jueves, 14 de marzo de 2013

Na procura de competitividade e eficiencia do sector do transporte


Esta mañá a ministra de Fomento, Ana Pastor, presentou no Congreso o proxecto de Lei de modificación da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, que mellorará a competitividade e a eficiencia do sector do transporte, o servizo público de transporte de e as condicións de competencia no mercado a través do perfeccionamiento das regras de control e do réxime sancionador actualmente establecido.

Con esta reforma, o Goberno pretende introducir novas regras que favorezan reformas estructurales no transporte por estrada, ao mesmo tempo que se eliminan ou reducen cargas administrativas que hoxe recaen sobre as empresas e as administracións, limitando a súa eficiencia, afirmou Pastor.

Por outra banda, a Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres de 1987, con máis de 25 anos de vixencia, necesita adaptarse á máis recente normativa comunitaria, en concreto a catro reglamentos comunitarios.

Mellora da competitividade e eficiencia do sector:

A norma articula diversas medidas que tratan de dotar de maior flexibilidade á xestión empresarial, como a posibilidade de realizar calquera actividade relacionada co transporte cunha única autorización, mentres que ata agora requiría de dúas autorizacións para operar de forma global no mercado.

Tamén se elimina a esixencia de autorización ás empresas que, sen intermediar na contratación de transporte, desenvolven actividades auxiliares ou complementarias. Esta simplificación do sistema de autorizacións supoñerá sen dúbida un aforro importante en custo e tempo para as empresas do sector, destacou Ana Pastor.

Un segundo bloque de medidas persegue unha maior axilidade  na tramitación das licenzas e autorizacións. Así, fronte ás actuais regras de procedemento, que esixen a presentación formal de documentos ante a administración e a xestión de complexos expedientes, o proxecto impulsa a tramitación telemática destes, o que reducirá enormemente a súa carga administrativa e diminuirá notablemente os prazos de emisión de autorizacións.

Neste sentido, se implantará o visado de oficio das autorizacións por parte da Administración. Este trámite, que ata agora requiría que as empresas acreditasen cada dous anos o cumprimento dos requisitos que se lles esixiron originalmente para obter as súas autorizacións, a partir da modificación legal será realizada de oficio e telemáticamente pola propia Administración de transportes a través da interconexión do Rexistro de Empresas de Transporte con outros Registros públicos.

Un terceiro bloque de medidas encamíñase a actualizar e harmonizar o contido da Lei coa reglamentación comunitaria de acceso ao mercado de transporte de viaxeiros e mercancías por estrada. Entre outros, recóllense esixencias comunitarias como o novo requisito de contar cun establecemento efectivo e permanente no país para obter a pertinente autorización.

A norma contén un cuarto grupo de medidas que reforza o principio de liberdade mercantil. Para iso, a reforma da lei elimina toda referencia á posibilidade de que a administración poida establecer tarifas mínimas, xeneralizándose o principio de liberdade de prezos na contratación de transportes en beneficio dos usuarios.

A única excepción a esta regra vén constituída polas tarifas que se aplican nos servizos públicos de transporte regular de viaxeiros de uso xeral. As tarifas destes servizos teñen o carácter de prezo máximo.

Tamén con obxecto de dar maior eficacia ás relacións mercantiles, se potencia a actuación das Xuntas Arbitrais do Transporte, elevando a cuantía do litixio por baixo da que se presume o sometemento a ditas xuntas dos 6.000 euros actuais ata 12.000 euros, o que contribuirá a desxudicializar moitos conflitos na contratación de transportes.

Un último bloque de medidas neste apartado persegue dar unha maior transparencia ao mercado, á vez que se reforza o marco legal destinado a impedir o intrusismo no sector.

Para iso, dáse publicidade á parte do contido do Rexistro de Empresas de Transporte que permitirá coñecer a calquera cidadán si unha empresa ou persoa física conta con algunha das autorizacións ou habilitacions que se contemplan na Lei.

Por outra banda, co fin de potenciar a unidade de mercado e evitar situacións de competencia desleal, establécense novas regras que garantan que só poderán facturar servizos de transporte quen dispoñan da necesaria autorización para contratalo en nome propio, xa sexa como transportistas ou como intermediarios na contratación de transporte.

Mellora do servizo público de transporte regular de viaxeiros:

As reformas legais van a potenciar a competencia na adxudicación dos contratos e aportar máis transparencia na prestación dos servizos.

Así, preténdese establecer o prazo máximo concesional en 10 anos, de acordo co disposto na reglamentación comunitaria, para a renovación de todos os contratos prexistentes, a través do seu licitación nos próximos anos. Na actualidade unha boa parte das concesións dos servizos de transporte regular de titularidad da Administración do Estado teñen unha vixencia de máis de 40 anos.

Hai, ademais, outra serie de medidas destinadas a incrementar a transparencia na prestación dos servizos públicos de transporte regular de viaxeiros. Así, calquera cidadán poderá acceder directamente ao Rexistro de Empresas e Actividades de Transporte para comprobar as condicións de prestación dun servizo (tarifas, frecuencia dos servizos, características dos vehículos, percorrido, paradas autorizadas, etc.).

Finalmente, prevese a posibilidade de que os pliegos dos concursos de liñas regulares poidan establecer un canon a favor da Administración, a pagar polo adxudicatario, e, doutra banda, imponse aos concesionarios o establecemento de sistemas para o control dos ingresos xerados pola explotación do servizo.

Mellora das condicións de competencia:

O terceiro obxectivo perseguido ao modificar a Lei é o de mellorar as condicións de competencia no mercado a través do perfeccionamento das regras de control e do réxime sancionador que hai actualmente.

A lei, en resumo, impulsará un mercado do transporte por estrada "máis dinámico e trasparente", con maiores garantías e seguridade xurídica para transportistas e usuarios do transporte, tanto de viaxeiros como de mercancías, concluíu Ana Pastor.