viernes, 13 de noviembre de 2015

Unha poliítica económica con cara social e orientada as familias, maiores, infancia e persoas dependentes

A 37 das eleccións xerais, o Partido Popular, como responsable da acción de goberno fai balance do traballo realizado para devolver a España a unha senda de crecemento económico e de emprego, mediante unha política económica orientada ás persoas

 Unha acción do Goberno de Mariano Rajoy que impulsou un amplo abanico de medidas cun impacto directo na vida cotiá das persoas.

Entre outras as seguintes:

MEDIDAS DIRIXIDAS A PERSOAS E FAMILIAS CON MAIORES DIFICULTADES ECONÓMICAS

Garantiuse aos desempregados sen prestación e ás súas familias o cartón sanitario e a gratuidade dos medicamentos (antes pagaban o 40%).

Reforzouse a protección dos parados de longa duración, coa estabilidade do programa PREPARA, a posta en marcha do Programa Extraordinario de Activación para o Emprego (PAE) dirixido a parados de longa duración con responsabilidades familiares que esgotasen todas as prestacións (inclúe do mesmo xeito que o PREPARA unha axuda de 426 euros) e a implantación do novo Plan de orientación a parados de longa duración de entre 30 e 55 anos que entra en vigor o 1 de xaneiro de 2016.

Estableceuse que as axudas sociais estean exentas de cotización ao IRPF e que ademais sexan inembargables, mellorando con iso a protección social das persoas máis vulnerables.

Mellorouse a protección aos debedores hipotecarios: coa suspensión temporal dos desafiuzamentos das familias que se atopen nunha situación de especial risco de exclusión e establecendo a posibilidade de condonar parte do pago da débeda remanente tras a execución hipotecaria da vivenda habitual. Coa creación do Fondo Social de Vivendas e a súa posterior ampliación ata case 10.000 vivendas. Con medidas fiscais adicionais para a protección dos debedores hipotecarios sen recursos.

 Creouse por primeira vez un fondo para a loita contra a pobreza infantil para financiar bens de primeira necesidade, gastos de vivenda e gastos escolares.

Melloráronse os sistemas de protección das persoas con maiores dificultades para inserirse no mercado laboral, cun maior apoio á economía social, aumentando o rango de axudas públicas ás que teñen acceso, mellorando o seu tratamento na contratación pública, e aumentando os incentivos á contratación de traballadores que proveñen destas entidades.

MEDIDAS EN FAVOR DAS FAMILIAS

Eleváronse os mínimos familiares exentos para as familias con fillos e establecéronse novas deducións para as familias numerosas, as familias con persoas con discapacidade ao seu cargo e as familias monoparentais con dous fillos a cargo. Estas deducións son acumulables entre si e pódense percibir en forma de pago anticipado a razón de ata 100 € mensuais cada unha; 200 € se son familias numerosas de categoría especial.

Ampliouse a idade dos fillos que permite solicitar a redución de xornada (de 8 a 12 anos).

Introduciuse unha nova axuda para os autónomos que necesiten reducir a súa xornada por coidado de fillos. Trátase dunha bonificación do 100% das cotas sociais durante 1 ano e supoñerá un aforro de 3.000 euros anuais para os beneficiarios.

Tomáronse medidas para que os pais poidan permanecer cos seus fillos hospitalizados e poidan acompañalos nas probas médicas.

 Modificouse a Lei de Familias Numerosas para manter o título en vigor mentres algún dos fillos cumpra os requisitos de idade e demais condicións legalmente previstos.

Mellorouse o tratamento das familias no sistema de xustiza gratuíta fixando un tratamento diferenciado segundo o número de integrantes da unidade familiar.
Reforzouse a posición das familias que acollen a menores en situación de desamparo ou que se ofrecen para adoptar.

Previuse que a inscrición dos recentemente nados poderase realizar desde os centros sanitarios, a modo de "portelo único".

 MEDIDAS DIRIXIDAS ÁS PERSOAS MAIORES

Revalorizáronse todos os anos das pensións con melloras na súa poder adquisitivo ao longo da lexislatura, 2.085 millóns entre os anos 2013 e 2014.

Garantiuse tamén o mantemento do poder adquisitivo das pensións non contributivas, actualizando anualmente as súas contías de acordo coas porcentaxes establecidas nos RD de revalorización de pensións públicas da Seguridade Social. En concreto un 5,6% entre 2011 e 2015.

Favorecemos a continuidade laboral dos traballadores de máis de 55 anos, mediante a reforma da xubilación parcial e o contrato de substitución e a súa protección ante situacións de despedimentos colectivos así como a posibilidade da compatibilidade do salario e pensión para os maiores de 65 anos.

Adoptamos medidas para resolver o problema das preferentes, que afectaba a moitísimas persoas maiores.

 MEDIDAS A favor DA INFANCIA

Simplificáronse os procesos de acollemento e adopción para darlles maior axilidade e procurar que todos os menores poidan vivir nunha contorna familiar estable e non nunha institución residencial.

Ampliouse a protección procesual das menores vítimas e testemuñas de delitos.
Endurecéronse no novo Código penal as sancións penais nos delitos con vítimas menores.

Reforzouse a súa protección ante posibles abusos e os malos tratos infantís.

Reforzouse a protección dos fillos das mulleres vítimas de violencia de xénero, establecendo que teñan dereito ás mesmas medidas de asistencia e protección que as súas nais, establecendo a obrigación de que os xuíces deban pronunciarse sobre a idoneidade de medidas civís e recoñecéndolles o dereito de asistencia xurídica gratuíta con independencia da existencia de recursos para litigar dos seus representantes legais.

Impulsouse a reforma do réxime de garda e custodia dos fillos para que en supostos de separación ou divorcio refórcese o dereito do neno para manter contacto con ambos os proxenitores de modo regular, salvo que sexa contrario ao seu interese superior.

MEDIDAS A favor DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Rebaixouse significativamente a lista de espera para o recoñecemento da prestación (56,38%), situándoa nos niveis interanuais máis baixos desde o inicio da Dependencia.

Mellorouse a calidade da atención ás persoas dependentes, priorizando a atención a través de servizos, facilitando unha formación mínima adecuada aos coidadores familiares e mellorando o catálogo de servizos e prestacións ao ampliar a todos os graos a prestación para asistente persoal (antes só para grandes dependentes).

Promoveuse a aprobación de plans de prevención das situacións de Dependencia e Promoción da Autonomía Persoal. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta