jueves, 9 de abril de 2020

Enorme retraso do MITMA na redacción do proxecto do tramo Quintela-A Casilla da Variante Norte de Ourense

En pleno estado de alarma derivado da pandemia do coronavirus COVID-19, toda a prioridade céntrase en loitar contra a mesma na fronte sanitaria que está a cobrar miles de vidas e en afrontar a enorme crise económica xa presente e que é moi aguda e afectará ás vida privada das persoas, as empresas e por suposto ás finanzas públicas.

Non labor de  seguimento continuo dá variante de Ourense, os  deputados populares presentamos o 21 de  febreiro de 2020, con  anterioridade  á aparición desta pandemia en España unha pregunta  ao  Goberno que  dícía: 

¿ Podría el Gobierno actuar con seriedad, acelerar los trámites y contestar con claridad en que fecha concluirá la redacción del proyecto de construcción de la  Variante de Ourense, tramo enlace de Quintela con la N-120 hasta el enlace de A Casilla con la N-525 ?"

Con data 2 de abril de 2020, o Goberno respondeu: "El proyecto de la “Variante de Ourense. Tramo: enlace de Quintela con la N120, en su pk 572,000-enlace de Casilla con la N-525 en su pk 241,200" se encuentra en fase de redacción. 

Sin embargo, no puede darse una fecha concreta de finalización de estos trabajos ya que dependen de la supervisión y subsanaciones que pudiera ser preciso realizar en las sucesivas versiones del proyecto, todo ello en consonancia con los artículos 231 y 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En todo caso, la prioridad absoluta actual del Gobierno es la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para lo que se declaró el estado de alarma el pasado día 14 de marzo."

Comentarios á resposta:

É decepcionante.  Novamente o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana (MITMA) ten sen concluir a redacción deste proxecto de construción.

Alude agora a que depende de "supervisión e correccións" pero o certo é que fai agora máis dun ano o 4 de marzo de 2019, o Ministerio contestaba a unha pregunta nosa e dicía "que este proxecto do tramo Quintela-A Casilla, atopábase nunha fase moi avanzada de redacción e tan só pendente da  auditoria de seguridade viaria". Recordo que esa auditoría aprobouse en abril de 2019.

Por tanto, que case un ano despois - sen afectación pola crise do coronavirus-  modifíquese polo  MITMA a argumentación, soa a escusa, a enorme  desidia e a falta de compromiso co  impuslo a este tramo da Variante. O mesmo que está a pasar coa licitación pendente do tramo Eirasvedras-Quintela.

Agora, nun novo escenario derivado da crise do COVID-19, é previsible que as consecuencias económicas derivadas influirán moi negativamente nos proxectos de investimento de obras publicas que aínda non fosen licitadas. E este é un deles.