Aprobada no Congreso a Lei de Reforma do Traballo Autónomo

A Comisión de Emprego e Seguridade Social do Congreso dos Deputados o pasado xoves aprobou por unanimidade a Lei de Reforma do Traballo Autónomo que agora continuará o seu trámite no Senado.

Estas son as principais novidades:

- Amplíase de seis meses a un ano a cotización de 50 euros á Seguridade Social para os novos negocios. Ata agora, a duración da chamada tarifa plana era de seis meses. Mesmo, poderase retomar dous anos despois de interromper a actividade. Ata agora, o autónomo tiña que esperar cinco anos despois de pechar para volver ter esta vantaxe.

- Máis bonificacións para mozas e mulleres. Os menores de 30 anos e as mulleres de ata 35 anos poderán encadear ata tres anos de bonificacións de cotizacións á Seguridade Social, en función da evolución e situación do negocio.

- As bonificacións serán compatibles coa contratación de asalariados. O emprendedor manterá a axuda nas cotizacións e a tarifa plana aínda que contrate a traballadores por conta allea. Ata agora perdía estas vantaxes se tiña un asalariado, o que é unha contradición coa necesidade de crear emprego, e reducir o paro, que ten España. Se os contratos son indefinidos, a bonificación é do 100% da cotización social.

- Bonificación de cotizacións para contratar a familiares de forma indefinida. Os autónomos que contraten aos seus familiares como asalariados de forma indefinida terán dereito a unha bonificación total das cotizacións á Seguridade Social. A axuda será posible ao contratar aos pais, aos irmáns, o cónxuxe, os fillos, os xenros e as noras. Para iso, será necesario que nos doce meses anteriores de contratar ao familiar non despedise a ninguén de forma improcedente ou por unha regulación de emprego irregular. Ademais, tras contratar ao familiar debe manter o nivel de emprego na empresa durante os seis meses posteriores, a non ser que haxa despedimentos disciplinarios ou por causas obxectivas.

- Rebaixa de cotizacións sociais para favorecer a maternidade. As mulleres que se reincorporen ao seu traballo tras a maternidade pagarán 50 euros mensuais -a tarifa plana- á Seguridade Social, durante un ano.

- Compatibilidade entre o salario e a pensión. Os autónomos que continúen traballando despois de cumprir a idade de xubilación, e teñan empregados, poderán facer compatible o seu salario coa totalidade da pensión. O Goberno estende así aos autónomos con traballadores a reforma prevista para os asalariados no acordo do Pacto de Toledo. Agora, só é compatible a metade do salario coa metade da pensión. É dicir, a xubilación a tempo parcial.

- Maior flexibilidade para darse de alta e de baixa na Seguridade Social. Os autónomos poderán darse de alta e de baixa na Seguridade Social ata en tres ocasiones nun ano co dereito de empezar a pagar a partir do mesmo día do mes que fan o trámite administrativo. É dicir que se se dan de alta o día 14 xa non terán que pagar o mes enteiro. O mesmo ocorrerá coa baixa.

- Máis facilidades para o cambio da base de cotización. Os empresarios/traballadores poderán cambiar a súa base de cotización á Seguridade Social ata en catro ocasiones ao ano. Trátase de facilitar que os pagos á Seguridade Social poidan adaptarse mellor á evolución do negocio.

- A base de cotización dos propietarios e directivos desvincúlase do Salario Mínimo Interprofesional. Con esta medida preténdese romper o automatismo da subida das bases de cotización destes autónomos en relación co Salario Mínimo Interprofesional. Por exemplo, este ano subiu un 8%. Por tanto, unha medida de alcance social pode converterse na forte subida dun imposto anual para estes autónomos. O Goberno decidirá as bases de cotización deste tipo de autónomos nos Orzamentos Xerais do Estado e previa consulta coas organizacións do sector.

- Redúcense as recargas da Seguridade Social por débedas durante o primeiro mes de atraso. O Goberno rebaixará do 20% ao 10% a recarga da débeda por cotizacións sociais durante o primeiro mes.

- Protección para o accidente 'in itinere'. Instáurase a protección da Seguridade Social para o autónomo que teña un accidente in itinere, e estea a cotizar por riscos profesionais. É dicir, cando teña un accidente no camiño de casa ao traballo e viceversa, por calquera medio de transporte.

- Deducións fiscais para o autónomo que traballa na súa casa. Nestes casos, a dedución será dun 30% dos gastos de auga, luz, electricidade e teléfono, internet, etc. tendo en conta a parte da vivenda destinada a uso profesional. Esta é unha proposta que ten en conta o paulatino avance dos medios electrónicos no mundo laboral.

- As primas de seguro de enfermidade satisfeitas polo contribuínte na parte correspondente á súa propia cobertura e á do seu cónxuxe e fillos menores de vinte e cinco anos que convivan con el. O límite máximo de dedución será de 500 euros por cada unha das persoas sinaladas anteriormente ou de 1.500 euros por cada unha delas con discapacidade

- Dedución de ata 26,87 euros pola comida en xornada laboral. Os autónomos poderán deducirse 12 euros diarios de gastos de manutención, cando se vexan obrigados a comer fóra de casa por motivos de traballo. Iso si, sempre que fagan o pago por medios electrónicos ou vales de comida, cos que se poida comprobar o importe, o día e o lugar. Tamén terán que ser consumicións feitas en días laborables e en restaurantes e cafeterías.

- Facilidades para o reintegro ao autónomo por exceso de cotización. A Seguridade Social devolverá de oficio ao traballador o exceso de cotización que puidese facer por contribuír con dous empregos: o seu propio de autónomo, e como asalariado. A medida pretende reducir a carga burocrática aos autónomos. Ata agora, son eles os que ven obrigados a solicitar á Seguridade Social a devolución do exceso de pagos e a demostrar que iso é así.

. Favorecer a participación institucional dos autónomos. A partir da entrada en vigor da lei, o Goberno ten un ano para favorecer a participación das organizacións de autónomos no Consello Económico Social. Esta é unha das vellas reivindicacións de asociacións do colectivo, como ATA e UPTA. Na devandita institución xa están representados a patronal CEOE, os sindicatos CCOO e UXT, as cooperativas, as organizacións agrícolas e de pescadores, entre outras.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta
Con la tecnología de Blogger.