viernes, 24 de julio de 2015

Aprobado o Plan Anual de Políticas Activas de EmpregoDestaco a aprobación hoxe no Consello de Ministros do Plan Anual de Políticas de Emprego para 2015, que supón a consolidación do novo modelo de políticas activas aprobado sobre os principios da avaliación e a orientación cara aos resultados.


Este Plan, acordado por unanimidade con todas as Comunidades Autónomas no marco da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, contén as políticas de activación para o emprego que teñen previsto levar a cabo, tanto os servizos públicos de emprego autonómicos, coma o Servizo Público de Emprego Estatal, nos seus respectivos ámbitos competenciais.O Plan fixa cinco obxectivos estratéxicos: a empleabilidad dos mozos; favorecer a empleabilidad doutros colectivos especialmente afectados polo desemprego, en especial os maiores de 45 anos; mellorar a calidade da formación profesional para o emprego; reforzar a vinculación entre as políticas activas e as políticas pasivas de emprego e impulsar o emprendimiento.

Para avaliar o grao de cumprimento dos obxectivos, o Plan 2015 incorpora un completo sistema de vinte e sete indicadores, elaborado sobre a base da participación activa das Comunidades Autónomas.

O presuposto total do Plan 2015 ascende a 4.788 millóns achegados polo Estado. Un total de 1.543 millóns de euros serán obxecto de distribución para a súa xestión polas Comunidades, cifra un 17 por 100 superior á de 2014. O 60 por 100 dos fondos distribuídos deste ano atenderá ao grao de consecución dos obxectivos establecidos para 2014, medido con indicadores de consecución de obxectivos para Comunidade Autónoma. Prevese que esta cifra se eleve ao 70 por 100 en 2016.


Como novidades no plan de 2015, destaca a consolidación do financiamento para a colaboración con Axencias de Colocación, e o incremento da dotación destinada a financiar os programas e servizos de orientación para o emprego e para mellorar a modernización dos Servizos Públicos de EmpregoDestacó hoy la aprobación en el Consejo de Ministros del Plan Anual de Políticas de Empleo para 2015, que supone la consolidación del nuevo modelo de políticas activas aprobado sobre los principios de la evaluación y la orientación hacia los resultados.

Programa de Activación para o Emprego


Dentro dos 1.543 millóns que recibirán as Comunidades Autónomas no marco do Plan inclúense 129 millóns de euros dedicados especificamente para a aplicación das medidas contidas no Programa de Activación para o Emprego en 2015.Trátase das medidas que as Comunidades Autónomas desenvolven no ámbito das súas competencias en políticas activas e, en especial para a atención personalizada dos desempregados por parte dos servizos públicos de emprego.

O 40 por 100 (51,5 millóns) destes fondos distribúense ás Comunidades Autónomas en función do colectivo de potenciais beneficiarios por comunidade autónoma, mentres que o 60 por 100 restante (77,5 millóns) o fará en función da avaliación dos resultados de inserción dos beneficiarios que se observen entre o 15 de febreiro e o 31 de xullo deste ano.

Durante os primeiros seis meses de funcionamento do Programa recibíronse xa 103.146 solicitudes, das que preto do 70 por 100 xa están a ser atendidas. Neste sentido, hai que recordar que o Consello de Ministros aprobou o pasado mes de febreiro un crédito extraordinaria de 850 millóns para facer fronte en 2015 ao pagamento das axudas de acompañamento reguladas no citado programa, cuxo aboamento é competencia do Estado.

Precisamente para reforzar a implantación deste programa, o Consello de Ministros acordou adiantar xa a este mes de xuño a distribución do primeiro 40 por 100 dos fondos (51,5 millóns), mentres que os restantes 77,3 millóns se distribuirán cando conclúa a avaliación dos resultados de inserción ata 31 de xullo. A Galicia correspóndenlle 2.780.476,23 €.