domingo, 14 de septiembre de 2014

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso comeza o martes, 16 de setembro, ás 16,00 horas, co debate da toma en consideración de dúas proposicións de lei presentadas, a de CiU para mellorar a compatibilidade das pensións de invalidez non contributivas co traballo remunerado; e a do Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: A Esquerda Plural, pola que se regula un procedemento concursal especial para persoas consumidoras e usuarias.

A continuación, debateranse as proposicións non de lei do PNV, relativa á privatización de AENA e do IU, ICV-EUiA, CHA, para regular unha prestación económica de renda mínima garantida de cidadanía.

Ese mesmo día o Pleno debaterá e votará tamén as mocións consecuencia de interpretacións urxentes formuladas a semana anterior.

O mércores continúa a sesión ás 9,00 horas coa sesión de control, que inclúe preguntas e interpretacións urxentes ao Goberno.

O Pleno volve a reunirse o xoves, a partir das 9,00 horas, co debate sobre os cambios incorporados polo Senado aos proxectos de lei de medidas urxentes en materia de refinanciamento e reestruturación de débeda empresarial; e regulación das taxas da Comisión Nacional do Mercado de Valores. Unha vez que o Congreso decida se ratifica ou revoga as emendas da Cámara Alta a estes proxectos, serán publicados no BOE para entrar en vigor.

O xoves, o Pleno da Cámara Baixa celebrará tamén, en caso de que se presenten emendas de devolución ou de texto alternativo, os debates de totalidade de tres proxectos de lei.

Se trata do proxecto de modificación da Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de No Residentes, e outras normas tributarias; o Proxecto de Lei do Imposto sobre Sociedades e o Proxecto de Lei pola que se modifican a Lei do Imposto sobre o Valor Engadido, a lei de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, a Lei de Impostos Especiais, e a Lei, pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade ambiental e adóptanse outras medidas tributarias e financeiras.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta