martes, 2 de junio de 2020

A afiliación á Seguridade Social no mes de maio subiu por primeira vez desde o inicio da crise.


Hoxe coñecemos que o número de persoas afiliadas á Seguridade Social en España no último día de maio foi de 18.584.176, o que supón que o sistema rexistrou un aumento de 187.814 afiliados desde o inicio a final de mes (un 1% máis). Este dato contrasta co retroceso de 49.074 afiliados que se produciu durante abril e do 833.979 de marzo. 

Pola súa banda, o número medio de afiliados á Seguridade Social situouse en maio en 18.556.129 persoas, o que representa un aumento de 97.462 cotizantes respecto a a media de abril (un 0,53% máis). No mes anterior, a caída foi do 2,88%, é dicir, 548.093 ocupados con respecto á media de marzo.


Respecto a 2019


Nos últimos 12 meses, o Sistema perdeu 885.985 afiliados (-4,56%). Desta cifra, 776.083 corresponden ao Réxime Xeral, que experimenta un descenso do 5,21%. Ademais, o Sistema Especial Agrario viu diminuír en 17.092 os seus afiliados, mentres que o Sistema Especial Empregados Hogar, en 32.189. O Réxime Xeral conxunto rexistra un retroceso dos cotizantes do 5,13%.


O Réxime Especial de Traballadores Autónomos, pola súa banda, rexistrou 56.948 persoas menos (-1,74%) en comparación con maio de 2019. Ademais, o Réxime do Mar diminúe en 3.340 ocupados (5,12%) e o Carbón decrece en 332 afiliados, que supón unha caída do 21,6%.


Respecto a abril


En maio, o número medio de afiliados rexistrou un aumento de 97.462 ocupados con respecto á media de abril (0,53%). Supón o primeiro aumento  intermensual desde o impacto da pandemia por  COVID-19. En marzo rexistrouse un retroceso de 238.801 persoas afiliadas e en abril, de 548.093. En maio de 2019 incorporáronse 211.752 ocupados.


En termos  desestacionalizados, a perda mensual media de persoas ocupadas é de 71.000 ocupados. Este dato contrasta co rexistrado en abril, cando se perdían no mes 691.053.


O mes pasado creceu a afiliación mensual en todos os réximes da Seguridade Social, coa excepción do  R.E. do Carbón. O Réxime Xeral, cuxa taxa aumentou de media respecto a abril un 0,45%, rexistrou un incremento de 62.843 afiliados ata os 15.272.073. Ademais, o  S.E. Agrario marcou un aumento de cotizantes do 4,11%, é dicir, 31.220 afiliados máis. A ocupación entre os traballadores do Réxime Xeral no seu conxunto incrementouse en 87.181, un 0,57%.


Por sectores, no Réxime Xeral, destaca o crecemento na Construción, con 52.890 afiliados máis (o que supón unha subida do 7,06%  intermensual; na Agricultura, con 3.358 máis (un 4,73%), e na Hostalería, con 28.251 afiliados máis (un 2,56%).


O Réxime de Autónomos contou con 3.220.907 afiliados medios, tras un aumento de 9.640 (0,30%), e o Réxime do Mar rexistrou 61.944 ocupados, 661 máis que en abril (1,08%). Finalmente, o Carbón situouse en 1.205 afiliados medios (-20).


Impacto da  COVID-19


Como xa se sinalou ao comezo da nota do Ministerio, para coñecer como evolucionou o emprego en marzo e abril analizouse o comportamento desde o inicio a final de mes. Entre os días 1 e 31 de maio, o saldo na afiliación foi positivo, con 187.814 afiliados máis. Este dato contrasta coa caída de abril, de 49.074 ocupados. E, en maior medida, o retroceso de marzo en 833.979 afiliados, que ascendeu ata 898.822 @teniendo en cuenta unicamente desde o día 12, cando se empezou a percibir o impacto da  COVID-19.


Se se analiza o efecto da pandemia por coronavirus nos tres meses (a evolución desde o 12 de marzo ata final de maio), obsérvase un saldo negativo de 760.082 afiliados.


Evolución diaria da afiliación á Seguridade Social marzo - maio 2020


Se atendemos ao detalle na evolución dos afiliados en maio (do día 1 ao 31), por actividades económicas, cabe sinalar o comportamento da construción (con 50.035 afiliados máis, un 6,53%) e da hostalería (con 35.402, é dicir, un aumento do 3,17%).


En canto ao tipo de contrato nese período, destaca o aumento dos afiliados con contrato temporal, que se incrementan un 2,95% (en 105.407 persoas), fronte aos indefinidos, que o fan un 0,45%, en 41.953.


Respecto ao comportamento por comunidades, destaca especialmente Baleares, cun aumento da afiliación do 4,34%; Castela-A Mancha (do  2,79%) e Estremadura (que rexistrou un aumento do 2,66%).


ERTE forza maior


Por último, hai que sinalar que do total de afiliados, ao 29 de maio, 2.998.970 estaban protexidos por unha situación de suspensión total ou parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Emprego ( ERTE). Deles, 2.616.553 atopábanse en situación de  ERTE por forza maior.


Desde finais de abril, 457.909 persoas deixaron de estar en situación de  ERTE por forza maior, mentres que 70.094  víronse incluídas nun  ERTE non por forza maior.


A finais  de maio, os sectores onde hai máis afiliados nun  ERTE por forza maior son Servizos de comidas e bebidas, Comercio polo miúdo, excepto de vehículos de motor e motocicletas e Servizos de aloxamento.


Por último, as comunidades onde hai máis ocupados nesta situación son Cataluña, Madrid e Andalucía.

 

Galicia:

O número medio de afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en Galicia no mes de maio do ano 2020 acadou a cifra de 976.374 para o total do sistema, o que supón un aumento respecto ao pasado mes de abril de 2020 de 1.603 afiliacións (0,16%).

 Na comparativa interanual (maio de 2020 con maio de 2019) obsérvase unha diminución de 42.032 afiliacións no total do sistema en Galicia (-4,13%) e unha diminución do 4,56% (885.984 afiliacións) no conxunto estatal.

Por comunidades autónomas e con respecto ao mes de abril de 2020, rexístrase unha subida das afiliacións en trece comunidades autónomas, destacando principalmente Illes Balears (5,70%). En senso contrario, atopamos taxas negativas en Madrid, País Vasco, Asturias e Canarias (todas por riba do -1,00%). En canto ás taxas con respecto ao mesmo mes do ano anterior, rexístranse taxas negativas en todas as comunidades autónomas. O descenso máis acusado é o de Illes Balears (-12,62%), mentres que Navarra é a comunidade que menos descende (-2,27%).

 O número medio de afiliacións á Seguridade Social diminuíu con respecto ao mesmo mes do ano pasado en todas as provincias galegas. A Coruña é a provincia que presenta a maior caída nas afiliacións cunha taxa de variación interanual do -4,37%, o que supón 19.109 afiliacións menos, seguida de Pontevedra (-4,09%), Lugo (-3,97%) e, por último, Ourense (-3,41%).

No que respecta ás afiliacións medias deste mes de maio con respecto ás do mes de abril de 2020, rexistrouse en Galicia unha subida do 0,16%. Pontevedra amosa o dato máis positivo (0,61%), producíndose a maior baixada en A Coruña (-0,11%).

As afiliacións ao réxime xeral, que representan o 76,8% das afiliacións galegas en maio de 2020, aumentaron un 0,19% con respecto ao mes anterior. Na comparativa interanual obsérvase unha diminución do 4,72%. En España estas taxas foron do 0,57% con respecto a abril de 2020 e do -5,13% en relación ao mes de maio de 2019. Por provincias, Lugo é a que presenta unha porcentaxe menor de afiliacións ao réxime xeral (70,6%). 

Nas afiliacións ao réxime especial de autónomos todas as provincias galegas amosan taxas de variación interanuais negativas. O descenso medio da comunidade galega situouse no -2,07%. Para este réxime e con respecto ao mes de abril de 2020, soben Pontevedra e A Coruña, resultando para o conxunto de Galicia unha taxa do 0,06%. As taxas nacionais para este réxime presentan unha baixada interanual (-1,74%), e unha subida intermensual (0,30%). 

No que respecta ao réxime especial do mar, con respecto a maio de 2019, rexístranse baixadas en todas as provincias, agás A Coruña, destacando a que se produce en Pontevedra (-3,39%). A taxa galega sitúase entón no -2,40%, superior á de España (-5,12%). Con respecto a abril de 2020, a única taxa positiva atopámola en Pontevedra (0,69%), mentres que Lugo presenta a taxa máis negativa (-2,07%). A taxa galega amosa un aumento do 0,17% con respecto a abril de 2020. A taxa nacional é do 1,08%.

ERTE forza maior 

Por último, debemos sinalar que dentro do total de afiliados medios de maio en Galicia, houbo 149.395 que estaban protexidos, por unha situación de suspensión total ou parcial, por Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTE). Dentro deles, 132.040 atopábanse en situación de ERTE por forza maior. Por provincias, os afectados por ERTE de forza maior, repártense do seguinte xeito: A Coruña (56.433), Lugo (12.689), Ourense (13.310) e Pontevedra (49.608).

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado maio en 98.085 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 96 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (0,10). 

75.830 son do réxime xeral e 23.255 do réxime de autónomos.

 En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un descenso do -3,41 %.