martes, 29 de diciembre de 2015

Aprobada para 2016 a revalorización das pensións públicas e a contía do Salario Mínimo Interprofesional

Esta mañá no Consello de Ministros abordáronse tres temas de relevante importancia económica e social.

REVALORIZACIÓN DAS PENSIÓNS PÚBLICAS DO SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL PARA 2016

Aprobouse o Real Decreto que establece a revalorización das pensións públicas do sistema da Seguridade Social para 2016, segundo o cal o conxunto das pensións e prestacións económicas subirá o 0,25 por 100.

As previsións da Seguridade Social son que o incremento afectará a 9.382.000 pensións contributivas, a 440.000 pensións non contributivas e a 185.000 prestacións por fillo a cargo con discapacidade. Do total de pensións contributivas, 5.691.725 serán de xubilación; 2.368.572, de viuvez; 940.036, de incapacidade permanente; 342.256, de orfandade e 39.412, de prestacións a favor de familiares.

O custo total da revalorización para 2016 alcanza os 281,36 millóns de euros e o límite máximo de pensións públicas fíxase a partir do 1 de xaneiro de 2016 en 2.567,28 euros por mes.

O Real Decreto regulador da revalorización das pensións veu sendo unha norma de carácter anual que, cunha estrutura e contido repetitivos, serve para desenvolver as previsións que respecto diso se conteñen na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

Da mesma forma, o Real Decreto que hoxe  aprobou o Consello de Ministros fixa a revalorización do 0,25 por 100 das contías mínimas das pensións do sistema da Seguridade Social na súa modalidade contributiva, das pensións non contributivas e das pensións non concorrentes do extinguido Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez. Ademais, actualízanse a contías das asignacións a favor de fillos con discapacidade con dezaoito ou máis anos.

Regúlase tamén a revalorización das pensións derivadas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, das pensións extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, das pensións recoñecidas en aplicación de normas internacionais, as normas sobre concorrencias de pensións e do financiamento e a xestión da revalorización.

REVALORIZACIÓN DAS PENSIÓNS DE CLASES PASIVAS PARA 2016 

O Consello de Ministros tamén aprobou  un Real Decreto sobre revalorización e complementos de pensións para o ano 2016 e outras normas en materia de clases pasivas.

As medidas que se contemplan afectan a 615.000 pensións e a incidencia económica sitúase ao redor de 32,6 millóns de euros.

Mediante esta disposición, desenvólvense de maneira pormenorizada as previsións legais que en materia de revalorización de pensións de clases pasivas contéñense na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016.

Con carácter xeral, a revalorización das pensións para o citado exercicio económico é un 0,25 por 100.

Tamén, inclúese a actualización establecida na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2016 para as axudas sociais que o Estado recoñece en favor de determinadas persoas que resultaron contaminadas no sistema sanitario público polo Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esta actualización consiste na fixación do importe 611,70 euros como nivel de referencia para a determinación da contía das axudas.

O SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL SERÁ DE 655,20 EUROS MENSUAIS EN 2016

E igualmente o Consello de Ministros aprobou a contía do Salario Mínimo Interprofesional para o ano 2016, que se fixou en 21,84 euros diarios ou 655,20 euros mensuais.

O Goberno considera que o citado incremento responde á mellora das condicións xerais da economía, á vez que continúa favorecendo, de forma equilibrada, a súa competitividade, compasando a evolución dos salarios co proceso de recuperación do emprego nun contexto de contención dos prezos.

A decisión foi consultada coas organizacións sindicais e empresariais máis representativas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá respost