viernes, 29 de marzo de 2024

Compre cordura e sentido común cun proxecto industrial estratéxico para a economía circular galega: a biofábrica téxtil en Palas de Rei

 

O Diario Oficial de Galicia do pasado 4 de marzo publicou o anuncio do 20 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral de Industria, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada (AAI), o estudo de impacto ambiental (EIA), a declaración de utilidade pública e o proxecto para a implantación dunha industria de fibra téxtil a base de celulosa e as súas infraestruturas asociadas, promovido por Greenfiber, S.L. e declarado proxecto industrial estratéxico (PIE) polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de decembro de 2022, que se vai implantar no concello de Palas de Rei.

Este anuncio é para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren afectadas nos seus dereitos ou intereses, poidan examinar a documentación técnica relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días hábiles, que se contan desde o día 5 de marzo.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240304/AnuncioG0692-200224-0017_gl.html

Estamos diante dun proxecto industrial estratéxico (PIE) de economía circular que de executarse situará Galicia como referente de innovación e sustentabilidade a nivel nacional e internacional.

Permitiría que Galicia concentre o 3% da produción mundial deste material, co que a industria téxtil de Galicia e España terá a oportunidade de cumprir coa estratexia europea para estes materiais, comprando na Comunidade esta materia prima a partir de residuos téxtiles e madeira certificada.

O proxecto de construción dunha biofábrica téxtil en Palas de Rei é un modelo de economía circular que garante e defende todos os valores ambientais de descarbonización, circularidade e sustentabilidade.

Compre lembrar que o  proxecto de construción da biofábrica textil en Palas de Rei e foi apoiado por todos os grupos políticos que forman o arco parlamentario galego no ano 2022 é o mesmo proxecto que agora está no trámite de información pública.

Un proxecto sometido a unha tramitación ambiental absolutamente garantista tal e como marca a figura dos PIE, que emprega madeira certificada de proximidade (o excedente que actualmente se comercializa fora de Galicia por falta de mercado local), que produce fibras téxtiles de orixe vexetal 100% biodegradables e que busca a máxima reutilización da auga, dos residuos e da enerxía.

Compre cordura e sentido común cun proxecto tractor para a economía galega.