domingo, 14 de octubre de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O martes debaterase a toma en consideración da reforma da  LOREG para eleccións municipais e a igualdade de homes e mulleres no emprego

O Congreso dos Deputados votará o vindeiro xoves ás 9.00 horas a  convalidación ou derrogación de dous Reais Decretos-leis sobre a modificación da Lei do Mercado de Valores e de medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores.

Co primeiro Real Decreto o Goberno busca completar a transposición de normas europeas relativa aos mercados de instrumentos financeiros coa que se modifica o texto refundido da Lei do Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro. En concreto, o texto lexislativo adapta á normativa española a Directiva 2014/65/UE e Directiva 2016/1034 de Parlamento Europeo e do Consello e  a directiva delegada da Comisión Europea 2017/593.

Con respecto ao segundo, procédese a reformar o bono social de electricidade para corrixir as insuficiencias detectadas e ampliando tanto o seu ámbito subxectivo como material. Nese sentido, incrementarase nun 15% os límites de enerxía anual con dereito a desconto, amplíase a protección a fogares cun membro con discapacidade e con menores de 16 anos, así como a obrigación de comunicación das comercializadoras aos consumidores que percibían o bono social coa normativa anterior. Tamén se reforza o réxime sancionador contra as condutas de empresas comercializadoras de enerxía e inclúense medidas para incrementar a protección dos consumidores que lles permitirán reducir a súa factura eléctrica. 

Por último, adóptanse unha serie de medidas relacionadas coa normativa fiscal, co obxectivo principal de moderar a evolución dos prezos no mercado almacenista de electricidade. 

O xoves tamén se votará o ditame da Comisión Constitucional, aprobado o pasado mércores, da proposición de Lei Orgánica pola que se modifica a  LOREG para garantir o dereito de sufraxio de todas as persoas con discapacidade, e o da Comisión de Xustiza sobre o proxecto de Lei Orgánica de Protección de datos de carácter persoal. 

Doutra banda, o Pleno do Congreso debaterá o martes a toma en consideración de dúas proposicións de lei. A primeira, impulsada polo grupo parlamentario Socialista, busca garantir a igualdade de trato e de oportunidades entre homes e mulleres no emprego e a ocupación.

O grupo Popular, pola súa banda, defenderá en Pleno unha proposición para reformar da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral para a modificación das disposicións relativas ás eleccións municipais. Con ela proponse implantar un sistema para que a lista máis votada poida ter de forma efectiva a posibilidade de gobernar outorgando a maioría absoluta á lista que obteña a maioría dos votos e un respaldo do 35% na circunscrición, así como unha vantaxe de cinco puntos co segundo partido máis votado. 

No que respecta a proposicións non de lei, o Grupo Parlamentario Popular presentou unha relativa a garantir a liberdade das familias para elixir o tipo de educación e o centro educativo que queren para os seus fillos, mentres que Unidos Podemos-En  Comú  Podem-En Marea defenderá unha relativa á creación dun polo público bancario. 

Por último, o xoves debaterase a solicitude de prórroga de catro meses do prazo para a realización do ditame da Comisión de Investigación sobre o accidente ferroviario ocorrido en Santiago o 24 de xuño de 2013.

O mércores ás 9.00 horas realizarase a sesión de control ao Goberno con preguntas e interpelacións urxentes.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta