viernes, 15 de abril de 2016

Prorrogado un ano o Programa de Activación para o Emprego e garantida a continuidade do Plan PREPARA

Hoxe o Consello de Ministros aprobou un Real Decreto Lei que prorroga, con efectos ata o 15 de abril de 2017, o Programa de Activación para o Emprego.

Á súa vez, para facilitar que o programa atenda a quen cumpre todos os requisitos, salvo o vixente na redacción actual de estar inscrito como demandante de emprego o 1 de decembro de 2014, amplíase o colectivo potencialmente beneficiario aos inscritos como demandante de emprego ao 1 de abril de 2016.

Así mesmo, acordouse manter a prórroga automática do Programa de Recualificación para o Emprego (PREPARA) ata que a taxa de paro non baixe do 18 por 100, en lugar do 20 por 100 fixada ata agora.

Programa de Activación para o Emprego

O Programa de Activación para o Emprego é froito do acordo asinado entre Goberno e interlocutores sociais o 15 de decembro de 2014 para mellorar a empregabilidade e dotar de novas oportunidades aos traballadores desempregados con maior dificultade de inserción.

Como consecuencia do citado Acordo, aprobouse o Real Decreto Lei 16/2014, do 19 de decembro, polo que se regula o Programa de Activación para o Emprego. Este programa é extraordinario, específico e diríxese aos traballadores desempregados de longa duración que se atopen nunha situación de especial necesidade.

Este programa comprende a realización de políticas activas de emprego coa finalidade de aumentar as oportunidades de retorno ao mercado laboral dos beneficiarios, as cales se xestionan polos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, e acompáñase dunha prestación económica de desemprego por importe do 80 por 100 do IPREM (426 euros), que se xestiona polo Servizo Público de Emprego Estatal.

Datos de beneficiarios

Grazas a este programa, a data do 31 de marzo de 2016 atendeuse a 161.583 desempregados de longa duración. A todos eles realizóuselles un Itinerario Personalizado de Inserción.

Ademais, beneficiáronse da prestación económica de 426 euros case 100.000 persoas (99.410).

Un 16 por 100 dos beneficiarios da prestación foron inseridos no mercado laboral (15.212), con datos de febreiro e, á súa vez, a porcentaxe de colocacións sobre beneficiarios alcanza o 23 por 100 de media, superándose o 30 por 100 nalgunhas Comunidades Autónomas.

O programa inclúe como novidade destacada a posibilidade de compatibilizar a prestación coa remuneración recibida ao traballar por conta allea, co fin de facilitar a inserción dun colectivo con especiais dificultades para inserirse no mercado de traballo.

Así, o 87 por 100 das persoas contratadas, acollidas á compatibilidade, mantiveron o seu emprego tras finalizar o programa.

Programa Prepara

O Programa PREPARA foi prorrogado o pasado 15 de febreiro ata o próximo 15 de agosto deste ano, aínda que coa rebaixa do límite da taxa de paro do 20 por 100 ao 18 por 100 asegúrase o seu mantemento con posterioridade a esta data.

O obxectivo deste programa é mellorar a empregabilidade dos parados de longa duración ou aqueles con responsabilidades familiares. Para eles, os Servizos Públicos de Emprego desenvolven itinerarios personalizados de inserción en función das características de cada beneficiario durante un período de seis meses.

Contémplase ademais unha axuda económica de acompañamento de 400 euros mensuais. Desde a reforma de Programa, en agosto de 2012, esta cantidade elévase a 450 euros para aqueles beneficiarios con responsabilidades familiares.

Desde o inicio da Lexislatura recentemente concluída, é dicir, desde decembro de 2011 ata o momento actual, o Plan PREPARA beneficiou a máis de 650.000 persoas.

Máis de 70.254 desempregados con responsabilidades familiares percibiron a axuda económica ampliada de 450 euros introducida en 2012.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta