martes, 1 de febrero de 2022

Galicia recibe do actual modelo de financiamento 800 millóns de euros anuais menos do que lle custa á Xunta de Galicia financiar a sanidade, a educación e as políticas sociais.

Galicia recibe do actual modelo de financiamento 800 millóns de euros anuais menos do que lle custa á Xunta de Galicia financiar a sanidade, a educación e as políticas sociais.

Así o explicou onte o Concelleiro de Facenda e Administración Pública nunha rolda de prensa na que avanzou as alegacións de Galicia á proposta de poboación axustada elaborada polo Ministerio de Hacienda –que só é un elemento concreto do sistema de financiamento- e que serán remitidas hoxe ao Ministerio.


Miguel Corgos explicou que Galicia aposta por un modelo de custe, é dicir, a Xunta quere contar cun financiamento suficiente para prestar todos os servizos públicos competencia da Comunidade Autónoma como a sanidade, a educación e os servizos sociais, para que todos todos os cidadáns teñan acceso a uns servizos de calidade similar independentemente de onde residen.


As alegacións á proposta do Ministerio

As alegacións de Galicia á proposta sobre poboación axustada formulada polo Ministerio de Hacienda contan coas aportacións dos expertos e dos grupos parlamentarios feitas no seo da Comisión de financiamento do Parlamento.


Na súa exposición, o conselleiro explicou que en sanidade, a Xunta non atopa xustificación para pasar de sete a 20 tramos de poboación, minorando o peso dos de máis idade respecto á situación actual. En base aos pesos do custe sanitario, o Goberno galego aposta por unha ponderación do gasto sanitario na banda alta da proposta, en concreto cun peso do 45%.


En educación, a comunidade galega cre que a variable que mellor reflicte o gasto educativo para as comunidades autónomas é o número de matrículas de alumnos no ensino público e no concertado ponderadas polo seu custe. A Xunta propón para esta variable un peso do 25%.


No que respecta ás políticas sociais, no caso da dependencia, o Goberno galego pide de novo que se reflicta o custe, crear tramos novos e que se pondere o custe real. A proposta consiste en ponderar a poboación de cada grupo polo seu custe en base aos diferentes graos de dependencia.


Neste ámbito a Xunta aprecia debilidades na ponderación da inclusión e bota en falta que non se midan outras políticas de gasto social como as de familia ou o apoio aos emigrantes. Para estas políticas de gasto cuestiónase a representatividade da variable proposta polo Ministerio.


En canto á dispersión, Miguel Corgos subliñou que a ponderación actual do 0,6% queda moi lonxe da cifra que debería ser compensada polo sistema. Neste sentido, lembrou que a dispersión provoca que Galicia teña un sobrecuste anual de máis de 500 millóns de euros e defendeu un incremento significativo desta variable ata polo menos o 1% e que se siga medindo en base ás entidades singulares, pois son a unidade poboacional que mellor reflicte a diseminación da poboación no territorio.


En definitiva, Galicia demanda un valor para a variable de poboación axustada que reflicta o custe diferencial de prestación de servizos, que permita financiar en igualdade de condicións a sanidade, a educación e as políticas sociais.