domingo, 11 de febrero de 2018

Sobre a vindeira semana de actividade parlamentaria no Congreso dos Deputados


O Pleno do Congreso debaterá e votará a próxima semana as emendas do Senado ao proxecto de lei pola que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas concas hidrográficas e modifícase o texto da Lei de Augas. Ademais, celebrarase o debate de totalidade dos proxectos de lei de contratos de crédito inmobiliario e sobre protección de datos de carácter persoal.

A sesión arrincará o martes ás 15.00 horas co debate de toma en consideración da proposición de lei, presentada polo Grupo Popular, de modificación da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil. Os promotores da iniciativa propoñen a creación dun modelo de Rexistro Civil distinto ao actual que priorice o historial de cada individuo, "liberándoo de cargas administrativas e equilibrando a necesaria protección do seu dereito fundamental á intimidade co carácter público do Rexistro Civil".

A continuación, o Pleno decidirá se inicia a tramitación da proposición de lei, presentada polo Grupo Socialista, para o impulso da transparencia na contratación predisposta. Este tipo de contrato é aquel en o que as partes non negocian o seu contido, senón que obedece a un esquema prefixado por unha delas. Co fin de asegurar a transparencia e a máxima protección xurídica dos consumidores, a iniciativa propón cambios nas leis para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, de Contrato de Seguro e do Mercado de Valores.
Autoestradas, terrorismo, Cataluña e emprego
Posteriormente, debátese a proposición non de lei do Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem -En Marea relativa á recuperación para o público das autoestradas de peaxe. Esta iniciativa insta o Goberno a terminar con "a anomalía de que unha parte das infraestruturas de transporte por estrada sexan un negocio privado con elevados custos para a cidadanía".
A continuación, o Pleno verá a proposición non de lei presentada polo Grupo Parlamentario Cidadáns sobre a vontade de investigar os atentados perpetrados en Barcelona e Cambrils en agosto 2017. O grupo propoñente expón a necesidade de crear unha comisión de investigación relativa aos devanditos atentados para valorar que melloras poden levar a cabo na loita antiterrorista e recoñecer o labor das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e demais forzas policiais.
Na quenda das mocións consecuencia de interpelación debateranse as iniciativas do Grupo de Esquerra Republicana sobre a situación política en Cataluña; e do Grupo Socialista sobre as medidas para adoptar para garantir a empregabilidade das persoas novas e a calidade na súa contratación e condicións laborais.
Sesión de control e debates lexislativos
O mércores 14 de febreiro, ás 9,00 horas, renovarase o Pleno coa sesión de control ao Goberno, coas preguntas ao Executivo e as interpelacións urxentes.
O xoves, á mesma hora, o Pleno debaterá e votará as emendas ao Senado sobre o proxecto de lei pola que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas concas hidrográficas e modifícase o texto refundido da Lei de Augas. Unha vez que o Pleno decida se mantén ou revoga os cambios incorporados pola Cámara Alta ao texto que no seu día elaborou o Congreso, esta lei quedará aprobada e lista para publicarse no BOE e entrar en vigor.
O xoves están incluídos tamén na orde do día ditames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionais e o debate de totalidade de dous proxectos de lei.
Por unha banda, debaterase e votará a emenda de totalidade con texto alternativo presentada polo Grupo de Unidos Podemos-En Comú-Podem -En Marea ao proxecto de Lei reguladora dos contratos de crédito inmobiliario, que ten como obxectivo implantar un mercado único europeo máis transparente, competitivo e homoxéneo, con contratos de crédito que afectan a bens inmobles máis equitativos e que aseguran un elevado nivel de protección ás persoas físicas que obteñen financiamento.
A alternativa que presenta Unidos Podemos- EC-EM pretende, expón o propio grupo, "garantir ás persoas consumidoras adquirentes de vivendas mediante a concesión de préstamos por entidades financeiras, un réxime xurídico proteccionista seguro, áxil e eficaz", entre outros asuntos.

O Pleno tamén debaterá a emenda de totalidade de devolución, presentada polo Partid Demócrata Catalá, integrado no Grupo Mixto, ao proxecto de Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, xa que consideran que, "de acordo co redactado deste proxecto de lei podería impedir a participación das autoridades autonómicas nos grupos de traballo ou reunións internacionais" en materia de protección de datos, afirman desde o PDeCat.
En caso de rexeitarse as emendas de totalidade, os proxectos continuarán a súa tramitación na Comisión correspondente, na que se debaterán as emendas ao articulado.


Ademáis a vindeira semana teré participación en duas Comisións:

O ministro de Fomento, Íñigo da Serna, comparecerá o xoves en Comisión para explicar o Plan de Internacionalización de Transporte e as Infraestruturas.


E o xoves, ás 15.30 horas, comparecerá o Defensor do Pobo na Comisión Mixta de Relacións co Defensor do Pobo para informar sobre a nova situación de España coa chegada de inmigrantes irregulares de Cartaxena a Tarifa; a situación dos presos españois no estranxeiro; e para valorar o ataque á dignidade das mulleres que supoñen os anuncios de prostitución publicados en medios de comunicación.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta