viernes, 21 de noviembre de 2014

Aprobada a reforma fiscal que entrará en vigor en xaneiro de 2015

Onte o Pleno do Congreso dos Deputados culminou a tramitación da Lei pola que se modifican a Lei 37/1992 do 28 de decembro do Imposto sobre o Valor Engadido, a Lei 20/1991, de 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, a Lei 38/1992, de 28 de decembro, de Impostos Especiais, e a Lei 16/2013, de 29 de outubro, pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental e adóptanse outras medidas tributarias e financeiras. A chamada reforma fiscal entrará en vigor o próximo mes de xaneiro.

O texto inclúe unha rebaixa da carga fiscal para 20 millóns de contribuíntes, simplifícanse e modernizan os principais tributos para facelos máis xustos e equitativos á vez que se favorece o aforro, o investimento e incentívase a loita contra a fraude. O Goberno poñerá, así, en mans dos contribuíntes 9.000 millóns de euros en dous anos, que farán posible un crecemento adicional do PIB do 0,55%.

A reforma tributaria supoñerá, no caso do IRPF, unha importante rebaixa da carga fiscal. O número de tramos redúcese de sete a cinco. O tipo mínimo pasa do 24,75% ao 20%, en 2015, e ao 19%, en 2016. O tipo máximo de gravame pasa do 52% ao 47%, en 2015, e ao 45%, en 2016.

Como consecuencia da baixada das retencións, 20 millóns de contribuíntes contarán cada mes con máis renda dispoñible dende xaneiro de 2015. A rebaixa media será do 12,5%.

A reforma está especialmente deseñada para beneficiar aos contribuíntes con rendas baixas e medias. Os asalariados que gañen menos de 12.000 euros ao ano (mileuristas) dispoñerán do seu soldo íntegro a partir do ano que vén, xa que deixarán de tributar. O 72% dos declarantes, que contan con rendas inferiores a 24.000 euros ao ano, contarán cunha rebaixa media no IRPF será do 23,5%. A rebaixa media será do 19,3% para os contribuíntes cunha renda inferior a 30.000 euros. Un total de 1,6 millóns de contribuíntes deixarán de tributar.

A reforma introduce un forte aumento dos mínimos familiares no IRPF, de ata o 32%, e tres novos 'impostos negativos' ou categorías de beneficios sociais para familias e persoas con minusvalidez. Operarán para familias con fillos dependentes con minusvalidez, familias con ascendentes dependentes e familias numerosas (3 ou máis fillos ou con 2 fillos e un minusválido).

En cada un dos casos recibirán 1.200 euros anuais, que se poderán recibir de forma anticipada a razón de 100 euros mensuais. Estes 'impostos negativos' son acumulables entre si e ao actual de igual contía (100 euros mensuais) que perciben as nais traballadoras con fillos menores de tres anos. Unhas 750.000 familias poderanse beneficiar da aplicación destes novos 'impostos negativos".

A reforma do IRPF inclúe tamén unha rebaixa da tributación do aforro. Faise, ademais, introducindo progresividade no tramo superior. A nova tarifa consta de tres tramos: o primeiro, ata seis mil euros, baixará a súa tributación do 21% ao 20% en 2015, e ao 19% en 2016. Dende 6.000 ata 50.000 euros, o tipo baixará ata o 22% en 2015 e ao 21% en 2016. A partir de 50.000 euros, o tipo de gravame situarase no 24% en 2015, e no 23%, en 2016.En o caso dos plans de pensións mantense o seu réxime fiscal, pero fíxase unha única achega máxima de 8.000 euros por ano. Poderanse rescatar cantidades correspondentes a plans de pensións transcorridos 10 anos. Por outro lado, redúcese de 10 a 5 anos o prazo mínimo dun plan individual de aforro sistemático (PIAS).

A rebaixa do IRPF implicará a baixada xeneralizada de retencións. Para autónomos será de maior calado. O tipo de retención do autónomo profesional con rendas inferiores a 15.000 euros anuais redúcese do 21% ao 15%. Este paso fíxose de forma urxente, vía decreto-lei, e está operativo dende o pasado mes de xullo.

Ademais, a retención para autónomos reducirase do 21% ao 19% en 2015, e ao 18% en 2016. No trámite parlamentario acelerouse a rebaixa nas retencións de profesionais. O proxecto consideraba unha rebaixa do 21% ao 20%, en 2015, e ao 19%, en 2016. De igual forma, mantense o tipo de gravame reducido do 15% para empresas de nova creación, incluído na Lei de Emprendedores. Os autónomos terán dereito a unha dedución do 100% por achegas a mutuas.

O novo IRPF introduce unha simplificación do réxime de estimación obxectiva (módulos). Desta forma, rebáixase o albor de exclusión, de 450.000 a 150.000 euros de ingresos, e de 300.000 a 150.000 euros de gastos. Exclúense as actividades que facturen menos dun 50% a persoas físicas. Quedan excluídas as actividades ás que se aplica o tipo de retención do 1% como as de fabricación e construción. Permanecerán en módulos actividades como a restauración, servizo de taxi, agricultura e gandaría. Ademais, no Senado aprobouse a elevación do albor de exclusión para actividades agrícolas e gandeiras de 200.000 euros de ingresos que figuraba no proxecto, a 250.000 euros

O Imposto sobre Sociedades incorpora unha baixada de tributación e medidas para fomentar a competitividade das empresas e simplificación de deducións. Co fin de consolidar a aproximación da fiscalidade das empresas aos países do ámbito, o tipo de gravame xeral reducirase dende o 30% ao 28%, en 2015, e ao 25%, en 2016.

Créase unha reserva de capitalización (minoración do 10% da base impoñible por incremento de fondos propios) que substitúe á actual dedución por reinvestimento de beneficios.

As pemes, ademais, terán acceso a unha nova reserva de nivelación. Trátase dunha minoración do 10% da base impoñible cun límite dun millón de euros. A cantidade compensarase con bases impoñibles negativas nun prazo de 5 anos. As pemes que apliquen as dúas novas reservas poderán reducir o seu tipo ata o 20,25%. Ademais, mantense o réxime especial de entidades de reducida dimensión que ofrece outros beneficios ás pemes como a liberdade de amortización.

A reforma fiscal introduce novos incentivos fiscais a actividades moi determinadas, que axuden ao crecemento económico e ao cambio de modelo produtivo. É o caso das actividades industriais, para mellorar a competitividade dos procesos produtivos intensivos en electricidade, amplíase a exención parcial (85%) do imposto de electricidade a todos os procesos nos que o custo da electricidade supere o 50% do custo de produción do produto.

Esta exención do 85% poderase aplicar tamén aos regadíos e ás actividades industriais cuxos consumos de electricidade supere o 5% do valor da produción total, despois da tramitación parlamentaria

Como medidas para mellorar a loita contra a fraude e outorgar maior seguridade xurídica, evítase a deducibilidad de gastos fiscais cando se difire a cualificación noutros países. Desta forma, non poderán deducirse os rendementos de instrumentos financeiros cando o destinatario doutro país non tribute por eles (instrumentos híbridos). Ademais, simplifícanse as obrigas de documentación nas operacións vinculadas (matriz e filiais)

A reforma fiscal inclúe un impulso ás actividades de mecenado. A dedución por donativos no IRPF elévase do 25% ao 30%. Para incentivar a estabilidade na achega destes recursos a porcentaxe elévase noutros 5 puntos se se mantén durante tres anos, tanto no IRPF e como no Imposto sobre Sociedades.

Para ampliar a participación social nestas actividades, fíxase, en dúas fases, unha dedución do 75% para donativos inferiores a 150 euros (micromecenado). O donativo que exceda desta cantidade beneficiarase dos outros tipos incrementados.

Por outro lado, mantense o réxime actual dos acontecementos de excepcional interese público, previstos no artigo 27 da Lei 49/2002, de incentivos ao mecenado, e das denominadas actividades prioritarias de mecenado que se aproban anualmente a través dos Presupostos Xerais do Estado.

No trámite do Senado recuperouse a dedución no IRPF do 10 por cento por doazóns a outras fundacións e asociacións de utilidade pública non acollidas ao mecenado, pois tales entidades perseguen igualmente obxectivos de interese xeral.

A reforma inclúe novos incentivos a producións cinematográficas. Para elas fíxase un tipo do 20%, aplicable a produtor e coprodutor financeiro, indistintamente. Para o coprodutor supoñerá multiplicar por catro a dedución actual, que pasa do 5% ao 20%. Serán extensibles tamén a espectáculos teatrais e musicais.

Ademais, para atraer producións cinematográficas estranxeiras créase unha dedución do 15 por cento dos gastos realizados no exterior. Por outro lado, a dedución por innovación esténdese ao sector da animación e os videoxogos. Trátase dos maiores incentivos fiscais á produción do cine e espectáculos, rexistrados historicamente en España.

A reforma fiscal mantén inalterados os tipos de gravame do IVE e dos impostos especiais. O obxectivo é non danar o consumo, prexudicando a actividades claves como o turismo e a hostalaría. 

No trámite parlamentario aprobáronse emendas polas que os servizos de monitores en comedores escolares estarán exentos de IVE e as flores e plantas vivas de carácter ornamental tributarán ao tipo reducido do 10 por cento.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta