jueves, 12 de septiembre de 2013

Debate sobre o Proxecto de Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

Hoxe debatemos no Pleno do Congreso o Dictame emitido pola Comisión Constitucional sobre o Proxecto de Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como os escritos de mantemento de enmendas para o seu defensa ante o Pleno. Dí a exposición de motivos que a transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixes fundamentais de toda acción política. 

 Só cando a acción dos responsables públicos sométese a escrutinio, cando os cidadáns poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións poderemos falar dunha sociedade crítica, esixente e participativa.

 O proxecto de Lei debatido hoxe ten un triplo alcance: incrementa e reforza a transparencia na actividade pública que se articula a través de obrigacións de publicidade activa para todas as Administracións e entidades públicas, recoñece e garante o acceso á información regulado como un dereito de amplo ámbito subjetivo e obxectivo e establece as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos así como as consecuencias xurídicas derivadas da súa incumplimiento o que se converte nunha esixencia de responsabilidade para todos os que desenvolven actividades de relevancia pública. 

 Nestas tres vertentes, o proxecto supón un importante avance na materia e establece uns estándares homologables ao do resto de democracias consolidadas. En definitiva, constitúe un paso fundamental e necesario que se verá acompañado no futuro co impulso e adhesión por parte do Estado tanto a iniciativas multilaterales neste ámbito como coa firma dos instrumentos internacionais xa existentes nesta materia.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas