domingo, 14 de abril de 2013

Sobre o Pleno da vindeira semana


O vindeiro Pleno comezara o martes, ás 16,00 horas, co debate de toma en consideración da proposta do PNV de modificación da Lei 16/1985, do Patrimonio Histórico Español; e a iniciativa do Grupo Mixto para reformar a Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local, sobre redución e simplificación do réxime de competencias das Diputaciones Provinciales de réxime común.

A continuación debateranse as proposicións non de lei do Grupo Socialista relativa ao rescate de Chipre e a sua repercusión en España; e do Grupo Popular pola que se insta ao Goberno a impulsar as actuacións necesarias co fin de esclarecer os crimes cometidos por ETA sobre os que non recaeu sentenza xudicial.Para rematar, veranse as mociones consecuencia das interpelaciones urxentes debatidas en Pleno o mércores anterior.

O mércores, ás 9,00, renovarase o Pleno coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelaciones urxentes.

O xoves a sesión comezará, tamén ás 9,00 horas, co debate de totalidade do proxecto de reforma da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, que si supera este primeiro trámite parlamentario será remitido á Comisión de Xustiza. O dictame que elabore a comisión, unha vez debatidas e votadas as enmendas ao articulado, deberá ser elevado de novo a Pleno, onde require o apoio da maioría absoluta da Cámara.

Para rematar, verase o dictame de Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas en relación coa Declaración sobre a Conta Xeral do Estado do exercicio 2010, así como a Resolución adoptada por devandita Comisión.