viernes, 25 de enero de 2013

Unidade de mercado e prórrogas dos Plans PREPARA e PIVE

Hoxe o  Consello de Ministros recibiu  un informe sobre o Anteproyecto de Lei de Garantía da Unidade de Mercado, dirixido a asegurar a libre circulación de bens e servizos por todo o territorio nacional.

A lei está inspirada no principio de licenza única e lexislación de orixe, que xa funcionan no Mercado Único Europeo, e supón un importante paso na mellora da competitividade da nosa economía.

Esta lei era unha das prioridades anunciadas polo presidente do Goberno no seu discurso de investidura e é vital para sentar as bases dunha estrutura económica moderna.

Non supón unha recentralización nin un intento de lexislar sobre as autonomías. Ao contrario, resolve a maraña administrativa existente en torno á actividade económica en España.

A partir de agora, calquera produto a servizo producido ao amparo de calquera normativa autonómica poderá ser ofertado en todo o territorio nacional sen necesidade de trámite adicional.

Os productores pedirán así unha soa licenza, nunha comunidade autónoma, e poderán comercializar os seus produtos en todo o país. Así mesmo, os prestadores de servizos terán tamén que pedir unha única licenza de actividade e terán que atender, do mesmo xeito que ocorre en Europa, aos requisitos de destino para exercer esa actividade.

O establecemento deste principio de licenza única elimina na práctica o custo de ter que someterse ata a dezasete regulaciones distintas para operar en España.

A aprobación desta Lei vai supoñer un aumento total do PIB do 1,52% nun periodo de dez anos. O aumento sería aproximadamente, do 0,15% PIB anual os primeiros dez anos, en torno a 1.500 millóns de euros cada ano.

A sobreabundancia normativa supón un claro desincentivo ao investimento estranxeiro, aumenta a inseguridade xurídica e impide ás empresas beneficiarse das economías de escala, o que prexudica a competitividade da nosa economía e tradúcese en destrución de emprego.


Prórroga Plan Prepara

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto Lei polo que se prorroga o Programa de Recualificación Profesional (Plan Prepara) das persoas que esgoten a súa protección por desemprego.

O Goberno ratifica deste xeito o seu compromiso cos colectivos que peor o están pasando na actual situación de crise e elimina incertezas sobre os ingresos destes parados de longa duración.

A norma habilita unha prórroga automática do programa por períodos de seis meses mentres que a taxa de desemprego (segundo a Enquisa de Poboación Activa) sexa superior ao 20% en todo o territorio nacional (á pechadura de 2012 situouse no 26,02%).

Deste xeito, lógrase unha maior certidumbre e seguridade xurídica na vixencia do programa, dado que será un indicador obxectivo o que condicionará a continuidade ou non de dita prórroga.

O Programa mantén as mesmas condicións que na actualidade, de maneira que os parados de longa duración ou con cargas familiares que esgoten a prestación ou subsidio por desemprego de nivel contributivo e non teñan outros ingresos percibirán durante seis meses unha axuda de 400 euros mensuales. Dita cantidade elevarase a 450 euros para os parados con maiores cargas familiares.

Plan PIVE

Finalmente sinalar que o presidente Rajoy, anuncio  en Chile que o Goberno prorrogará o chamado Plan PIVE, polo que se subvenciona a compra de automóbiles máis eficientes a cambio dun vehículo usado.

Nesta nova fase, o plan estará dotado con 150 millóns de euros, o dobre dos 75 co que se dispuxo na súa primeira etapa e podería beneficiar a 150.000 vehículos.
Esta segunda etapa tamén amplía o parque móbil que se pode beneficiar das axudas pola compra dun novo coche. Ata agora, o vehículo entregado debía ter máis de 12 anos de antigüidade (ou dez si era un vehículo comercial). Agora, poderanse acoller ao plan coches a partir de dez anos ou comerciais a partir de sete.
O Plan PIVE inicial entrou en vigor o 1 de outubro e os seus fondos esgotáronse o pasado 10 de xaneiro, dous meses antes do previsto pola forte demanda entre os consumidores.
Dado este éxito, o Goberno decidiu ampliar o programa cun plan adicional chamado Plan Prima Aire e destinado a furgonetas. Para este segmento consignaranse 40 millóns en axudas.
Segundo ANFAC, a patronal dos fabricantes de automóbil, o plan PIVE xerou ingresos fiscais ás arcas públicas por 296 millóns e supuxo un impacto económico de 930 millóns. Ademais, axudou a manter ou xerar 4.500 empregos. Todo, polos apenas 75 millóns do seu dotación.