miércoles, 12 de marzo de 2014

Sobre a revision normativa e a competitividade do comercio interior

Onte o secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, presidiu a conferencia sectorial de comercio interior coa participación de todas as Comunidades Autónomas. A reunión tivo na orde do día dous obxectivos principais: elaborar un plan de traballo para a revisión normativa no ámbito do comercio interior, de acordo coa Lei de Garantía da Unidade de Mercado, e analizar os principais resultados correspondentes a 2013 do Plan Integral de Apoio á Competitividade do Comercio Minorista de España e informar da sua actualización en 2014.

No ámbito da revisión normativa, a conferencia sectorial de comercio é unha das primeiras que se convocan, das 25 previstas no Plan de Racionalización Normativa de Unidade de Mercado por parte de todos os Ministerios, co obxecto aprobar un esquema de traballo anual coas CC.AA. dirixido a avanzar na simplificación e eliminación de barreiras para o acceso e o inicio á actividade no comercio. Identificáronse un total de 37 normas autonómicas relativas á implantación de establecementos comerciais e outras 244 no ámbito da artesanía, as feiras e as subvencións asociadas a estas dúas actividades que supoñen unha diversidad de regulación que pode suscitar obstáculos e custos innecesarios ás empresas.

As comunidades autónomas foron informadas de que os procedementos de implantación de establecementos comerciais están suxeitos en España a dispersión de autorizacións, informes e esixencias que van máis aló, nalgúns casos, dos que fixa a propia Unión Europea (razóns imperiosas de interese xeral, ordenación do territorio, protección do medio ambiente, protección do patrimonio histórico artístico e seguridade e saúde das persoas).

A Lei de Garantía da Unidade de Mercado establece, neste mesmo sentido, que os criterios en materia de autorizacións deben estar xustificados en razón do interese xeral e cumprir cos criterios de non discriminación, necesidade e proporcionalidad sobre a base da liberdade de establecemento.

No ámbito das feiras e a artesanía, propúxose avanzar na simplificación dos procedementos para o desenvolvemento das actividades e o seu recoñecemento así como nos rexistros interconectados que posibiliten ás empresas o acceso directo sen ter que inscribirse en diferentes rexistros para exercer una mesma actividade. Tamén noutros aspectos como a clarificación dos criterios para o reparto de axudas (regulado en nove CC.AA., non regulado no resto).

O impacto económico da actividade ferial elévase a 3.230 millóns de euros anuais de acordo cos datos da Asociación de Feiras de España. En España hai máis de 300 feiras e exposicións comerciais ao ano, das cales 86 teñen recoñecido o seu carácter internacional pola Secretaría de Estado de Comercio. Só estas últimas reciben preto de 1,5 millóns de visitantes ao ano, cun gasto estimado en turismo profesional de máis de 4.000 millóns de euros, de acordo cos datos da Enquisa de Gasto Turístico.

Na conferencia sectorial presentouse igualmente ás comunidades autónomas o balance do Plan Integral de Apoio á Competitividade do Comercio Minorista de España en 2013 así como as liñas e medidas previstas para 2014. Os resultados dos capítulos fundamentais son os seguintes:

-  En colaboración coas Cámaras, cunha dotación total de 4 millóns de euros, realizáronse distintas actuacións que beneficiaron a máis de 13.000 comercios. Desta cuantía destináronse 1.020.000 euros a proxectos singulares para a modernización de equipamentos comerciais situados en Zonas de Gran Afluencia Turística.

- Só no comercio minorista, as liñas ICO financiaron 31.404 operacións en 2013 (un 18% máis que en 2012, 4.800 operacións máis), con crédito por importe de 1.232 millóns de euros (3,6% superior aos datos de 2012, 43 millóns de euros máis), que xerou un investimento total de 1.633 millóns de euros.

- O número de altas de actividades de establecementos incluídos dentro do ámbito de aplicación da lei que substituía as licenzas de actividade por declaracións responsables, aprobada polo Goberno en 2012, de superficie de venda ao público inferior ou igual a 300 metros cadrados, rexistrou un saldo neto de actividades comerciais e de servizos no ano 2013 de 54.791. En total 32.951 actividades máis que en 2012. Delas, 16.108 son actividades de comercio e 16.843 son actividades de servizos.

-  No ámbito da formación, destinouse a cantidade de 120,8 millóns de euros para formar a 578.561 participantes de 122.000 empresas.

- En relación ás medidas adoptadas polo Goberno para o apoio ao emprego no Comercio, as principais cifras son: realizáronse 40.486 contratos de apoio a emprendedores; 33.321 contratos para formación e aprendizaxe (incremento interanual do 62,8%); 6.151 contratos en prácticas (incremento interanual do 30%); e destináronse 8,8 millóns de euros a bonificaciones pola contratación de traballadores nos comercios turísticos.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.