martes, 13 de noviembre de 2012

Debate plenario dos orzamentos do Ministerio de Fomento

A primera hora desta tarde compareceu no Pleno do Congreso, a ministra de Fomento Ana Pastor, para expor os Orzamentos de Fomento para o ano 2013.
 
Sinalou que estes orzamentos están en consonancia cos obxectivos prioritarios da acción do Goberno, baseados en estritos criterios de sustentabilidade económico-financeira e eficiencia, e que, á vez, garanten o cumprimento do obxectivo de déficit para o conxunto das Administracións Públicas do 4,5% do PIB para 2013.

Dixo que os obxectivos xerais destes Orzamentos son:

 
En primeiro lugar, contribuír á creación de emprego e á recuperación económica a través dun esforzo investidor sostido que prioriza as infraestruturas e a conservación, co fin de evitar a deterioración do importante capital do que xa dispomos en España.

En segundo lugar, continuar unha política de austeridade mediante o control do gasto, ao servizo da consolidación fiscal.

En terceiro lugar, garantir a cohesión e equilibrio territorial do noso país, solucionando as posibles carencias ou desequilibrios na dotación de infraestruturas e servizos de transporte, mediante unha política equitativa no conxunto do territorio.

E en cuarto lugar, favorecer a igualdade no acceso dos cidadáns aos transportes e ás infraestruturas, xunto con mellorar a eficiencia na planificación e a xestión de infraestruturas cunha visión de conxunto que reforce a intermodalidad.

Finalmente, en materia de vivenda, Ana Pastor dixo que estamos promovendo as modificacións e reformas que resolvan os problemas do mercado inmobiliario español, orientando as nosas actuacións cara a un novo modelo de desenvolvemento urbano competitivo e sostible.

Recursos totais do Grupo Fomento.

Os recursos totais do Grupo Fomento, para o exercicio 2013, ascenden a 18.405 M€, (un 8,45% menos que no exercicio anterior).Desa cifra global, a cantidade global destinada a investimentos é de 10.161 M€, que é un 55% do total, distribuída do seguinte xeito:4.705 M€ para ferrocarrís.2.963 M€ para estradas.847 M€ para aeroportos e seguridade aérea.839 M€ para política portuaria e seguridade marítima.758 M€ para actuacións de vivenda e chan e49 M€ para o resto de investimentosOrzamento do Ministerio
En canto ao orzamento do Ministerio (Sección 17), ascende a 6.489 M€ (supón unha redución do 11% respecto do orzamento para 2012).
Continúase co esforzo de redución de gasto corrente: o gasto de persoal (Capítulo 1) diminúe un 5,17 %, entre outras medidas, grazas á redución das estruturas organizativas abordadas durante o ano 2012 e que supuxo un aforro de 10 M€.Nesta mesma liña de contención do gasto, o capítulo 2 de gasto corrente redúcese un 3,89%.A metade do orzamento, o 50%, destínase a investimentos reais e, por iso, supón un impulso directo á economía real e á creación de emprego.Esa porcentaxe foi do 35% en 2011, é do 47% en 2012 e será do 50% en 2013.

 
Herdanza nos OrzamentosAsí mesmo, Pastor sinalou que os Orzamentos para o ano 2013 afrontan un problema, que é a débeda atopada no Ministerio e o seu Grupo empresarial. Dixo que temos que afrontar todos os pagos herdados; recursos que poderían destinarse á economía real e produtiva.Afirmou, en primeiro lugar que a pesar da nosa decisión de manter ao máximo a contía destinada ao investimento, vémonos obrigados a detraer unha partida de 1.674 M€ para destinala ao pago das débedas herdadas de exercicios anteriores, o que limitou considerablemente a nosa capacidade de actuación.

Esta cifra de 1.674 M€ xunto cos 1.448 que xa no seu día habilitou o orzamento de 2012, totalizan 3.122 M€ que este Goberno debeu destinar ao pago de facturas pendentes, cantidade que supera os investimentos reais realizadas no exercicio 2011 polo anterior Goberno.


Ademais, informou que debemos afrontar a débeda que arrastra o Grupo Fomento -máis de 40.000 M€-, que nos obriga a destinar en 2013 a cantidade de 2.639 M? para atender o servizo da débeda.


Referencia a sectores específicosA continuación referiuse brevemente a cada un dos sectores que integran a política do Ministerio de Fomento.FERROCARRÍSEn ferrocarrís mantemos a nosa aposta por este sistema de transporte na súa tripla vertente de Alta Velocidade, Rede Convencional e Rede de proximidade.O ferrocarril é o sector con máis recursos en investimentos pois destinamos a maior partida: 4.705 M€, o que supón un 46% do investimento total do Grupo Fomento, e un 55% do total destinado ao sector ferroviario.De devandito total, máis do 70% destínase a investimentos en Alta Velocidade, 3.302 M€.Tampouco esqueceuse da Rede Convencional onde o investimento previsto está asociada á modernización da infraestrutura a través da mellora de liñas, a supresión de pasos a nivel e a actuación nos accesos a portos e instalacións de mercancías. Serán prioritarias as actuacións que permitan potenciar o tráfico de mercancías por ferrocarril. O total do investimento nesta Rede é de 332 M€.Dixo que en Proximidades traballaremos co obxectivo de incrementar a calidade do servizo. Vaise elaborar un Plan Global de proximidade, que incluirá a extensión da lonxitude da rede naqueles sitios onde a demanda requírao, o aumento da accesibilidade, capacidade e seguridade, así como a creación de novas estacións e intercambiadores e mellora dos actuais.O Plan desenvolverase para o conxunto dos núcleos de proximidade existentes, e ademais realizaranse os estudos de viabilidade para a implantación de servizos de proximidade en Galicia.Finalmente, recórdounos que FEVE intégrase o 1 de xaneiro de 2013 na estrutura de ADIF e RENFE, polo que as súas dotacións aparecen xa integradas en ambas as entidades.

ESTRADASDixo a ministra que as estradas constitúen a segunda partida en canto a volume investidor, á que imos dedicar 2.963 M€. Deste total, 664 M€, é dicir o 22%, van destinados ao pago de débedas pendentes de exercicios anteriores.En Construción investiranse 1.084M€ e na conservación e seguridade viaria destinaranse 818 M€, un 28%,AEROPORTOS E SEGURIDADE AEREAPolo que se refire ao orzamento de Aena, recalcou unha vez máis que o operador aeroportuario conta cunhas infraestruturas aeronáuticas e aeroportuarias modernas que ofrecen, en xeral, unha capacidade máis que suficiente para atender a demanda actual e futura.Con todo, a súa difícil situación económico financeira e a previsión de que 2012 péchese cunha caída global de tráfico do 5,8%, obrigaron a implantar un Plan de Eficiencia, cuxo obxectivo é o de pór en valor todos os activos do xestor aeroportuario e sanear a súa conta de resultados, que xa en 2012 permitiu aforrar máis de 100M€ na xestión do operador aeroportuario.Afirmou que o devandito Plan permitirá que, a diferenza deste exercicio, en 2013 Aena conte con resultado de explotación positivo.

En relación á seguridade, quero dixo que a AXENCIA ESTATAL DE SEGURIDADE AÉREA, que xa se autofinancia por completo desde o ano 2012, concentrará os seus esforzos en:Mellorar os niveis de seguridade do sector aéreo, mellorar a calidade dos servizos e a protección aos pasaxeiros, e potenciar a competitividade do sector e a súa eficiencia.


PORTOS E SEGURIDADE MARITIMAEn canto a PORTOS, lembrou que o sistema portuario de titularidade estatal está constituído por 28 Autoridades Portuarias que xestionan 46 portos de interese xeral e o Organismo Público Portos do Estado.Dixo que pesar da prolongación da crise e da actual conxuntura recesiva da economía española, as estimacións para 2013 prevén que o tráfico portuario volva crecer a unha taxa do 7% sobre a previsión de peche de 2012, ata alcanzar os 485 millóns de toneladasOs orzamentos do sistema portuario de titularidade estatal, cun investimento de 733 M€, elaboráronse sobre a premisa de conseguir o saneamento daquelas Autoridades Portuarias en situación de desequilibrio financeiro, co obxectivo de garantir a súa sustentabilidade e viabilidade económico-financeira.RENFERespecto a RENFE informou que os orzamentos para o ano 2013, desta empresa operadora do transporte por ferrocarril, veñen marcados pola apertura plena do mercado de servizos ferroviarios de viaxeiros prevista para o 31 de xullo de 2013.Neste contexto dixo que procederase á restructuración de RENFE-Operador en catro sociedades mercantís: Viaxeiros, Mercancías, Fabricación e Mantemento e Aluguer de material rodante e a integración de FEVE en ADIF e RENFE-Operadora para dar un tratamento e unha resposta diferenciada aos problemas que se expón nas diferentes áreas de actividade.Igualmente efectuarase un proceso de racionalización dos servizos ferroviarios de maneira que se garantan os traxectos que conforman as Obrigacións de Servizo Público nun contexto de eficiencia e rendibilidade socio-económica.

Lembou que todo este proceso reformista estámolo desenvolvendo nun marco de diálogo e negociación cos interlocutores sociais.O investimento real de Renfe será de 236 M€. O 48% está destinado a material rodante para pagos de adquisicións de anos anteriores, actualizacións e avance no Plan de Accesibilidade Universal aos trens.
AXUDAS AO TRANSPORTEDestacou Ana Pastor unhas partidas que son moi importantes para a conectividad dos territorios insulares.Así, en transporte aéreo, quero destacar a partida de 270 M€ que se dedican a subvencionar o prezo do billete aéreo dos residentes en Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla, que nos permitirá manter a bonificación do 50% nos territorios insulares, en Ceuta e en Melilla.


Rematou Ana Pastor decindo que son uns orzamentos, coherentes coa política económica do Goberno, que ten como principais obxectivos a consolidación fiscal, a recuperación económica e a cohesión social.É un orzamento austero no gasto corrente, que prima o investimento naquelas infraestruturas que son prioritarias e que persegue unha mellor xestión do sistema de transportes. E sen obviar o peso que supón a débeda e o abono das obrigacións pendentes.É finalmente que son uns orzamentos realistas, acordes cun escenario de redución do déficit público, que, á súa vez, reforzan o papel do Ministerio de Fomento como motor do crecemento económico e a creación de emprego en España.