viernes, 13 de noviembre de 2015

Medidas de política social dirixidas a mulleres, discapacitados, mozos, maiores de 55 anos e autónomos

Tamén nesta lexislatura a acción do Goberno de Mariano Rajoy impulsou un amplo abanico de medidas cun impacto directo na vida cotiá destes colectivos. 

Entre outras as seguintes:

MEDIDAS DIRIXIDAS ÁS MULLERES

Apoiouse ás nais traballadoras e ás emprendedoras (2 de cada 3 emprendedores en España son mulleres):

-   co recoñecemento dun complemento nas súas pensións cando teñen 2 ou + fillos (o 5% para nai con 2 fillos, o 10% para nais con 3 fillos e o 15% para nais con 4 ou + fillos).
-  coa equiparación de dereitos dos traballadores a tempo parcial, a maioría deles mulleres, cos traballadores a tempo completo para que non lles penalice nas súas pensións de xubilación.
-    coa regulación do teletrabajo.
-    coa ampliación do período ao que teñen dereito de redución de xornada.

Incrementáronse as bonificacións á Seguridade Social nas contratacións a mulleres nos sectores nos que está menos representada.

Potenciáronse o apoio aos programas de emprendimento feminino. Por exemplo, o Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres (PAEM).

 Fomentouse a adopción de medidas e plans de igualdade nas PEMES a través dun servizo de asesoramento que permitiu que 400 empresas máis dispoñan hoxe dun plan de igualdade.

Fomentouse a implantación do principio de presenza equilibrada de mulleres nos postos de responsabilidade das empresas.

Potenciouse a convocatoria de subvencións para proxectos dirixidos á inserción socio-laboral de mulleres con especiais dificultades, dotándoa da maior asignación ata a data (5,4 M€).

 MEDIDAS EN FAVOR DAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Estableceuse que as vítimas de violencia de xénero teñan dereito á asistencia xurídica gratuíta mesmo antes da interposición da denuncia e á exención de taxas xudiciais, con independencia da dispoñibilidade de recursos, para facilitar que as mulleres teñan máis facilidades á hora de denunciar aos seus maltratadores.

Deuse un maior impulso aos contratos bonificados a vítimas de violencia de xénero. Creceron un 58% esta lexislatura e en xuño de 2014 acordouse que as empresas públicas debían unirse á Rede de Empresas por unha Sociedade Libre de Violencia de Xénero.

 Reforzouse a protección das vítimas, garantindo que se lles informe da situación penal dos agresores, notifíquenselles de oficio as resolucións xudiciais e establecendo que poidan interpoñer un recurso antes os permisos de saída ou liberdade condicional.

Aumentouse o control dos maltratadores, establecendo a posibilidade de utilizar a liberdade vixiada para previr o perigo, e hase tipificado como delito a perturbación do funcionamento dos dispositivos técnicos.

Reforzáronse os elementos de prevención da violencia de xénero no sistema educativo, a través dos currículos de Primaria, Secundaria e Bacharelato.

Incluíuse o xénero como motivo de discriminación entre as circunstancias agravantes dun delito.

 Posibilitouse que a Administración impida que o asasino poida cobrar a pensión de viuvez da súa vítima ou a pensión de orfandade dos seus fillos.

 MEDIDAS QUE MELLORARON A CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

 Ao longo da lexislatura asináronse máis de 680.000 contratos con persoas con discapacidade. 2014 foi o ano en que máis contratos con persoas con discapacidade celebráronse de toda a serie histórica.

 Recuperáronse as medidas estatais de fomento do emprego para persoas con discapacidade que foran eliminadas.

 Cada mes, 160.000 traballadores discapacitados teñen dereito a reducións ou bonificacións na cotización á Seguridade Social. Isto equivale a 54 millóns de euros ao mes; 650 millóns euros ao ano.

Profundouse na compatibilización de pensión non contributiva e traballo das persoas discapacitadas. Desde o 1 de xaneiro de 2016, auméntase o límite de ingresos para que as persoas discapacitadas poidan compatibilizar o cobro da pensión de invalidez non contributiva, co exercicio dunha actividade, sexa ou non lucrativa.

Estableceuse unha reserva do 7% de prazas na convocatoria á Formación Sanitaria Especializada (MIR) e a reserva de polo menos un 5% das prazas nos ensinos universitarios de Grao.

Deuse maior seguridade xurídica ás persoas con discapacidade, coa Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa inclusión social.

Na reforma fiscal, aumentáronse os mínimos exentos e establecéronse novas deducións para as familias con persoas con discapacidade a cargo.

Púxose en marcha o Plan Integral de Atención a menores de tres anos en situación de dependencia, que estaba previsto na Lei de Dependencia pero que aínda non se desenvolveu.

Reguláronse as condicións básicas para o establecemento dun cartón de estacionamento válida en todo o territorio nacional.

Adaptáronse os servizos de atención telefónica para vítimas de violencia de xénero (016 e ATEMPRO) para poder ofrecer o servizo ás persoas con discapacidade auditiva e dificultades visuais.

 MEDIDAS EN FAVOR DOS MOZOS

Priorizáronse as medidas de fomento do emprego xuvenil mediante a reforma laboral, a Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo e o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. ü Impulsouse o modelo de Formación Profesional Dual que permite compatibilizar un emprego coa formación profesional, e que está a ser un éxito.

Impulsáronse iniciativas para axudar aos mozos para poñer en marcha os seus proxectos empresariais: Rede emprende XL, a App Emprendemos ou o Programa Inngames para fomentar a creación de emprego na contorna do lecer dixital.

Recoñeceuse, por primeira vez, o acceso ao Sistema Nacional de Saúde aos mozos maiores de 26 anos que deixan de ser beneficiarios dos seus pais. Ata agora non a tiñan salvo que se declarasen persoas sen recursos ou seguisen como beneficiarios dos seus pais.

 Dotouse da maior asignación ata a data o orzamento de bolsas.

 MEDIDAS DIRIXIDAS AOS PARADOS MAIORES DE 55 ANOS

Favoreceuse a continuidade laboral dos traballadores de máis de 55 anos, mediante o seu tratamento como colectivo prioritario nas políticas activas de emprego, a promoción da xubilación parcial e o contrato de substitución, a introdución de bonificacións para o mantemento do emprego e a protección ante situacións de despedimentos colectivos. 

Hai 165.000 maiores de 55 anos máis traballando que ao comezo da lexislatura.

Aprobáronse medidas anti discriminación por idade en axustes de persoal.  Programas para mellorar a empleabilidad dos maiores de 45 anos sen titulación, o acceso e a permanencia no emprego ou autoemprego (PNAIN).

MEDIDAS EN FAVOR DE AUTÓNOMOS E PROFESIONAIS LIBERAIS

 Tomáronse medidas para evitar que a morosidade das administracións públicas provoque problemas de liquidez nas empresas, mediante o Plan de Pago a Provedores, o Proxecto de Lei de Impulso da Factura Electrónica ou a Lei Orgánica de Control da Débeda Comercial no Sector Público.

Recoñeceuse por primeira vez, o acceso ao Sistema Nacional de Saúde a colectivos profesionais que ata agora non tiñan acceso (avogados, arquitectos, etc.).

No ámbito da conciliación, introduciuse unha nova axuda para os autónomos que necesiten reducir a súa xornada por coidado de fillos. Trátase dunha bonificación do 100% das cotas sociais durante 1 ano e supoñerá un aforro de 3.000 euros anuais para os beneficiarios.

A tarifa plana de 50 euros para novos traballadores autónomos permitiu haxa case 100.000 autónomos máis que ao comezo da lexislatura. Máis de 680.000 persoas comezaron unha actividade emprendedora nesta lexislatura.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta