miércoles, 13 de noviembre de 2013

Sobre o novo modelo empresarial de Renfe-Operadora

Presidín hoxe a Comisión de Fomento onde compareceu o presidente da entidade pública empresarial Renfe-Operadora Don Julio Gómez-Pomar Rodríguez.

Atendendo a solicitude do GPS, informou sobre o novo modelo empresarial e o orzamento de explotación de Renfe-Operadora e das novas 4 sociedades estatais cuxa creación foi aprobada polo Consello de Ministros do pasado 27 de setembro de 2013.

Aludiu primeramente aos inmediatos antecedentes normativos nos que se sustenta o novo modelo empresarial, en concreto o Real Decreto-lei 22/2012, de 20 de xullo, polo que se adoptan medidas en materia de infraestructuras e servizos ferroviarios, e que foi convalidado por acordo do Congreso dos Deputados o 24 de xullo seguinte, que prevía no seu artigo 1º a reestructuración da entidade pública empresarial Renfe-Operadora, dispoñendo que se reestruturará en catro sociedades mercantiles estatais das previstas no artigo 166.2 da Lei 33/2003, do Patrimonio das Administracións Públicas, e cuxo obxecto social respectivo comprenderá como mínimo o actual obxecto social de Renfe-Operadora: prestación de servizos ferroviarios de viaxeiros, de mercadorías e mantemento de material rodante, incluíndo adicionalmente a realización de operacións de arrendamento e outras vinculadas dos activos de material ferroviario e subsidiariamente a venda e outras formas de posta en disposición de devandito material e instalacións. 

Explicou que tal previsión se fundamenta na conveniencia de dotar a Renfe-Operadora de esquemas empresariais similares a outros operadores ferroviarios públicos do ámbito europeo, tendo en conta en todo caso que o capital social das novas sociedades pertencerá íntegramente a Renfe-Operadora, que manterá a súa natureza xurídica como entidade pública empresarial.


Informou que en desenvolvemento do anterior, o consello de administración de Renfe-Operadora adoptou, en data 30 de outubro de 2013, os acordos relativos á constitución das catro novas sociedades mercantis estatais e que previos outros trámites prevese a sua efectividade a partir do 1 de xaneiro de 2014. 

O obxectivo da reorganización é, por unha banda, identificar claramente as diferentes áreas de negocio da compañía, dotándoas de personalidade xurídica propia, de tal forma que os balances e contas de resultados de cada unha constitúan a base de tómaa de decisións empresariais e de servizo público que correspondan e, doutra banda, dotar a Renfe-Operadora do marco adecuado para abordar e dinamizar o proceso de liberalización e apertura á competencia do sector ferroviario. 


A estes efectos prevese a constitución da nova sociedade de aluguer de material rodante, dotada de trens locomotoras e vagons, co fin de que favoreza a concurrencia competitiva no transporte de viaxeiros e mercadorias. O esquema do novo modelo comeza pola entidade pública empresarial Renfe-Operadora, que permanece e que, como corpo matriz titular do 100% das accións das novas sociedades, definirá a política e a estratexia de negocio do grupo e buscará unha xestión eficiente centrada en funcións corporativas e de servizos. 


Pola súa banda, as novas sociedades mercantis contarán cos seus correspondentes órganos de dirección e xestión para definir a súa estratexia e desenvolver a súa actividade produtiva tanto en España como no estranxeiro. 


Insistiu o presidente na necesaria colaboración de todos os axentes implicados neste proceso para conseguir o dobre obxectivo de que, polos clientes de Renfe non perciban o 1 de xaneiro de 2014 ningún cambio na calidade dos servizos ferroviarios; e por outra banda, que a andadura das novas sociedades cumpra as expectativas que desde o Ministerio de Fomento e desde o conxunto da sociedade, espérase deste novo modelo non só de Renfe-Operadora senón da propia operación ferroviaria en España.

E nese sentido comprometeuse a buscar o diálogo coa representación sindical, peza crave neste proceso para conseguir unha transición entendida e compartida na maior medida posible.

Respondendo a preguntas dos Grupos Parlamentarios dixo entre outras cousas: 

”Que, a organización de Renfe en catro sociedades anónimas, tres por segregación e unha por nova creación, non significa privatizar; unha cousa é liberalizar ou abrir á competencia o mercado e outra cousa distinta é vender unha parte da compañía. Nós non estamos nun proceso de privatización senón que estamos, cando chegue, nun proceso de liberalización pero en todo caso a organización da compañía en catro sociedades anónimas -que un cento por cento pertencen a un ente público empresarial- en absoluto pode verse nesa operación nada que teña que ver coa privatización” 


”Que se mantén a idea dun proceso progresivo, dun proceso paulatino, é dicir, dun proceso de ir incorporando a España a unha apertura ao mercado ferroviario, non dun xeito explosivo, como se realizou no Reino Unido e que levou a ese primeiro fracaso estrepitoso do que logo aprenderon, senón nun proceso, no que aos poucos vaiamos abrindo os mercados e obtendo os beneficios e non os inconvenientes dun proceso de apertura”
Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta