jueves, 27 de septiembre de 2012

Aprobados no Consello de Ministros os PGE para 2013

Hoxe o Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes Xerais do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2013, calificadas polo ministro Montoro, como unhas contas austeras que profundan no proceso de saneamento da economía española, sentando unhas bases sólidas que contribúan ao crecemento económico e a creación de emprego.

Os Orzamentos do Estado para 2013, os segundos que elabora o Goberno nun mesmo ano, contribuirán, igualmente, a que España cumpra cos compromisos de consolidación fiscal adquiridos con Europa.

A austeridade das contas do próximo ano queda reflectida no descenso do 7,3 por 100 que experimentará o gasto do Estado, excluídos a achega á Seguridade Social, o pago de intereses e o sistema de financiamento das Administracións Territoriais, así como polo aumento do 4 por 100 dos ingresos, nun momento no que se albisca un complicado escenario económico.

Este esforzo de contención do gasto público en 2013 terá máis peso na consolidación fiscal que o aumento dos ingresos. O 60 por 100 do axuste é redución de gasto e o 40 por 100 por incremento de ingresos.

O orzamento para o próximo ano mantén, con todo, unha serie de políticas prioritarias, como é o caso do gasto social, que supón o 63,6 por 100 do gasto consolidado.

Conxélase o soldo aos empregados públicos:

O gasto en pensións aumenta o 4,9 por 100 fronte a 2012 ata un total de 121.557 millóns de euros, incluído un incremento do 1 por 100 de todas as pensións. As achegas do Estado para o financiamento das prestacións non contributivas de alcanza os 6.662 millóns de euros.

Os gastos de persoal activo do Estado redúcense nun 3,9 por 100 como consecuencia da conxelación de retribucións dos empregados públicos e a oferta de emprego público, salvo sectores sensibles como persoal de hospitais, docentes de educación, seguridade, loita contra a fraude e extinción de incendios, que terán unha taxa de reposición do 10 por 100. Os investigadores e a promoción da internacionalización tamén terán unha taxa de reposición do 10 por 100.

Garántese que os traballadores públicos terán en 2013 dúas pagas extras.

Outra partida prioritaria para o desenvolvemento económico que non experimenta variación respecto de 2012 é a de I D civil, que mantén un orzamento de 5.563 millóns de euros.

De face a 2013 vólvense a recortar subvencións a sindicatos, partidos políticos e organizacións empresariais. En concreto, as destinadas a organizacións sindicais, empresariais e outras experimentan un descenso do 20 por 100, que se eleva ao 40 por 100 coa suma do descenso de 2011. As subvencións aos partidos políticos caen o 42 por 100.

Outras políticas prioritarias de gasto que contribuirán á consolidación fiscal do Estado serán a seguridade cidadá e Institucións penais, que se reducen o 5,4 por 100 ata 7.903 millóns de euros, e Xustiza que se recortará o 4,3 por 100 ata 1.543 millóns de euros.

Cae un 8,9 por 100 o gasto dos Ministerios:

O compromiso é reducir o déficit do conxunto das Administracións Públicas ata o 4,5 por 100 do PIB, fronte ao 6,3 por 100 previsto para o peche de 2012. A Administración Central e Seguridade Social reducirán o seu déficit ata o 3,8 por 100, ás Comunidades Autónomas corresponderalle fixar o seu déficit no 0,7 por 100, mentres que as Corporacións Locais pecharán 2013 con déficit cero.

Os Orzamentos do Estado deste ano 2012 contemplan unha redución do conxunto do gasto dos Ministerios do 8,9 por 100, excluídas as obrigacións de exercicios anteriores e as achegas ao Servizo Público de Emprego, a Seguridade Social e o MEDE, ata un total de 39.722 millóns de euros.

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente é o que sofre un maior axuste nos Orzamentos para 2013 ao recortar o seu gasto cun 25,4 por 100. A continuación, sitúanse o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, cun recorte do 21,3 por 100 o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, co 17,2 por 100.

En sentido contrario, o gasto do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade experimenta un incremento do 28,6 por 100 e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social aumenta o 13,7 por 100.

Ingresos:

O total dos ingresos non financeiros para 2013 logo da cesión a Entes Territoriais chegará aos 124.044 millóns de euros, o que supón un crecemento do 4 por 100 fronte ao Orzamento de 2012.

Os ingresos tributarios antes da cesión a Entes Territoriais alcanzarán os 175.177 millóns de euros, un 3,8 por 100 máis que no Orzamento de 2012. A recadación por IRPF crecerá o 1,5 por 100 ata 74.215 millóns de euros, mentres que a xerada polo Imposto de Sociedades reducirase 2,8 por 100 ata alcanzar os 19.012 millóns de euros.

Os ingresos por IVE incrementaranse o 14,6 por 100 como consecuencia das medidas postas en marcha polo Goberno, ata alcanzar os 54.657 millóns de euros, mentres os ingresos por Impostos Especiais subirán o 8,3 por 100 ata os 19.956 millóns de euros.

O ministro resaltou que todas as administracións públicas cumprirán co obxectivo de déficit do 6,3% comprometido polo Goberno para 2012.

O Executivo estima que 2013 será o último ano de recesión económica en España e que haberá unha recuperación do consumo privado, así como das exportacións, segundo Montoro.

En termos de emprego, o ministro estima que a taxa de paro situarase a "uns niveis moi similares" aos deste ano, pero confía en que 2013 sexa o último exercicio onde se produza un retroceso do emprego.