miércoles, 26 de septiembre de 2012

Liñas xerais do Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivenda (PITVI)
A ministra de Fomento, Ana Pastor, compareceu hoxe na Comisión de Fomento do Congreso, que teño a honra de presidir para presentar as liñas xerais do Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivenda (PITVI) que establecerá a folla de ruta da nova política nestas materias e que terá como horizonte temporal 2024.
 
Comezamos as 17,00 horas coa intervención de Ana Pastor, que afirmou que co PITVI vaise a producir un cambio na forma de acometer os proxectos de infraestruturas, transporte e vivenda.

“As obras, as modalidades de transporte e os proxectos de vivenda que responden a necesidades reais dos españois están recollidos no PITVI e se no proceso de consultas que agora comeza chegásese á conclusión de que é necesario incluír medidas adicionais, asegúrolles que así o faremos”, remarcou a ministra.

Dixo que o desenvolvemento do plan estará acompasado cos esforzos orzamentarios e será coherente coa política económica e de consolidación fiscal do Goberno. O PITVI vai ser a contribución principal do Ministerio de Fomento ao conxunto de reformas e políticas emprendidas por este Goberno para superar a crise económica e recuperar a senda de crecemento.O plan non se limita a enumerar e desenvolver un conxunto de proxectos ou actuacións para o desenvolvemento de infraestruturas, senón que vai máis aló ao determinar as accións que debe acometer o Ministerio en relación coa regulación, xestión e o funcionamento dos distintos modos de transporte.Diagnóstico previo:Da análise previa realizado despréndese que a oferta media de infraestruturas en estradas, ferrocarril de alta velocidade, portos e aeroportos sería suficiente para atender a demanda a medio prazo, se non fose porque adoece de problemas de planificación e de desequilibrios territoriais.A planificación contida no PITVI busca ademais optimizar o uso das infraestruturas con moi baixa utilización. Na actualidade, un 68% da totalidade da rede ferroviaria ten un grao de ocupación baixo ou moi baixo; o 60% da rede de alta capacidade de estradas ten unha IMD (Intensidade Media Diaria) menor de 20.000 veh/día; 16 aeroportos teñen menos de 100.000 pasaxeiros ao ano e 21 menos de 500.000 e o grao de ocupación medio das terminais do sistema portuario español é do 40 por cento.


Principios básicos do PITVI:Á vista do diagnóstico e de acordo cos obxectivos estratéxicos do plan, os seus principios básicos son os seguintes:- Postular un enfoque integrado que abarque o conxunto do sistema do transporte- Adecuar as infraestruturas e a prestación de servizos á demanda real da sociedade, garantindo a mobilidade de todos os cidadáns mediante as Obrigacións de Servizo Público (OSP)- Desenvolver as redes de transporte españolas considerando a súa inclusión e funcionalidade dentro das Redes Transeuropeas- Profundar na liberalización e apertura ao mercado da xestión de infraestruturas e servizos do transporte-  Potenciar unha crecente participación do sector privado no financiamento e desenvolvemento do sistema de transporte- Revisar e reforzar a avaliación de proxectos e investimentos, incorporando mecanismos de análises custo-beneficio e previsións de rendibilidade económica e financeira.Programas de actuación:
O PITVI estrutúrase en tres grandes programas de actuación para cada un dos modos de transporte: programa de regulación, control e supervisión, programa de xestión e prestación de servizos e programa de actuación investidora.O programa de regulación, control e supervisión recolle o necesario desenvolvemento da función reguladora que permite desenvolver e aplicar as políticas establecidas en cada un dos modos de transporte.Como actuacións a destacar deste programa están as seguintes:. Aprobación dunha Lei de Financiamento do Transporte. Regulación do transporte terrestre, coa modificación da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres (LOTT). Definición dun novo modelo da Rede de Estradas do Estado, coa revisión da Lei de Estradas e o seu Regulamento. Regulación do sector ferroviario e liberalización efectiva do transporte de viaxeiros.  Integración de FEVE en ADIF e RENFE. Intensificación da seguridade aérea tanto operacional como de seguridade física, mediante un novo enfoque preventivo. Potenciación da competencia dos portos. Reforzo da presenza de España en organismos internacionais do sector transporte. Creación da Axencia Estatal de Seguridade do Transporte TerrestreUso eficiente do transporte:O programa de xestión e prestación de servizos persegue, pola súa banda, promover un uso eficiente do transporte, cun mellor aproveitamento da rede existente e unha potenciación da cadea intermodal ou da opción modal que proporcione maior beneficio e rendemento ao sistema baixo o principio de sustentabilidade económica.As actuacións a destacar deste programa son:

. Racionalización da oferta de servizos ferroviarios e análises de liñas deficitarias ao obxecto de optimizar os recursos. Definición dun novo modelo de xestión de servizos ferroviarios de mercancías. Novas condicións para as concesións dos servizos de transporte por estrada. Novo modelo de xestión aeroportuaria e de navegación aérea. Nova cultura no modelo de xestión portuaria. Apoio á internacionalización das empresas españolas. Novo modelo de xestión das terminais de mercancías ferroviarias e intermodais. Creación do Observatorio do Transporte. Creación do Portal do TransporteEn consonancia coa carteira de servizos ofrecida desde os poderes públicos, establecerase así mesmo a carta de dereitos dos usuarios do transporteActuación investidora:As iniciativas de investimento en novos desenvolvementos e capacidades que o PITVI contempla teñen por obxecto, fundamentalmente, completar os grandes eixos estructurantes e os itinerarios da rede, o reforzo das conexións intermodais e a dotación de determinadas infraestruturas estratéxicas, como as conexións transfronteirizas.Neste ámbito da planificación, terase presente nos investimentos un enfoque intermodal e incorporaranse tamén, coa finalidade de priorizar e racionalizar os investimentos, mecanismos de análises custo-beneficio e previsións de rendibilidade económica, financeira e social.No transporte por estrada as actuacións centraranse en: conservación e mantemento viario, mellora da seguridade viaria, acondicionamentos, mellora da capacidade e novas variantes de poboación.Xunto a todo iso, establécese un subprograma de nova infraestrutura, cuxas actuacións, de acordo cos principios de austeridade e de máximo rigor económico, céntranse na finalización dos itinerarios xa empezados co obxectivo de pechar ou mellorar o mallado da rede tanto a nivel radial como transversal e na execución dos tramos incluídos nos corredores multimodales da nova Rede Transeuropea de Transporte, incluíndo a execución de accesos viarios a portos.En transporte ferroviario, os obxectivos específicos serán mellorar a rede convencional, potenciar o transporte ferroviario de mercancías, completar a rede ferroviaria de alta velocidade e mellorar a rede de proximidade.No caso da rede de alta velocidade, o principal obxectivo que se expón é a xeneralización dunha efectiva redución dos tempos de viaxe, integrándose e complementándose coa rede convencional, orientada a conseguir un incremento do uso da rede e unha mellor cohesión territorial.Definirase unha estratexia para a incorporación dos tramos actualmente en construción, para pór en valor os investimentos en execución e permitir unha mellora progresiva dos tempos de viaxe.No transporte aéreo as iniciativas en materia de investimento en novas infraestruturas terán fundamentalmente por obxecto o axuste das condicións operativas e de capacidade derivadas dos novos retos e necesidades do sector.Respecto dos aeroportos, o obxectivo fundamental será obter o máximo rendemento da rede actual, xestionándoos con criterios empresariais e potenciando a fortaleza da rede aeroportuaria española.No modo de transporte marítimo, os subprogramas de actuación investidora contemplados inclúen investimentos no sistema de salvamento marítimo e loita contra a contaminación, e os investimentos en infraestruturas portuarias.Plan de Vivenda:En materia de vivenda, o PITVI ten por obxecto potenciar a rehabilitación, a fin de mellorar e conservar o patrimonio residencial español, especialmente as vivendas con máis antigüidade, e o aluguer, introducindo, neste caso, medidas que permitan aumentar a súa participación no conxunto do mercado.O plan tamén persegue mellorar a calidade e sustentabilidade da edificación e do urbanismo.Xunto a iso, o PITVI prevé colaborar con outras administracións para a rehabilitación e conservación do patrimonio arquitectónico e histórico-artístico mediante proxectos e obras que promovan a súa posta en valor.Dentro das actuacións previstas neste ámbito destaca a elaboración dun proxecto de lei sobre rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas que elimine as trabas actualmente existentes, fomente a calidade e sustentabilidade da edificación e do chan, en consonancia coa regulación da Unión Europea, e ofreza un marco normativo seguro e idóneo para a reconversión e reactivación do sector da construción.Outro dos plans de actuación é a Lei de medidas de flexibilización e fomento do mercado de aluguer de vivendas, cuxo proxecto foi aprobado no Consello de Ministros do pasado 24 de agosto. O texto reforza a liberdade de pactos entre as partes, garantindo un equilibrio de dereitos e deberes entre arrendador e arrendatario, reduce o tempo de prórroga obrigatoria e o de comunicación do desistimiento do arrendatario, á vez que mellora a seguridade xurídica e a regulación do proceso de desafiuzamento e incorpora medidas de carácter fiscal para incentivar o mercado de aluguer.Tamén se incorporará a reforma da Lei de Ordenación da Edificación, a actualización do Código Técnico de Edificación e unha actualización da normativa técnica.O segundo grupo de actuacións refírese a programas de xestión e de investimento. Así, desenvolverase o Observatorio da Vivenda e o Chan como ferramenta para coñecer de forma adecuada o mercado da vivenda e a situación de chans clasificados e en desenvolvemento.Así mesmo, articularanse medidas específicas para a rehabilitación do parque de vivenda usada baleira dentro do novo Plan de Estatal de Vivenda e o fomento da rexeneración urbana e do aluguer.Tamén se reforzará o Sistema de Información Urbana (SIU) como instrumento de elaboración das novas políticas urbanas desde unha perspectiva integrada. En concreto, integrarase no SIU a información sobre riscos naturais, infraestruturas, indicadores de sustentabilidade ambiental e territorial, evolución do mercado de vivenda e do chan e datos sobre certificación enerxética.No ámbito da conservación do patrimonio histórico-artístico, mellorarase o programa do 1% cultural, incrementando a dotación do mesmo ata o 1,5%, dentro dun criterio de corresponsabilidade entre administracións e axentes, e impulsarase a rehabilitación, restauración e recuperación do patrimonio arquitectónico utilizando aqueles instrumentos administrativos e financeiros dispoñibles.Dentro dos programas correspondentes a axudas públicas e subvencións, inclúese a xestión do Plan Estatal Vixente e de compromisos anteriores, así como un novo plan estatal de vivenda, que entrará en vigor en 2013.Marco económico e financeiro:A ministra afirmou que o investimento público en infraestruturas é unha prioridade do gasto público e un instrumento básico para dinamizar a economía e engadiu que o seu departamento está firmemente decidido a levar a cabo todas as actuacións consideradas prioritarias.En función dos escenarios de evolución macroeconómica en España ata o ano horizonte 2024, a suma total de investimentos contemplados no PITVI, en relación ao PIB, supón unha porcentaxe variable entre o 0,89% e o 0,94%.Con poucas diferenzas entre escenarios, ás políticas de transporte destínase aproximadamente o 90% destes recursos e o 10% aproximadamente ás de vivenda.No ámbito de infraestruturas e transporte, os investimentos se autofinanciarán de forma crecente mediante os recursos xerados polas propias entidades pola prestación dos seus servizos. Para iso, reforzarase o seu enfoque de mercado, de maneira que poidan chegar a supor ata o 60% do esforzo investidor.No PITVI, a contribución do sector privado crecerá ata representar o 16% do investimento total no período, o que suporá un incremento do 64% en relación co que se veu facendo ata agora.Fomentarase a aplicación dos modelos de colaboración Público-Privada (CPP) en proxectos que resulten atractivos pola súa rendibilidade e ampliando a súa aplicación a sectores onde non se utilizaron tradicionalmente.Os fondos europeos constituirán tamén un elemento do modelo de financiamento do plan. Tanto o FEDER como os recursos asociados coa Rede Transeuropea de Transporte (CEF) achegarán financiamento xunto aos recursos do BEI e os novos instrumentos de financiamento de infraestruturas (Project Bonds).Tramitación e aprobación do PITVI:Ata a súa aprobación, o proceso de participación institucional e pública e tramitación do PITVI desenvolverase en dúas canles paralelas e complementarios.O primeiro corresponde ao cumprimento do establecido na Lei 9/2006, de 28 de abril, de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, o que se denomina Avaliación Ambiental Estratéxica (EAE).A mesma lei define os pasos do procedemento de tramitación formal que contempla a realización do informe de sustentabilidade ambiental (ISA), un período de consultas coa difusión pública do documento, valoración das alegacións e redacción do definitivo plan, incorporando os resultados de todas as etapas anteriores.A realización de todas as actividades indicadas determina o marco temporal estimado para a aprobación definitiva do PITVI cara ao segundo trimestre de 2013.O outro nivel de participación ten unha dimensión institucional. En primeiro lugar, no ámbito parlamentario, onde se solicitarán as valoracións e propostas dos grupos parlamentarios e, nun segundo lugar, no ámbito autonómico e local. Tamén se contará coa participación dos sectores económicos e empresariais, así como do ámbito técnico-científico e profesional.

http://www.larazon.es/noticia/1778-el-plan-de-infraestructuras-preve-completar-los-grandes-corredores-de-ave

http://www.abc.es/20120927/economia/abci-fomento-obras-recorte-201209262232.html

http://www.lavanguardia.com/economia/20120926/54351909628/fomento-completar-despliegue-ave-reducir-inversion.html

http://www.laregion.es/noticia/226022/fomento/siembradudas/ave/