
Valor total estimado
Valor IVE excluído: 450 000.00  EUR
Duración do contrato, acordo marco ou sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 19
Data estimada de publicación do anuncio de licitación:
01/07/2019


Estes contratos refírense ao subtramo Taboadela- Seixalbo de 9,2  quilómetros de lonxitude,  e están amparados pola resolución do 13 de xuño de 2017 (publicada no BOE do 28 de xuño, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se formulou declaración de impacto ambiental positiva.Ademais esta variante ten outro subtramo que  va desde  Seixalbo á Estación de Ourense e que ten 6,7 km de lonxitude.

Lembrar que a DIA de  Seixalbo a Ourense aprobouse o 25 de novembro de 2011 (BOE do 10 de decembro), pero por aplicación da Lei 21/2013, do 9 de decembro, establécese que as publicadas declaracións aprobadas con anterioridade perderán a súa vixencia se non se comezou a súa execución no prazo máximo de seis anos desde a entrada en vigor. É dicir antes de decembro de 2019 deberá estar en obras.

OS ANTECEDENTES MÁIS RECENTES DA TRAMITACIÓN DA VARIANTE EXTERIOR NA XII LEXISLATURA.


O BOE do 28 de xuño de 2017 publica a Resolución do 13 de xuño de 2017, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se formula declaración de impacto ambiental do proxecto Integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense, tramo Taboadela-Seixalbo.

O 3 de abril de 2018 o Goberno de Mariano Rajoy presentou no Congreso dos Deputados o Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018. E neles ADIF-AV contemplou o proxecto da Variante de Ourense.

Cifrou o seu custo en 635,56 millóns de euros que distribuíu de 2017 a 2024. Consignábase para 2018, 3 millóns, para 2019: 35 millóns, para 2029, 228 millóns e para 2021, 154,56 millóns de euros.

O día 6 de abril de 2018 o Consello de Ministros presidido por Rajoy, autorizou as operacións previas necesarias para que o tramo de ancho convencional (1.668 mm) Taboadela-Ourense transfórmese nun tramo da rede de alta velocidade de ancho internacional (1.435 mm).

Na nota que difundía ADIF-AV dicíase entre outras  coas que " realizará unha adecuación integral da liña no tramo Taboadela-Ourense, para permitir que a alta velocidade chegue canto antes á capital ourensá e acúrtense os tempos de viaxe ata a Meseta." E engadía "As actuacións no tramo Taboadela-Ourense permitirán a continuidade da conexión ferroviaria de alta velocidade entre a cidade de Ourense e a Meseta mentres se tramita e constrúe a variante exterior de Ourense, polo que son complementarias ao proxecto de variante".


http://prensa.adifaltavelocidad.es/nde/u08/GAP/Prensa.nsf/Vo000A/36EE49718941F8FAC12582670047A4A1?Opendocument


O 7 de maio de 2018 en Ourense, con ocasión da presentación do selo conmemorativo do centenario da Ponte Nova, o ministro de Fomento, Iñigo de la Serna dixo sobre a variante de Ourense: “que seguimos traballando nos proxectos e que mañá se publicará a aprobación da parte correspondente a Taboadela- Seixalbo, que era o primeiro dos tramos ou o que máis avanzado estaba.”

E estas palabras cumpríronse debido a que ao día seguinte, 8 de maio de 2018 o BOE publicou o anuncio da Subdirección Xeral de Planificación Ferroviaria da Secretaría Xeral de Infraestruturas pola que se aprobaba o expediente de Información Pública e Audiencia e definitivamente do "Proxecto Básico de integración urbana e acondicionamento da Rede Ferroviaria de Ourense. Tramo: Taboadela- Seixalbo".

Nel propoñíase como solución a desenvolver nos proxectos construtivos a "Alternativa Modificada" coas modificacións definidas no propio Expediente por mor das alegacións recibidas. Unha solución proposta así mesmo na Declaración de Impacto Ambiental. E dicíase ademais que a redacción e aprobación dos proxectos construtivos e a execución das obras corresponderá ao administrador da infraestrutura ferroviaria, de acordo co establecido no artigo 6 da Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario.

E engadíase que “Nos proxectos construtivos que desenvolvan a solución aprobada teranse en conta as prescricións incluídas na mencionada Declaración de Impacto Ambiental, formulada por Resolución do 13 de xuño de 2017 da Secretaría de Estado de Medio Ambiente e publicada en BOE do 28 de xuño de 2017.”

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-B-2018-26008.pdf

http://www.celsodelgado.gal/2018/05/publica-hoxe-o-boe-oanuncio-da.html

Nunha nota de prensa do Ministerio de Fomento do citado día 8 de maio dicíase que "En marzo de 2014, aprobouse o “Estudo Informativo do Proxecto de Integración Urbana e Acondicionamento da Rede Ferroviaria de Ourense”. Durante a redacción dos proxectos que desenvolven o mencionado estudo no tramo Taboadela- Seixalbo, viuse a necesidade de expor un novo trazado alternativo, fundamentalmente por mor das dificultades  geotécnicas na zona de Santa Leocadia, así como porque a propia Resolución de aprobación do estudo informativo prevía a necesidade de optimizar o trazado para pasar sobre o río Mesón de Calvos.

O proxecto desenvolve un trazado alternativo (Alternativa Modificada)á solución aprobada inicialmente e inclúe un estudo comparativo de ambas as alternativas e unha análise  multicriterio que xustifica a idoneidade da solución proposta.

O trazado comeza en superficie, bordeando o núcleo rural de  Espiñeiro polo norte e avanzando entre as edificacións da periferia das poboacións de Santa Leocadia e de Mesón de Calvos. Unha vez atravesada esta zona con maior poboación, cruza en túnel toda a elevación de  Rante, continúa mediante un viaduto sobre a estrada  N-525 e o río Barbaña, e discorre posteriormente sobre o túnel existente de  Aspera, que será reforzado.

A continuación, o trazado aproxímase á vía existente e á zona urbana, cruza sobre o ferrocarril Zamora-Ourense e atravesa, de novo en túnel, o cerro de  Curuxeirán, para volver separarse finalmente da vía existente.

O proxecto básico someteuse a información pública e audiencia en abril do ano 2015 e o pasado 13 de xuño de 2017 obtivo a correspondente Declaración de Impacto Ambiental ( DIA), de acordo ao establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. Antes da súa aprobación, foi preciso completar outros trámites preceptivos desde a aprobación da nova Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario."

https://www.fomento.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mar-08052018-1346

O 1 de xuño de 2018 saíu adiante a moción de censura ao  Goberno de Mariano Rajoy presentada polos deputados do Grupo Parlamentario Socialista e Pedro Sánchez obtivo a confianza da Cámara. E o 7 de xuño comeza o mandato do novo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que nomea para a presidencia de  ADIF-AV á Isabel Pardo de Vera, que era con anterioridade a Directora Xeral de Operacións deste ente.

O 28 de xuño de 2018 o Pleno do Congreso, cos votos do PP e os seus aliados e o voto en contra do PSOE e os seus aliados aprobou a Lei  de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 que  contemplaban unha partida de  ADIF-AV de  3 millóns de euros para a Variante Exterior. Orzamentos que están vixentes en 2019 por mor dunha proórroga.

Lembrar tamén que a actual presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera o 29 de novembro de 2018 dixo nunha conferencia no Foro La Región que “a variante de Ourense debería executarse para dar funcionalidade e certeza á liña, e engadiu que tras adecuar os proxectos á nova normativa, levantarán a suspensión do tramo Taboadela  Xeixalbo, que será o primeiro en licitarse.” E dicir viña a confirmar todos os anuncios realizados na etapa de goberno do PP.

Finalmente citar que o pasado 10 de xaneiro de 2019 fixen desde o Congreso unha pregunta ao Goberno sobre "cando seríán licitadas as obras do tramo Taboadela-Seixalbo tras a aprobación definitiva en 2018 do proxecto básico de integración urbana e acondicionamento da rede ferroviaria de Ourense".  Hai poucos días, o 4 de mazo de 2019, recibía esta resposta:" O proxecto constructivo do tramo indicado está actualmente en fase de supervisión; unha vez concluida a mesma poderase continuar coa sua tramitación e posterior licitación"

CONCLUSIÓNS:

Celebramos estes  preanuncios de licitación que como se deduce dos antecedentes que acabo de expoñer son unha consecuencia lóxica da tramitación anterior. E agardamos que teñan efectividade as licitacións das obras nas datas prefixadas

O compromiso do Partido Popular de Ourense con esta Variante é inequívoco, e tamén o dos Gobernos do Partido Popular.

É unha  carera de fondo na que se van cumprindo etapas e aínda quedan moitas: finalización da supervisión, aprobación definitiva, licitación, adxudicación, aprobación de orzamantos, execución..., etc

A próxima Lexislatura vai ser decisiva para o impulso desta Variante e por iso é polo que é importante que todos xuntos, sen afán partidario, traballemos en aras a conseguir un trazado completamente íntegro con características de alta velocidade desde Ourense a Madrid. Eu o primeiro desde o ámbito que o futuro me depare.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.