viernes, 5 de julio de 2013

Sobre o Proxecto de Lei de Garantía da Unidade de Mercado

Esta mañá o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei de Garantía da Unidade de Mercado, unha vez superado o trámite de audiencia pública, no que se recibiron un total de 37 observacións e 15 informes preceptivos.
En particular, solicitáronse informes da Comisión Nacional da Competencia, Comisión Nacional de Entidades Locais, Consello Xeral do Poder Xudicial, Consello Económico e Social, Consello de Consumidores e Usuarios, Axencia de Protección de Datos, Avogacía Xeral do Estado e, finalmente, do Consello de Estado, no ánimo de mellorar ao máximo posible todos os aspectos dunha das principais reformas que leva adiante o Goberno.
Cabe destacar neste sentido que o Consello de Estado deu no escrito o seu respaldo á norma desde o punto de vista constitucional e non realizou observacións esenciais, aínda que fixo diversas propostas dirixidas a mellorar a norma.
Resalar igualmente que o Consello Europeo, nas suas Recomendacións a España no procedemento do Semestre Europeo, tamén estableceu a necesidade de "eliminar os múltiples obstáculos ao exercicio da actividade resultantes da existencia de normas múltiples e superpostas establecidas polos distintos niveis de Goberno".

A norma aprobada hoxe está dirixida a asegurar a libre circulación de bens e servizos por todo o territorio nacional, está inspirada no principio de licenza única e lexislación de orixe, que xa funcionan no Mercado Único europeo. Desta forma, calquera produto ou servizo producido ao amparo de calquera normativa autonómica poderá ser ofertado en todo o territorio nacional sen necesidade de trámite adicional.

Impacto económico:
 De acordo cos estudos do Ministerio de Economía e Competitividade, a aprobación desta Lei vai supoñer un aumento total do PIB do 1,52 por 100 nun período de dez anos. O aumento sería, aproximadamente, do 0,15 por 100 PIB anual os primeiros dez anos, en torno a 1.500 millóns de euros cada ano.
Unha vez que se aprobe, os productores terán que pedir unha soa licenza, nunha Comunidade Autónoma, e poderán comercializar os seus produtos en todo o país.
Os prestadores de servizos terán tamén que pedir unha única licenza de actividade e terán que atender, do mesmo xeito que ocorre en Europa, aos requisitos de destino para exercer esa actividade.
O establecemento deste principio de licenza única elimina na práctica o custo de ter que someterse ata a dezasete regulaciones distintas para operar en España.

Principais aspectos de Lei:

1. Licenza única e lexislación de orixe:

- Calquera produto ou servizo producido ao amparo de calquera normativa autonómica poderá ser ofertado en calquera punto do territorio español sen necesidade de modificación ou trámite adicional.
- O establecemento deste principio elimina de inmediato o custo de ter que someterse a dezasete regulacións distintas para operar en España.

2. Restriccións ao sometemento de autorizacións e requisitos prohibidos.

. Se limitan os supostos nos que as Administracións Públicas poden someter a autorización o exercicio de actividades económicas.
. Se prohibe a esixencia de requisitos baseados directa ou indirectamente no lugar de residencia do operador.

3. Cooperación administrativa.
. Se regulan mecanismos de cooperación entre Administracións Públicas para o intercambio de información necesario entre as autoridades de orixe e de destino.
4. Procedemento áxil de resolución de conflitos.
. Se lexitima á futura Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para recorrer en vía contencioso-administrativa calquera acto que vulnere a unidade de mercado. 
. A admisión a trámite de devandito recurso poderá significar a suspensión automática do acto ou disposición recorridos. 
. Se permite aos operadores solicitar a esta Comisión o recurso de actos ou disposicións contrarias á unidade de mercado que lles afecten.
. Iso implica que os operadores poderán obter a suspensión de sancións impostas ata que non se pronuncie un órgano jurisdiccional evitando as perdas ocasionadas por dilacións xudiciais.


Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas