miércoles, 13 de marzo de 2013

Sobre a Estratexia de Emprendimento e Emprego Novo 2013-2016

Sen dúbida a mellor noticia dos últimos días foi a presentación polo presidente do Goberno da Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo 2013-2016, unha iniciativa do Ministerio de Emprego e Seguridade Social que contempla 100 medidas dirixidas a combater o desemprego entre os mozos.

Entre as accións previstas inclúense 15 de choque, que beneficiarán a máis dun millón de mozos e outras 85 cuxos resultados están previstos a medio e longo prazo, posto que requiren un maior desenvolvemento no tempo, e coas que se pretende dar resposta a aqueles factores de carácter estructural con incidencia sobre o emprego novo.

A Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo nace tras un proceso de diálogo e participación cos interlocutores sociais e é unha actuación que se enmarca na nova xeración de reformas do Goberno de España. Así mesmo, atópanse en liña coa "Garantía Xuvenil" europea aprobada recientemente en Bruxelas.

A Estratexia inclúe, xa que logo, un conxunto de actuacións dirixidas a mellorar a empleabilidade dos mozos a través da educación, a formación, o coñecemento de idiomas estranxeiros e das tecnoloxías da información, accións para fomentar o emprendimento e actuacións cuxo obxectivo é mellorar a intermediación para facilitar o acceso a un posto de traballo.

Ademais, propóñense medidas para estimular a contratación de mozas mediante a implementación de novos incentivos.

Case 3.500 millóns de euros para financiar as novas medidas:

Para a consecución dos obxectivos da Estratexia e a implementación das novas medidas que contén prevense novos recursos económicos da Administración Xeral do Estado por importe de 3.485 millóns, dos cales o 32% estarán cofinanciados co Fondo Social Europeo.

En concreto, as novas medidas de choque a curto prazo terán nos catro anos de desenvolvemento da Estratexia un impacto económico superior aos 1.750 millóns de euros, dos cales o 40% están destinados aos estímulos á contratación, o 38% ás medidas de autoemprego e emprendimento e un 22% á formación e a mellora da intermediación.

En canto ao resto de medidas que se implementarán ao longo dos catro anos de desenvolvemento da Estratexia, previuse, tamén, unha dotación superior aos 1.700 millóns adicionais, dos cales, polo menos o 50% corresponderanse con accións relativas á Formación e a Educación.

Un documento aberto á participación de todos:

A Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo 2013-2016 pretende, ademais, servir de canle de participación a todas as institucións públicas e privadas, ás empresas e a todo tipo de organizacións que queiran colaborar en alcanzar os seus obxectivos.

Ademais, no marco das medidas de impulso da Responsabilidade Social das Empresas, a Estratexia contará cun selo ou distintivo a través do cal o Ministerio de Emprego e Seguridade Social recoñecerá a contribución de quen se sumen ao reto de emprego novo.

As 15 medidas de choque:

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E MELLORA DA EMPLEABILIDADE

1. Estender os programas formativos dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade e con compromiso de contratación.

O obxectivo é mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional de mozos desempregados.

2. Desenvolvemento de estímulos para obter o título de Educación Secundaria Obrigatoria.

O obxectivo é animar aos mozos que abandonaron os estudos de forma prematura e que agora non atopan emprego a obter o título de Educación Secundaria Obligatoria.

FOMENTO DO EMPRENDIMENTO E DO AUTOEMPREGO

3. TARIFA PLANA para mozos autónomos.

Establécese unha cota mínima de 50 euros durante seis meses para as novas altas de mozos autónomos á Seguridade Social. Durante os seis meses seguintes, aplicarase unha redución sobre a base mínima dun 50% e despois mantense unha redución e unha bonificación dun 30% durante 18 meses.

"EMPRENDE CON CRÉDITO"

4. Compatibilización durante nove meses da prestación por desemprego co inicio dunha actividade por conta propia.

Os emprendedores de ata 30 anos beneficiarios dunha prestación por desemprego que se dean de alta no réxime especial de traballadores autónomos poderán continuar percibindoa súa prestación durante un máximo de nove meses.

5. Ampliación das posibilidades de aplicación da capitalización por desemprego.

Ábrese a posibilidade de que os beneficiarios de prestaciones por desemprego poidan capitalizar ata o 100% da súa prestación para realizar unha achega ao capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nova creación.

Ademais, permítese que a capitalización da prestación por desemprego poida utilizarse polo novo emprendedor para adquirir servizos de asesoramento, formación e información, así como para cubrir os gastos de constitución dunha nova sociedade.

6. Mellora do financiamento para os autónomos e os emprendedores.

Impulsarase, desde os diferentes departamentos ministeriais con competencias na materia, a consecución de fondos de capital semente, microcréditos, business angels e a figura do préstamo participativo para facilitar a posta en marcha de empresas e financiar actividades craves nos procesos de iniciación e implementación.

"EMPRENDE CON REDE"

7. Reanudación do cobro da prestación por desemprego tras realizar unha actividade por conta propia.

Permite a reanudación do cobro da prestación por desemprego tras realizar unha actividade por conta propia se, transcorrido un máximo de cinco anos desde o inicio dunha actividade por conta propia, prodúcese a baixa no réxime de autónomos.

"SABER EMPRENDER"

8. Creación de oficinas de referencia nos Servizos Públicos de Emprego especializadas no asesoramento do emprendedor.

Poñeranse en marcha iniciativas de seguimento e apoio aos emprendedores que opten pola capitalización da prestación por desemprego mediante fórmulas de asistencia técnica e formación para contribuír na medida do posible ao éxito do proxecto.

9. Contrato "XERACIÓNS"

O obxectivo é facilitar a incorporación da experiencia aos proxectos dos mozos autónomos. Así, os mozos que contraten de forma indefinida a desempregados de longa duración maiores de 45 anos beneficiaranse dunha redución da cota da empresa á Seguridade Social por continxencias comúns do 100% durante o primeiro ano.

"EMPRENDIMENTO COLECTIVO"

10. Fomento da Economía Social e do emprendimento colectivo.

Bonificación de 800 euros anuais na cota á Seguridade Social durante un máximo de tres anos para aquelas cooperativas e sociedades laborais que incorporen como socios traballadores a mozos desempregados menores de 30 anos.

Esta bonificación será de 1.650 euros anuais para as empresas de inserción que contraten a mozas en risco de exclusión social durante todo o contrato ou durante 3 anos en caso de contrato indefinido.

MELLORA DA INTERMEDIACIÓN

11. Canalizar e sistematizar un "PORTAL ÚNICO DE EMPREGO".

Consiste na creación dun espazo virtual que facilite a procura de emprego en todo o territorio e que conteña toda a información de utilidade para orientar aos mozos.

ESTÍMULOS Á CONTRATACIÓN

12. Contratación con "VINCULACIÓN FORMATIVA"

As empresas que contraten a mozas sen experiencia laboral ou desempregados de longa duración e que compatibilicen emprego a media xornada con formación, gozarán dunha redución da cota á Seguridade Social do 100% se teñen menos de 250 traballadores e do 75% se superan dita cifra no seu persoal.

13. "MICROPEME E AUTÓNOMO"

Os autónomos e empresas de ata 9 traballadores que contraten de forma indefinida a mozas gozarán dunha redución do 100% nas cotas á Seguridade Social durante un ano.

14. "PRIMEIRO EMPREGO" novo

Destinado a que os mozos poidan ter a súa primeira experiencia profesional. As empresas que transformen este contrato en indefinido terán dereito a unha bonificación na cota á Seguridade Social de 500 euros ao ano durante tres anos e de 700 euros si subscríbese con mulleres.

15. Contrato en "PRÁCTICAS"

As empresas que contraten mozas que terminaron o seu periodo formativo para que poidan ter a súa primeira experiencia profesional vinculada á súa titulación gozarán dunha redución na cota á Seguridade Social de ata o 50%.
Beneficiarios segundo o seu perfil:

A Estratexia de Emprendimento e Emprego Novo constitúe un paquete ordenado e sistematizado de medidas cuxo fin último é favorecer a inserción dos mozos no mercado laboral, xa sexa por conta allea ou a través do emprendimento.

Así, inclúe actuacións que nacen do convencimiento de que non hai unha solución única para todos os mozos desempregados e, por iso, foron deseñadas para atender a situación e as necesidades particulares dos diferentes colectivos: mozos sen experiencia laboral previa, mozas sen formación, parados de longa duración, etc.

Con esta finalidade deseñáronse un conxunto de medidas para axudar a reducir a taxa de desemprego xuvenil e mellorar a calidade e a estabilidade no emprego, atendendo á situación e as necesidades dos diferentes colectivos:

- Mozos sen experiencia laboral ou inferior a 3 meses: 398.547.

- Mozos sen formación: 456.926 desempregados sen título de ESO.

- Mozos parados de longa duración: 256.698 desempregados durante máis de 12 meses.

- Mozos cualificados: 339.635 desempregados con titulación suficiente para un contrato en prácticas.

- Mozos con prestaciones por desemprego: 215.505.

- Ou, en xeral, para todos os mozos en situación de desemprego inscritos nos servizos públicos de emprego: 1.007.967 mozos.

85 medidas de medio-longo prazo:

Entre as medidas de medio-longo alcance que se desenvolverán ao longo dos catro anos nos que estará en vigor a Estratexia, atópanse:

- Medidas relacionadas coa educación e a formación, para favorecer a permanencia no sistema educativo, recoñecer o valor da formación profesional e permitir a adquisición de competencias útiles para o emprego ou para que os mozos continúen a súa formación.

- Actuacións para mellorar a capacitación e a empregabilidade dos mozos entre as que se atopan a incorporación nos medios audiovisuais de programación en versión orixinal nos idiomas máis demandados e a utilización de ferramentas de formación avanzadas de base tecnolóxica.

- Medidas para fomentar o emprendimento e o autoemprego entre as que se atopa o estudo do impacto das cargas administrativas que asumen os traballadores autónomos co obxectivo de reducilas ao mínimo posible e a potenciación dos viveiros de empresas e espazos de co-working.

- Accións para mellorar a orientación, o acompañamento e a información á que teñen acceso á hora de buscar un emprego. Entre elas atópanse o impulso do papel que xogan os observatorios ocupacionais, a elaboración dunha Guía Práctica do Emprendedor ou a modernización dos servizos públicos de emprego.

- Outras medidas para incentivar a contratación e posibilitar a compatibilidade entre emprego e formación e garantir a igualdade de oportunidades. Entre elas, atópanse aquelas dirixidas a avanzar cara á implantación de horarios flexibles e que faciliten a conciliación, impulsar o teletraballo e orientar os recursos do Fondo Social Europeo e do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización á inserción laboral de colectivos con maiores dificultades.

Seguimiento e avaliación:

O documento incorpora unha serie de indicadores para evaluar o grado de cumprimento das actuacións executadas. Trátase de indicadores de realización, para medir os efectos materiais da execución física de cada unha das actuacións e indicadores de resultado ou de impacto, para medir os efectos da Estratexia na realidade socioeconómica sobre a que opera.

Igualmente, contempla a creación unha Comisión Interministerial que vele pola consecución dos obxectivos marcados na Estratexia, así como dun Grupo de Traballo integrado polos interlocutores sociais e a Administración.

A Estratexia de Emprendimiento e Emprego Novo estará en Internet a través do portalwww.empleo.gob.es, desde onde se poderán descargar todos os documentos en español e en inglés, e terá presenza nas redes sociais a través da súa canle de Youtube e da conta de Twitter @empleo_joven.