martes, 16 de octubre de 2018

O Congreso dá luz verde a tramitar a proposición de lei sobre igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego

Celebramos hoxe un Pleno do Congreso dos Deputados no que se aprobou por unanimidade a toma en consideración da proposición de lei de para garantir a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación presentada polo Grupo Parlamentario Socialista. 

A norma ten por obxectivo emendar aqueles aspectos da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, que non tiveron resultados satisfactorios e que se refiren a "a introdución da transversalidade de xénero en todas as políticas públicas, a elaboración de informes de impacto de xénero exhaustivos, o nomeamento e a designación equilibrada de cargos públicos, a promoción da igualdade na negociación colectiva e certos permisos ligados á conciliación da vida persoal, familiar e laboral". 

Con esta proposición de lei, que inicia así a súa tramitación parlamentaria, inclúese o recoñecemento do dereito de conciliación da vida persoal, familiar e laboral na relación laboral; limítase o dereito empresarial a distribuír irregularmente a xornada de traballo ou modificar substancialmente as condicións de traballo; recoñécese o dereito á adaptación da xornada de traballo tras a reincorporación por un permiso  paternal e ata que os fillos cumpran 12 anos sempre que se respecte a negociación colectiva.

Así mesmo, introdúcense cambios para que certos permisos, suspensións de contrato e excedencias vinculadas coa conciliación recoñécense, de tal modo que se converten en dereitos individuais das persoas traballadoras, que poden ser exercidos indistintamente por un ou outro dos proxenitores, sen posibilidade de transferencia.

Esas modificacións supoñen que o permiso por parto redúzase a seis semanas obrigatorias tras o nacemento, a introdución dun permiso por nacemento para o outro proxenitor de seis semanas obrigatorias e o recoñecemento do permiso  parental polo coidado dun menor de doce meses de dez semanas de duración para cada proxenitor.

A proposición de lei tamén ten en conta que a redución de xornada para o coidado do lactante poida estenderse ata que cumpra doce meses mentres os dous proxenitores exérzana nos mesmos termos; o permiso  parental poida estenderse unha semana para cada proxenitor se ambos os proxenitores así o deciden e a reserva do mesmo posto de traballo nas excedencias poida incrementarse a condición de que os proxenitores exerzan ese posibilidade en termos equivalentes. 

No ámbito do emprego público, introdúcese a posibilidade de adoptar medidas en favor da muller nos procesos de promoción interna se se constata a existencia de situacións de desigualdade de feito con respecto aos homes. 

Por último, con respecto ao traballador autónomo, incorpóranse novas garantías para suspender as actividades para poder conciliar a vida persoal e profesional, obrígase a negociar accións positivas en beneficio das mulleres, incorpóranse novos supostos de interrupcións xustificadas por motivos de conciliación e prevese a nulidade da extinción da prestación de servizos por embarazo, maternidade ou asunción de obrigacións familiares. 

Co obxectivo de garantir o cumprimento destas medidas, a proposición de lei recolle a necesidade de crear a Oficina Estatal de Loita contra a Discriminación por razón de sexo no emprego e que formará parte do Organismo Estatal Inspección de Traballo e de Seguridade Social. 

Unha vez aprobada a toma en consideración, abrirase o prazo de presentación de emendas para ser debatidas e votadas na Comisión correspondente.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta