sábado, 8 de febrero de 2014

Boas noticias para Ourense, Terras de Lemos, Valdeorras e o Bierzo: "Avanza a Autovía A-76"

Hoxe o BOE, publica o anuncio da Demarcación de Estradas do Estado en Galicia sobre a Resolución do Ministerio de Fomento pola que se aproba o expediente de Información Pública e aprobación definitiva do Estudio Informativo "Autovía A-76. Tramo: Ponferrada-Ourense". Clave: EI-1-E-177. Provincias de: León, Lugo e Ourense. 


Os 125,3 km de lonxitude desta nova autovía A-76, teñen un orzamento de licitación de 1.221.638.624,43 euros (ano 2013) dos cales 212.019.926,55 euros corresponden ao 21% IVA, e suporán a conexión de acceso vial en alta capacidade a Galicia desde O Bierzo (León).  


O estudo informativo hoxe aprobado foi sometido a información pública  (BOE de 5 de setembro de 2008) e obtivo a correspondente  declaración de impacto ambiental favorable (BOE de 14 de agosto de 2013). A autovía A-76 terá o seu inicio na conexión da autovía A-6 coa  estrada N-120, ao noreste da localidade de Toral dos Vados (León)  e finalizará ao norte da cidade de Ourense, na inmediaciones de Cambeo.. O trazado da autovía discorrerá próximo ao corredor da actual  estrada N-120, chegando nalgúns tramos a proxectarse como  desdobramento da antiga estrada, sendo o resto de novo  trazado. A autovía percorrerá os municipios das comarcas do  Bierzo (León), Quiroga e Terra de Lemos (Lugo), e Valdeorras e  Ourense (Ourense). Prevese construír 64 viaductos cunha lonxitude de 17 km (cruzaranse os ríos Sil, Soldón, Lor, Cabo e Miño,) e 22 túneles cunha lonxitude de 9  km (destacando o túnel baixo a Serra dá Enciña dá Lastra). Ademais  diso, tanto para constituír os 30 enlaces a distinto nivel como para  repoñer as estradas e camiños interceptados polo trazado, construiranse 39 pasos superiores e 41 pasos inferiores. Terá tamén  dúas áreas de servizo. 


Integración ambiental 

Durante o proceso de información pública e ambiental realizouse  unha análise exhaustivo das alegaciones de particulares e os informes  de organismos e administracións afectadas, que obrigaron a realizar  certos axustes e melloras nas solucións de trazado nicialmente previstas polo Ministerio de Fomento. En especial, tivéronse en conta as solicitudes dos organismos competentes no medio  Ambiente e Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e Xunta de Castela e León, todo iso co fin de achar un trazado funcional como  autovía, económicamente eficiente, integrado co territorio e viable  en términos ambientais. 

De acordo coa declaración de impacto ambiental, os proxectos de construción 
da autovía terán que desenvolver unha serie de medidas  preventivas, correctoras e complementarias para minimizar os  efectos ambientais esperados.


Entre as medidas destacan:


- Modificacións respecto de a solución seleccionada no estudo  informativo: cambio na ubicación dalgúns enlaces (contornas  de Sobrado, Rubiá, A Rúa de Valdeorrras; Sequeiros; Ribas de Sil); - Modificacións de trazado para reducir a afección ao patrimonio  cultural (Montefurado e Vos Peares) ou aos usos do chan (viñedos  de Vilamartín, Ou Castro de Valdeorras); Cambio de punto de cruzamento  á marxe dereita do río Miño (á altura de núcleo de Ouxea)  para un maior aprovechamiento da calzada existente da N- 120- Na Serra dá Enciña dá Lastra (espazo Rede Natura 2000), modificouse o trazado cunha solución establecida pola D.G. da  Natureza da Xunta de Galicia tralo proceso de información  pública. Trátase dun trazado que discorre durante menor  percorrido polo parque natural e foi mellorado con medidas como o incremento en 120 m de lonxitude do túnel baixo a Serra dá  Lastra, dous novos falsos túneles (de 60 m e 120 m), sustitución dun  paso inferior de fauna por un viaducto de 50 m, incremento en 100  m de lonxitude do viaducto sobre o río Galir e execución de muros  en desmontes para minimizar a ocupación de encinar  mediterráneo. - Na zona Ourense aledaña ao Miño aprovéitase como calzada de subida  a estrada N-120, polo que as afeccions redúcense á  construción dunha única calzada, de baixada, que finaliza nas  inmediacions de Cambeo, conectando coa autovía A-56  (Ourense-Lugo) nun punto próximo a Sequeiro. 


- Realizaranse estudos acústicos, con predicción de niveis sonoros  para a fase de explotación, que preverán as medidas correctoras  necesarias. 


- O deseño de viaductos realizarase minimizando impactos sobre os  ríos, mediante a disposición de pilas e estribos fora do Dominio  Público Hidráulico, e a unha distancia superior a 5 m do bordo das  canles. 


- Incluiranse estudos hidrolóxicos que analicen as masas de auga  subterráneas e o seu posible afección pola construción de túneles. - Abundaranse os estudos realizados sobre a afección a espazos  Rede Natura 2000 (Ribeiras do río Sil e afluentes, Serra dá Enciña  dá Lastra, Ancares-Courel, Río Cabo e Canón do Sil), especialmente no detalle da vexetación e hábitats de interese comunitario , e especies de fauna protexidas, que permita definir  medidas complementarias de carácter contractual, debidamente  presupostadas e cartografiadas. - Completaranse os estudos de movilidade faunística realizados para  a correcta ubicación e deseño de pasos de fauna, tanto para  grandes como pequenos vertebrados. -Elaborarase un calendario de obras no que as tarefas máis  molestas para a fauna planifíquense fose dos periodos de reprodución,  cativa ou nidificación das especies singulares  presentes en zonas sensibles. - Desenvolveranse medidas de protección do patrimonio cultural,  relacionadas coa execución de prospeccions arqueolóxicas  superficiais da traza, estudos específicos de explotacións  mineras de época romana na zona, execución de sondeos en xacementos  afectados ou axustes no deseño constructivo da  planta da autovía en zonas próximas a elementos patrimoniais.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-B-2014-4520.pdf

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.