viernes, 12 de abril de 2013

Sobre a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal


Hoxe no Consello de Ministros tratáronse varios temas de interés:
Recibiu un informe do Ministro de Facenda e Administracións Públicas sobre o Anteproxecto de Lei Orgánica de creación da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, organismo que require a posta en marcha dunha Lei Orgánica. Con iso dáse resposta a unha Directiva comunitaria de 2011, cuxa transposición debería levarse a cabo antes do peche do presente ano e dáse cumprimento ao Regulamento da Unión Europea sobre disposicións comúns para supervisión e avaliación dos proxectos de orzamentos.
Deste xeito, España contará cunha institución independente, con autonomía funcional, que garantirá o cumprimento dos principios de estabilidade presupuestaria e sostibilidade financeira. Contará con persoal de gran experiencia e coñecementos presupuestarios e macroeconómicos que aporten prestixio e credibilidade. Darase, así, cumprimento sobresaiente ás esixencias europeas ao crear un órgano que se coloca na vanguardia das Institucións fiscais independentes da nosa contorna.

A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, en atención á súa función de garantir o cumprimento efectivo polas Administracións Públicas do principio de estabilidade presupuestaria, créase por Lei Orgánica con base no artigo 135.5 da Constitución española. O fundamento constitucional permite que o seu supervisión sexa global, e esténdese a todo o sector público, incluídas a Administración Xeral do Estado, as Comunidades Autónomas, Corporacións Locais, Seguridade Social e outros órganos.
Como garantía da súa independencia dotaráselle de personalidade xurídica propia e plena capacidade pública e privada, asegurando a súa existencia de forma separada respecto das Administracións suxeitas a avaliación. Esta configuración da Autoridade como suxeito diferenciado atopa o seu reflexo na maioría dos países da nosa contorna.

Tamén aprobou a constitución do comité de expertos que analizará a sostibilidade do sistema de Seguridade Social. A misión deste comité, dacordo co disposto na Lei 27/2011 sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social, é estudar os factores que permitan manter a proporcionalidade entre as contribucións ao sistema e as prestaciones para garantir a súa no futuro.

O comité compóñeno doce expertos de recoñecido prestixio, cuxa labor plasmar nun informe que será remitido para o seu debate en Pacto de Toledo.

Por outra banda, o Goberno recibiu o informe sobre as disposicións do Fondo de Reserva da Seguridade Social no primeiro trimestre de 2013. A 31 de marzo o Fondo de Reserva contaba con 63.469 millóns de euros, o que supón un 6,04 por 100 do Produto Interior Bruto.

Tamén foi aprobado un Real Decreto polo que se modifican diversas normas en materia de requisitos de honorabilidade, experiencia e bo goberno nas entidades de crédito e outras entidades financeiras.

O Banco de España será o encargado de analizar os elementos de honorabilidade dos membros do consello de administración e outros titulares de funcións centrais nas entidades bancarias.