viernes, 26 de septiembre de 2014

Aprobado o Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2015

Hoxe o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2015.

Trátase dunhas contas públicas continuístas no realismo e o rigor orzamentario. Son coherentes coa política levada a cabo polo Goberno dende o inicio da Lexislatura e que nos levou á recuperación económica. Un presuposto cuxa preocupación fundamental segue sendo a consolidación fiscal, co cumprimento dos obxectivos de estabilidade presupostaria.

Neste sentido o ministro de Facenda e Administracións Públicas comunicou que nos próximos días se remitirá ás autoridades europeas a segunda notificación PDE na que se reflectirá un déficit do conxunto das Administracións Públicas en 2013 dun 6,3%, por debaixo do obxectivo marcado do 6,5%.

Ademais, ou presuposto para 2015 incorpora vos investimentos para ou Plan Crece, que pretende apoiar e impulsar ou crecemento económico dá forma máis eficiente posible e tratando de optimizar a aplicación dous fondos comunitarios. Así mesmo recolle ás medidas fiscais aprobadas polo Goberno co obxectivo de incrementar ou nivel de renda dás familias, ou que dinamizará ou consumo interno e ás taxas de aforro.

Os Presupostos inclúen unha previsión de crecemento do PIB en termos reais do 2,0% para 2015, dentro do consenso dos analistas, cun incremento dá demanda nacional para 2015 do 1,8% e unha contribución do sector exterior do 0,2%. Polo lado do emprego, prévese un crecemento do 1,4%, cun descenso dá taxa de desemprego de 1,8 puntos, que pasará do 24,7% ao 22,9%

Para o exercicio 2015, establécese un obxectivo de estabilidade presupostaria para o conxunto das administracións públicas cun déficit máximo do 4,2% do PIB, correspondendo un 2,9% á Administración central, un 0,7% ás CCAA e un 0,6% á Seguridade Social. As Corporacións Locais deben liquidar os seus presupostos en equilibrio.

En consonancia con este obxectivo de estabilidade, o teito de gasto situarase en 129.060 millóns de euros, cun descenso respecto de 2014 do 3,2%.

Ingresos:

O total dos ingresos non financeiros para 2015 despois da cesión aos Entes Territoriais alcanzará os 133.712 millóns de euros, o que supón un crecemento do 4,3% fronte ao Presuposto de 2014.

Os ingresos tributarios antes da cesión a entes Territoriais alcanzarán en 2015 os 186.111 millóns de euros, un 3,5 por 100 máis que no Presuposto de 2014.

Por figuras impositivas, a recadación por IRPF reducirase un 0,3 por 100 fronte ao Presuposto de 2014 ata os 72.957 millóns de euros.

A recadación polo Imposto de Sociedades rexistra un incremento do 5,5 por 100 ata os 23.577 millóns de euros. Os ingresos por IVE crecerán o 9,9 por 100 para chegar a 60.260 millóns de euros, mentres que os ingresos por Impostos Especiais caerán un 2,7 por 100 ata alcanzar os 19.894 millóns de euros.

Gastos:

O gasto do conxunto dos ministerios diminuirá o 0,2 por 100 o próximo ano ata alcanzar os 34.526 millóns de euros unha vez excluídas as achegas á Seguridade Social, o Servizo Público de Emprego e FOGASA e as achegas ao sistema eléctrico, e sen computar o impacto no presuposto de gastos do plan CRECE. O importe do devandito plan e o destinado á adecuación dos equipos ás novas bandas de emisión da televisión ascenden a 730 millóns de euros

En materia de gastos de persoal, se ben os salarios se manteñen sen incrementos, os empregados públicos recuperarán poder adquisitivo debido á devolución dunha cuarta parte da paga extra de 2012, ás maiores rendas dispoñibles pola diminución de impostos, e á baixa inflación prevista.

Continua o esforzo de saneamento e renovación da función pública, regulándose unha taxa media de reposición de efectivos do 50% para os sectores prioritarios de sanidade, educación, forzas da orde e seguridade, extinción de incendios e loita contra a fraude.

Mantéñense as limitacións á contratación de persoal en sociedades mercantís públicas, fundacións e consorcios, aínda que permitindo a reasignación dos efectivos que xa forman parte do sector público, aínda que se considera unha taxa de reposición do 50%, con algunhas condicións: Sociedades con beneficios os tres últimos exercicios; Consorcios e as fundacións que teñan a condición de axentes de execución do Sistema español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación conforme á Lei 14/2011, da 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta