jueves, 3 de diciembre de 2015

Eleccións Xerais 2015: Programa electoral do Partido Popular: “Consolidar a economía para crear emprego e benestar”


O noso gran obxectivo é que en España haxa 20 millóns de persoas traballando en 2020. Traballaremos para facelo posible grazas á creación anual de medio millón de postos de traballo durante o próximos catro anos. É un obxectivo tan ambicioso como viable e crible, na medida en que xa conseguimos  crear un millón de empregos entre 2014 e 2015.

EMPREGOS PARA O BENESTAR DOS ESPAÑOIS

- Menos cotizacións sociais: Aprobaremos novas bonificacións á Seguridade Social por cada novo contrato indefinido e pola conversión de contratos temporais en indefinidos.

- Capacitación para desempregados e traballadores: Crearemos o Instituto Nacional para o Impulso do Talento para o Emprego, reforzando as funcións do Servizo de Emprego Público Estatal. O obxectivo é mellorar as capacidades profesionais dos desempregados e aumentar desta forma as súas probabilidades de atopar un traballo. Así mesmo, melloraremos as capacidades de desenvolvemento profesional dos traballadores ocupados a través do sistema de formación para o emprego.

- Cotizacións negativas para fomentar a contratación de mozas: Poñeremos en marcha un sistema de cotizacións negativas que incentive a contratación dos mozos inscritos na Garantía Xuvenil, así como un sistema de axudas que facilite o retorno aos estudos e á formación de devanditos novos.

- Mochila austríaca: articularemos un fondo no que os traballadores irán acumulando unha bolsa de diñeiro con parte do seu salario, á que o empresario tamén contribuirá, e que se fará efectivo en caso de despedimento de mobilidade xeográfica ou no momento da súa xubilación.

- Apoio decidido ao Turismo: crearase unha liña de financiamento "España Investimento Turismo", que aproveitará a mellora das condicións de  financiamento da economía española co fin de modernizar as infraestruturas turísticas.

- Pacto Nacional de Auga: Co obxectivo da atención das demandas nas concas deficitarias do país e de evitar a sobreexplotación de determinados recursos, así como de dotar ao sistema español de xestión da auga da suficiente estabilidade e solvencia financeira. Todo iso desde unha perspectiva de solidariedade e equilibrio territorial.

EMPRENDEDORES, PEMES E AUTÓNOMOS

-  Maior flexibilidade para os autónomos: nova regulación do Réxime Especial de Traballadores Autónomos que permita considerar de forma máis adecuada as especialidades do autónomo. En particular, articularase un sistema polo cal os autónomos dispoñan de maior flexibilidade e capacidade de elección das súas cotizacións para unha mellor adaptación á evolución da actividade.

-  Unidade de Mercado: Fortaleceremos os mecanismos de cooperación entre administracións, seguiremos eliminando as barreiras regulatorias e crearemos a Secretaría Xeral de Unidade de Mercado, coa finalidade de fortalecer os medios destinados a atender as demandas das nosas empresas.

- Impulso á contratación pública para as Pemes: Facilitaremos a presenza de Pemes nas adxudicacións das Administracións públicas.

-  Loita contra a morosidade: Profundarase na loita contra a morosidade das Administracións públicas, garantindo os prazos de pagos previsto na normativa de loita contra a morosidade.

UNHA FISCALIDADE DESTINADA ÁS FAMILIAS E AO CRECEMENTO

- Rebaixas de impostos: Aprobaremos unha importante baixada do imposto
da renda (IRPF): ao chegar ao Goberno en 2011, o tipo mínimo estaba nun 24% e agora está no 19%. Na próxima lexislatura, o tipo mínimo caerá ao 17% e o máximo ao 43%, beneficiando así a todos os contribuíntes.

- Recompensa fiscal ao aforro e o investimento, para facilitar que os fogares
españois poidan planificar as súas necesidades económicas futuras e fomentar que o aforro se destine aos usos produtivos máis proveitosos para a nosa economía.

FINANCIAMENTO AUTONÓMICO: GARANTÍA DA OFERTA DE SERVIZOS PARA OS CIDADÁNS

-  Definición dunha carteira básica de servizos: Garantiremos que todos os cidadáns poidan acceder ao mesmo nivel e calidade de servizos públicos básicos independentemente do seu lugar de residencia, é dicir, en igualdade de condicións.

- Novo modelo de financiamento autonómico: Imos establecer un financiamento estable e suficiente para asegurar que ese nivel de servizos básicos é ofrecido por todas os CC.AA.

APOIO AOS USUARIOS DA BANCA

- Apoio ao cliente bancario: Crearemos un único organismo de atención de reclamacións e resolución de diferenzas para os usuarios de servizos financeiros.

-  Transparencia: Incrementaremos o control das cláusulas abusivas nos préstamos hipotecarios, asegurando que os clientes coñezan con precisión as obrigacións que asumen e que os seus dereitos quedan perfectamente protexidos.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta