viernes, 7 de diciembre de 2012

O Goberno aproba a reforma da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres


Acabamos de coñecer que Consello de Ministros aprobou hoxe a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei pola que se modifica a Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, de 1987, e do Proxecto de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica do 30 de xullo de 1987 sobre Delegación de Facultades do Estado nas Comunidades Autónomas en materia de transportes por estrada e por cable. 

A ministra de Fomento Ana Pastor informou en rolda de prensa que o obxectivo da nova Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres é mellorar a competitividade e eficiencia empresarial no sector, e lograr unha optimización dos servizos públicos do transporte de viaxeiros por estrada. Así mesmo, a reforma busca adecuar a Lei á evolución que experimentou o mercado do transporte por estrada desde 1987, revisando algúns dos seus artigos. 

O Proxecto de Lei incorpora aquelas reformas que foron introducindo durante os últimos anos os Regulamentos comunitarios ditados en materia de transporte, para lograr así unha maior transparencia e seguridade xurídica.  


Mellora da competitividade empresarial 


O novo texto normativo busca, en primeiro lugar, incrementar ás empresas a flexibilidade para poder operar no mercado do transporte por estrada. 


Na actualidade é necesaria unha autorización para realizar transporte e outra segunda para efectuar operacións de subcontratación do mesmo. Coa modificación prevista será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas co transporte cunha única autorización. 


Ademais, redúcense as cargas administrativas para as empresas, xa que coa nova Lei poderán facer todas as xestións necesarias coa autoridade de transporte competente (Ministerio de Fomento ou Comunidades Autónomas) a través de internet, sen necesidade de acudir fisicamente aos seus centros. Con esta medida conséguese unha importante redución de custos e dos tempos de tramitación das solicitudes. 


Igualmente, a norma pretende estender a competencia das xuntas arbitrais para a resolución de conflitos, un mecanismo que demostrou ser moi útil como alternativa á vía xudicial. 


Mellora da transparencia na xestión 


A reforma tamén contribuirá a unha maior transparencia, xa que se aumenta o número de datos que as empresas deberán inscribir obrigatoriamente, e establécese que determinada información será pública para que os interesados que desexen consultala. 


Con iso, os que queiran contratar un transporte poderán coñecer con carácter previo se a empresa en cuestión conta coa debida autorización, mentres que os usuarios das liñas regulares de autobuses poderán informarse sobre as condicións e tarifas do servizo que queiran utilizar. 

Evitar o intrusismo 


Increméntase, así mesmo, a loita contra o intrusismo no sector, reforzando o principio de que só quen teña autorización de transporte pode contratar e facturar no seu nome. Regúlase unha infracción para poder sancionar, baixo a normativa de transporte, cando se incumpra devandito requirimento. 

Adecuación do réxime sancionador

O Proxecto prevé tamén unha nova regulación do réxime sancionador,harmonizando as súas previsións ás infraccións previstas no marco comunitario, co que se mellora a seguridade xurídica ás empresas, especialmente ás que realizan transporte internacional. 


Liñas regulares de viaxeiros 

Todas as medidas expostas afectan tanto ao transporte de mercancías, como ao transporte discrecional de viaxeiros; pero tamén hai unha serie de aspectos contidos na norma que resultan importantes para o sector das liñas regulares de transporte de viaxeiros por autobús, que son concesións outorgadas polo Ministerio de Fomento ou as Comunidades Autónomas. 

A nova lei obriga á inscrición dos contratos de xestión de servizo público de transporte regular de viaxeiros no rexistro, co que se aumenta a transparencia do mercado para os viaxeiros ou usuarios das liñas regulares de autobuses, xa que poderán informarse vía internet en todo momento sobre as condicións e tarifas do servizo regular que van utilizar.