lunes, 13 de enero de 2014

Comparecencia do ministro Luis de Guindos: "Non haberá verdadeira recuperación ata que sexa sentida pola totalidade da sociedade"

Hoxe estiven na Comisión de Economía e Competitividade para escoitar a comparecencia do ministro Luis de Guindos.

Comezou falando brevemente do contexto económico internacional. Dixo que sen dúbida a evolución da economía mundial repercutirá na intensidade da recuperación española.

Afirmou que "a zona euro saíu da recesión no segundo trimestre do ano 2013. Con todo, as taxas de crecemento intertrimestrales son aínda moi modestas: do 0,1% no terceiro trimestre e cunha previsión do menos 0,4% para o conxunto do ano. No entanto, o Fondo Monetario Internacional e a Comisión coinciden en que a recuperación europea irá gañando momento e consolidarase e fortalecerá ao longo deste ano. Será unha recuperación sustentada nos froitos dos esforzos integradores e nas importantes medidas adoptadas en relación coa unión bancaria"

Sinalou que a unión bancaria é o paso máis importante que deu Europa desde a adopción do euro e que constituirá unha das bases fundamentais sobre as que se apoiará a recuperación da zona euro. "Como saben, a unión bancaria constrúese sobre tres alicerces: unha supervisión, unha resolución e unha garantía de depósitos únicos para todos os bancos europeos. O ano pasado déronse pasos moi importantes que permitirán culminar este ambicioso proxecto ao longo deste exercicio. A supervisión única de máis do 80% dos bancos europeos será un feito a finais deste ano. Desde ese momento o Banco Central Europeo pasará a supervisar cerca do 90% dos bancos españois. Todo iso garantirá a aplicación dos mesmos criterios e parámetros de supervisión para todas as entidades". 

Logo pasou a referirse á situación que atravesa a economía española. Estas foron as súas frases máis destacables:

"Desde o inicio da crise nunca a economía española comezara ningún exercicio cunha corrección tan clara dos desequilibrios macroeconómicos acumulados. Un dos principais logros foi a corrección do déficit público"

"Grazas ao esforzo de todos imos cumprir cos obxectivos establecidos no programa de estabilidade. Trátase dun avance crave. O control das contas públicas contribuíu de xeito determinante a xerar credibilidade e confianza na economía española. Ao mesmo tempo, garantiu a sostenibilidad das políticas públicas que sustentan o noso Estado do benestar"

En segundo lugar, a forte moderación da inflación favorece pola vía do aumento da renda dispoñible a mellora do consumo privado e simultáneamente a competitividade da economía española. 

En terceiro lugar, o excesivo endebedamento das familias e empresas españolas corrixiuse xa dunha forma importante. 

En cuarto lugar, produciuse un importante axuste dos prezos da vivenda, que caeron de media en algo máis dun 30% desde o seu nivel máis alto. Nalgúns segmentos esta caída xa pode tocar chan. 

En quinto lugar, e por primeira vez desde os anos oitenta, España corrixiría no ano 2013 de forma clara o desequilibrio que mellor sintetizaba as grandes debilidades da economía española, o déficit externo. Esta corrección constitúe a maior proba do saneamento realizado pola nosa economía e intensificarase ademais nos próximos anos. España será xunto con Alemania a economía europea que mellor comportamento do sector exterior presentará de acordo coas previsións internacionais.

En definitiva, estamos ante unha recuperación que se asenta sobre bases totalmente distintas ás do pasado na corrección do déficit público, a estabilidade de prezos e o superávit externo. Todo iso permitirá que a economía española consolide o perfil ascendente que mantivo durante todo o exercicio pasado.

A evolución positiva dun bo número de indicadores de conxuntura permite anticipar un mellor comportamento do catro trimestre respecto ao terceiro. Entre eles destacaría os indicadores adiantados de actividade; os coñecidos como PMI confirman o perfil ascendente da recuperación, tanto para o sector manufacturero como para o sector servizos. Concretamente, no sector servizos a actividade comercial e os novos pedidos hanse expandido ao ritmo máis forte dos seis últimos anos. Así mesmo, outros indicadores de conxuntura apuntan na mesma dirección ascendente. Entre outros, permítanme destacarlles o consumo de enerxía eléctrica, as matriculaciones de turismos e vehículos comerciais, o índice xeral de comercio minorista, o índice de produción industrial, que sinala un importante repunte da actividade industrial en novembro, e para rematar o índice de sentimento económico da Comisión Europea, que se sitúa no nivel máis alto desde decembro do ano 2007"

No que se refire ao emprego, observamos síntomas de estabilización e unha lixeira mejoría desde mediados do ano 2013. O pasado ano finalizou cunha taxa intertrimestral de crecemento das afiliaciones positiva do máis 0,5%. En particular, as afiliaciones á Seguridade Social desde o pasado mes de agosto e con axuste estacional, aumentaron en máis de 110.000 cotizantes; o mellor comportamento dos tres últimos anos. Na mesma dirección, a evolución do paro rexistrado permitiu acabar o ano 2013 cun número de parados inferior ao do ano 2012. Confío en que tamén en términos de EPA, en términos da enquisa de poboación activa, o ano 2013 finalice cun número de parados inferior. Sería o primeiro ano desde o inicio da crise no que se reduce o número de desempregados de acordo coa enquisa de poboación activa."

No que se refire á ocupación, dixo que "é moi probable que durante a primeira metade deste ano asistamos xa a unha estabilización ou ata á creación neta de emprego tanto en términos de EPA como de contabilidade nacional. Señorías, este feito é fundamental; indica que con taxas trimestrales de crecemento analizadas na contorna do 1% é posible crear emprego de modo sostido, un feito inédito na historia económica recente de España. Isto non se produciu sen a eliminación de rixideces de distinta índole que posibilitou a reforma laboral. A previsión é que esta contorna favorable do mercado de traballo prolónguese ao longo do ano. Por todo iso a evolución do emprego no ano 2014 será máis positiva que a contida no último cadro macroeconómico oficial. Esperamos que a ocupación en términos de EPA, que xa se estimaba positiva, sexa polo menos o dobre do inicialmente previsto. Da mesma xeito o emprego en contabilidad nacional pasará a ter un crecemento positivo desde unha previsión estimada do menos 0,2% no actual cadro macroeconómico."

Finalmente, "a taxa media de paro, situada no 25,9% no cadro macroeconómico, descenderá á contorna do 25% ou ligeramente por baixo. Señorías, trátase sen dúbida dunha mellora importante desde o punto de vista cualitativo, con todo somos conscientes de que a situación do desemprego en España é inaceptable, por iso todos os esforzos do Goberno van encamiñados a revertirla".
 
No que se refire á composición do crecemento, dixo que " o sector exterior seguirá sendo o motor da recuperación, con todo a recuperación da demanda interna irase consolidando de xeito progresivo. Reprodúcese así o patrón tradicional de saída da crise en España"
 
"Por primeira vez desde a crise, temos un escenario totalmente distinto, no que imos, como dicía anteriormente, de menos a máis. A economía española percíbese hoxe doutro xeito; así o demostra a recuperación da confianza por parte de inversores internacionais, tanto no sector financeiro como na economía real. Os fluxos de investimento directo estranxeira duplicáronse ata o pasado mes de outubro, superando os 26.000 millóns de euros"
 
"O Tesouro público financiouse durante todo o ano 2013 con importantes reducións no custo medio da súa emisión, que se situou no 2,45%. Supón medio punto porcentual inferior ao do ano 2012 e o segundo nivel máis baixo desde a introdución da moeda única. Esta redución dos custos de financiamento do Tesouro no ano 2013 permitiu aforros no orzamento por importe de 8.800 millóns de euros. 
 
Así mesmo, o Tesouro público reabriu prazos e instrumentos que permaneceron pechados durante a crise da débeda soberana. En definitiva, o Tesouro cumpriu satisfactoriamente a súa estratexia de financiamento no ano 2013; ademais, isto vai permitir que o ratio de débeda pública PIB sitúese por baixo do previsto nos Orzamentos Xerais do Estado para finais do ano pasado. Señorías, produciuse un cambio xeneralizado de percepción na nosa economía.
 
As principais axencias de cualificación revisaron ao alza a perspectiva crediticia da débeda española. A prima de risco sitúase desde comezos de ano contorna a 200 puntos básicos, en niveis non vistos desde o ano 2011. 
 
Sobre a reforma do sector financeiro, resalto un conxunto de actuacións que reestruturaron, saneado e recapitalizado o sector, permitindo que hoxe estea en condicións de apoiar a recuperación económica, e que permitiu dalgunha forma romper esa especie de vínculo negativo que existía entre o risco bancario e o risco soberano. 
 
Conclúiu con estas palabras:
 
"Señorías, coincidirán comigo en que a situación económica é hoxe diferente á que tiñamos fai ano e medio. Con todo, non haberá verdadeira recuperación ata que sexa sentida pola totalidade da sociedade. A senda iniciada é aínda fráxil e debemos fortalecela día a día para que sexa unha realidade plena no ano 2014. Entre os principais retos que temos por diante atópanse a creación de emprego e a recuperación do crédito. O proceso de desendebedamento do sector privado debe continuar, pero o crédito ten que fluír cara a aqueles sectores sans e produtivos da nosa economía.
 
Señorías, conclúo xa, deixamos atrás a recesión, iniciamos unha nova senda na que será clave continuar coas reformas e fortalecer a recuperación para volver aos niveis de renda e de emprego previos á crise.
 
A economía española realizou un axuste dos principais desequilibrios económicos acumulados no pasado que non ten parangón na nosa historia económica recente. Nestes dous anos logramos establecer unha traxectoria completamente diferente á que tiñamos no pasado. Volveuse a xerar credibilidade e confianza no futuro da economía española, fomos capaces de superar duros obstáculos e hoxe o peor do necesario e ineludible axuste seguramente quedou atrás. As variables fluxo da nosa economía van todas na dirección correcta. 
 
Atopámonos ante un escenario totalmente distinto ao de fai dous anos, grazas ao esforzo da sociedade española e ás políticas postas en marcha por este Goberno. Con todo, aínda nos queda moito por facer, debemos perseverar na corrección dos principais desequilibrios acumulados no pasado; temos que continuar co control das débedas públicas; o desendebedamento do sector privado e a redución da débeda externa; seguiremos traballando para incrementar as ganancias de competitividade da economía, eliminando as trabas para o bo funcionamento dos mercados de bens e servizos. 
 
Pero o principal reto, señorías, é sen dúbida o desemprego. Temos unha taxa de paro inaceptable, polo que o pulso reformista ten, xa que logo, que proseguir. É tamén, señorías, a maior garantía para manter o Estado do benestar que construímos entre todos e para volver aos niveis de prosperidade que tiñamos antes do inicio da crise."

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=306&idSesion=42&fecha=13/01/2014&secuencia=553644&legislatura=10