viernes, 7 de marzo de 2014

Sobre o Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014-2016

Aprobou o Consello de Ministros hoxe, Día Internacional das Mulleres, o Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014-2016.

Un Plan que pretende ser un instrumento integrador de todas as políticas nesta materia durante os próximos tres anos.

Conta cunha dotación de 3.127 millóns de euros, o maior orzamento de cantos plans de igualdade presentáronse en España, e 224 medidas concretas.

Case o 70 por 100 deste orzamento vaise a dedicar ao emprego e á conciliación, o que tamén supón unha novidade respecto ao plan anterior (2008-2011), que dedicaba a maior parte do seu orzamento (57 por 100) á acción exterior e á cooperación.

Outra novidade é que conta por primeira vez cun programa de avaliación dos resultados, que permitirá comprobar o grado de cumprimento cando pase un ano e medio desde a súa posta en marcha, e non só a posteriori.

Diagnóstico da situación:

O Plan parte dun diagnóstico da situación actual, na que as mulleres aínda sofren discriminación nos ámbitos laboral, familiar e social. 

A taxa de actividade das mulleres está trece puntos por baixo da dos homes. Elas sofren en maior medida o desemprego pero, ademais, teñen que traballar máis para gañar o mesmo salario: gañan un 22,9 por 100 menos ao ano que os varóns por traballos de igual valor. 

No ámbito familiar, a maternidade afecta á entrada e permanencia das mulleres no mercado laboral, e a súa dedicación ao fogar e a familia é aínda moito maior que a dos homes. Elas dedican catro horas e sete minutos ao día ao coidado de fillos e tarefas domésticas, fronte aos homes, que dedican unha hora e 54 minutos. Ademais, no ano 2012 case o 95 por 100 das persoas con excedencia por coidado de fillos foron mulleres e máis do 85 por 100 de quen tomaron unha excedencia para coidar a outros familiares. 

Ante esta situación, os eixes prioritarios do Plan Estratéxico son:


1. Emprego e loita contra a discriminación salarial. 
2. Conciliación e corresponsabilidade. 
3. Loita contra a violencia de xénero.


Igualdade de oportunidades no ámbito laboral e loita contra a discriminación salarial.

Este primeiro eixe prioritario, está dotado con máis de 650 millóns de euros, si súmanse as partidas para formación e promoción da participación das mulleres. 

Entre as medidas que inclúe, destacan as seguintes: 

- Facilitar a incorporación ao traballo das mulleres tras un período de inactividade por coidado de fillos ou outros familiares, con programas de formación. 

- Posta en marcha de programas para promover o acceso e permanencia no emprego de mulleres especialmente vulnerables, con itinerarios personalizados e medidas de acompañamento. 

- Co fin de intercambiar boas prácticas neste ámbito, impulsarase e ampliará a Rede de Empresas pola Excelencia na Igualdade (ou Empresas co Distintivo "Igualdade na Empresa"). 

- Fomento do emprendimento feminino, con apoio técnico e acceso a liñas de financiamento e microfinanciación, especialmente en sectores innovadores vinculados coas tecnoloxías. O espírito emprendedor das mulleres se fomentará, de acordo con este Plan, desde as etapas escolares e universitarias.

- En canto á "brecha salarial", reforzarase a vixilancia en inspección para asegurar que se cumpre a normativa sobre igualdade salarial. O Instituto da Muller asesorará a mulleres vítimas de discriminación retributiva e informará dos seus dereitos. 

- Deseñar ferramentas informáticas de autodiagnóstico de "brecha salarial" que permitan ás empresas detectala e corrixila. 

- En materia de educación, elaboraranse programas educativos específicos de apoio e reforzo a alumnas especialmente vulnerables: inmigrantes, poboación xitana, con discapacidad ou que sufran contornas de violencia. 

- Realizaranse campañas informativas para que os mozos elixan os seus estudos ou profesión baseándose únicamente nas súas capacidades e expectativas, e non en roles de xénero, xa que a desigualdade débese, en gran medida, a que as mulleres ocupan mayoritariamente postos en sectores peor retribuidos e valorados. 

- Para lograr o obxectivo de garantir a incorporación das mulleres á sociedade da información, o Goberno ten prevista a posta en marcha do Plan de Acción para a Igualdade entre mulleres e homes na Sociedade da Información, elaborado no marco da Axenda Digital e dotado con máis de 33 millóns de euros. Entre as medidas que contempla, destacan a formación e a promoción de contidos e recursos na rede que respondan ás necesidades das mulleres. 

- En canto á participación, o Ministerio seguirá avanzando na firma de acordos voluntarios con empresas para incrementar a presenza de mulleres nos comités de dirección. Xa se asinaron convenios cunha treintena das principais entidades empresariais que, por primeira vez, comprometéronse a aumentar ata un 20 por 100 as mulleres en postos directivos nos próximos catro anos. 

- Pretende aumentar a participación feminina en todos os ámbitos, tamén o rural. Para iso, poñerase en marcha un Plan Especial para a Promoción das Mulleres Rurais co fin de visibilizar as especiais dificultades ás que se enfrontan e combatelas con medidas como a promoción da súa presenza en órganos directivos de cooperativas agrarias e pesqueiras.

Conciliación e a corresponsabilidade:

Para avanzar no obxectivo de que mulleres e homes poidan facer compatible o seu traballo coa súa familia, no segundo eixe prioritario destinaranse 1.529 millóns de euros. Entre as medidas incluídas, destacan as seguintes: 

- Ampliación do dereito á redución de xornada dos pais e nais de nenos afectados por cancro ou enfermidades graves para cubrir lagoas que existen na actualidade, como as que afectan a familias de acolleita.

- Medidas para que os pais e nais traballadores poidan asistir ás reunións escolares dos seus fillos e fillas menores.

- En canto á racionalización de horarios, no ámbito do emprego público van estudarse novas medidas de flexibilidade horaria que permitan diminuír, en determinados períodos e por motivos relacionados coa conciliación, a xornada semanal, recuperándose o tempo nas xornadas seguintes; o que se coñece como "bolsa de horas".

- Petición de colaboración aos medios de comunicación para que axusten a súa programación e contribúan, deste xeito, á necesaria modificación de horarios.

- Para que as mulleres non teñan que elixir entre ser nais e manter o seu posto de traballo, o Ministerio está traballando nun Plan de Apoio á Maternidade, que conterá medidas como a mellora das deducións fiscais para as familias con fillos. Nesta liña, o Plan contempla a creación dun sistema de información que conteña todas as axudas estatais, autonómicas e locais, así como información de recursos públicos e privados. Estas e outras medidas desenvolveranse a través do Plan Integral de Apoio á Familia, que a ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade presentará nos próximos meses.

Loita contra a violencia de xénero.

No terceiro eixe prioritario o Goberno xa comezou a traballar coa posta en marcha, en 2013, da primeira Estratexia Nacional para a Erradicación da Violencia sobre as Mulleres, dotada con máis de 1.500 millóns de euros (900 millóns para o período de vixencia do Plan Estratéxico de Igualdade). Recolle, entre outros, os seguintes aspectos: 

- Fomentar a prevención e sensibilización, e ofrecer unha resposta común e coordinada, a través do traballo en rede, os plans personalizados e o portelo único son algunhas das medidas que contén.

- Centrar algunhas das medidas contra a violencia de xénero no emprego, que para moitas mulleres é a porta de saída ao maltrato. Para fomentarlo, seguirase facilitando ás vítimas o acceso a un posto de traballo a través da Rede de Empresas por unha Sociedade Libre de Violencia de Xénero.

- Aprobar un protocolo de actuación no ámbito da Administración Xeral do Estado para facilitar a movilidade ás vítimas da violencia de xénero en situación de especial protección.

- Asegurar un mínimo de presenza feminina entre as dotacions dos Corpos e Forzas de Seguridade, incluídas as unidades de zonas rurais.

- Fomentar a coordinación para protexer ás vítimas a través do Sistema de Seguimiento Integral nos Casos de Violencia de Xénero (VIOGEN).

Accións de carácter transversal:

Xunto cos tres obxectivos prioritarios (emprego, conciliación e violencia de xénero), o Plan inclúe outras accións de carácter transversal, que permitirán avanzar en materia de igualdade entre mulleres e homes. 

Neste sentido, no ámbito da saúde desenvolveranse programas sobre trastornos alimentarios que afectan de xeito especial ás mulleres, como a prevención da anorexia e a bulimia.

Tamén se vai a promover a actividade física e o deporte das mulleres, e vaise a traballar contra o tratamento sexista da muller nos medios de comunicación e contra a linguaxe sexista, en colaboración coa Real Academia Española.

O Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades, para rematar, contempla avanzar noutros ámbitos, como os da cultura, a produción artística e intelectual e a defensa dos dereitos humanos, para asegurar a igualdade de mulleres e homes en todas as esferas da sociedade.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.