martes, 25 de febrero de 2014

Importantes anuncios de Rajoy para incentivar a contratación e reducir impostos


Comezou o tan esperado debate do estado da Nación coa intervención do presidente do Goberno, Mariano Rajoy

Do seu discurso resalto os principais anuncios:

EN MATERIA DE EMPREGO:

- A aprobación dunha tarifa plana de 100 euros para a contratación indefinida de novos traballadores.

As empresas ou autónomos que queiran contratar un novo traballador de forma estable só cotizarán á Seguridade Social (por continxencias comúns) 100 euros ao mes, durante os primeiros 24 meses. Poderanse beneficiar desta medida todas as empresas e autónomos, independientemente do seu tamaño, pola contratación estable dun novo traballador, ao marxe da súa idade. Esta redución será aplicable desde o día de hoxe, 25 de febreiro.

A redución supoñerá un aforro para o empleador da contorna do 75% da cotización por continxencias comúns, que se limitará a 100 euros ao mes (1.200 euros anuais). Esta medida, aplicada a un soldo bruto anual medio de 20.000 euros, implica que o empregador aforrarase 3.520 euros anuais de cotización á Seguridade Social por cada emprego novo creado.

O empregador estará obrigado a manter o emprego durante o período de aplicación da redución, porque se trata dun impulso á creación de emprego neto.

Á súa vez, non podería realizar despedimentos colectivos nin despedimentos individuais que sexan declarados improcedentes nos seis meses anteriores á celebración dos novos contratos e deberá estar ao corrente das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social.

A regulación non afecta á achega do traballador nin á achega empresarial polo resto de continxencias (desemprego, FOGASA e Formación profesional), respecto das cales aplicaranse as regras xa vigentes de cotización. Tampouco terá impacto na cuantía das prestacións económicas ás que poidan ter dereito os traballadores, que se calcularán aplicando o importe íntegro da base de cotización.

- Unha reforma integral do modelo de formación profesional para o emprego, co obxecto de responder de forma efectiva ás necesidades reais do tecido produtivo e a mellora da capacitación dos traballadores.

O novo modelo, reformado no marco do diálogo social cos interlocutores sociais, rexerase polos principios de transparencia e libre concurrencia. O sistema estará sometido a unha avaliación permanente dos resultados para garantir que cumpre cos seus obxectivos para impulsar o acceso, de mantemento e de retorno ao emprego. Por iso desenvolverá un papel esencial na nova Estratexia de Activación para o Emprego.

- Ademais, no ámbito da intermediación, dita Estratexia de Activación para o Emprego contará con instrumentos novedosos, como o Acordo Marco de colaboración con axencias privadas de colocación ou o Portelo Único de Emprego que se poñerá en marcha en colaboración coas Comunidades Autónomas no mes de abril.Tarifa plana de contratación de cen euros durante os primeiros 24 meses para contratos estables, sempre que se trate de creación de emprego neta e ao que se poderá acoller calquera empresa, independientemente do seu tamaño.

EN MATERIA FISCAL:

- Os traballadores que gañan menos de 12.000 euros ao ano non pagarán o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas a partir do 1 de xaneiro de 2015.

-Melloraranse as deducións fiscais para as familias, ao elevarse os mínimos persoais por fillos e por ascendente, o que supoñerá un "alivio" da carga fiscal para 12 millóns de contribuyentes.

EN MATERIA DE PREVISIÓNS:

- Revisión ao alza da previsión de crecemento do PIB en términos reais: o 1 por cento para 2014 e o 1,5 por cento para 2015.

- O saldo positivo na balanza por conta corrente e capital pechou nun 2 por cento en 2014 e será do 2,5 por cento en 2015. 

- Haberá creación de emprego neto en 2014, tanto en términos de contabilidade nacional, como na Enquisa de Poboación Activa.

EN MATERIA DE EMPRESAS:

- Leis de fomento do financiamento con máis garantías para as empresas, cunha modificación da lexislación de capital risco, e da normativa concursal.

- Aprobación o vindeiro venres, do Plan Estratéxico de Internacionalización da Economía Española 2014-2015.

OUTRAS:

- Nova lei do Réxime Xurídico das Administracións Públicas. 

- Entrada en vigor, o 9 de marzo, do principio de licenza polo que se dará validez das licenzas emitidas en calquera parte do territorio
español.

- Nas próximas semanas, convocarase -por primeira vez- o Consello de Unidade de Mercado.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.