martes, 9 de octubre de 2012

A actual Carta Magna non permite que decisións que van afectar a todos os cidadáns só teñan o pronunciamiento dunha parte do pobo español

Hoxe no Pleno do Congreso debateuse unha proposición non de lei de Esquerra Republicana de Cataluña para a transferencia á Generalitat de Cataluña das facultades de execución da lexislación do Estado para a autorización da convocatoria de consultas populares por vía de referendo, e que defendeu o deputado Alfred Bosch.
O debate prodúcese unhas semanas despois de que Artur Mas, convocase eleccións para o 25 de novembro e anunciar a súa intención de convocar un referendo sobre a independencia de Cataluña se contase con maioría suficiente.Na exposición de motivos da iniciativa, ERC sinalaba que o referendo é un dos principais instrumentos de participación popular, polo que "debería ser" un mecanismo normalizado de expresión política das Administracións, e que esa normalización "está obstaculizada de xeito incomprensible" pola autorización previa estatal a calquera referendo dunha comunidade autónoma ou municipio.Para fixar a posición do GPP interveu o presidente da Comisión Constitucional, Arturo García-Tizón, que ensalzou a Constitución vixente como “lugar de encontro e principio de equilibrio entre posicións distintas”, e recordou que a actual Carta Magna non permite que “decisións que van afectar a todos os cidadáns só teñan o pronunciamiento dunha parte do pobo español”.Durante o debate reafirmou a posición do noso partido de “identificación e compromiso pleno” cos principios constitucionais, á vez que vetou as “malas prácticas” de quen tratan de impor a súa propia Carta Magna.Así, avanzou o voto negativo do PP a devandita iniciativa “por respecto a quen nos votaron e por respecto á Constitución á que todos prometemos ou xurado acatar”. “Esta iniciativa adoece de nulo rigor técnico-xurídico, representa unha amálgama de conceptos xurídicos contrapostos, é de imposible cumprimento e é, finalmente, incompatible coa Constitución”, explicou.García Tizón recordou que os refrendos non son o principal instrumento de participación cidadá, senón que representan un “complemento excepcional da democracia representativa”, e que “o mecanismo normal de toma de decisións son aquelas que se adoptan nos Parlamentos”.

Por outra banda, sinalou a “imposibilidade” de que o Goberno transfira a competencia solicitada e que sexa a Generalitat quen a reciba, pois “de ser posible a transferencia, esta sería do Estado á comunidade autónoma e non do Goberno á Generalitat.Dixo que na nosa Constitución non hai unha soberanía distinta á nacional - proseguiu-, que é única, non divisible e reside no pobo español; non hai soberanía catalá, vasca, andaluza, galega nin calquera outra propia das comunidades, é o pobo español no seu conxunto o titular da soberanía nacional, e non cabe por iso a celebración de refrendos de natureza consultiva para ámbitos distintos do nacional.García-Tizón manifestou así que o pretende ERC "é unha modificación constitucional encuberta, e para que saíse adiante sería necesaria unha modificación constitucional". "Nunca faltaron grupos políticos que pretenden volver a esa mala práctica de querer impor a súa propia Constitución aos demais, pero os nosos constituíntes xa o tiveron en conta e dotárona dos mecanismos necesarios para evitalo, articulando un proceso de reforma constitucional que require dunha amplísima maioría para levala a cabo", engadiu."Polo que respecta ao Grupo Popular esta modificación non está exposta, pois estamos plenamente identificados e comprometidos cos principios constitucionais da nosa Carta Magna", concluíuSometida a votación quedou rexeitada a iniciativa con 42 votos a favor e 276 en contra.