jueves, 7 de junio de 2012

Sobre a xestión das televisións públicas autonómicas

Hoxe a Comisión de Industria, Enerxía e Turismo, da que son vocal, reuniuse para debater e votar o proxecto de modificación da Lei 7/2010 Xeneral da Comunicación Audiovisual, para flexibilizar os modos de xestión dos servizos públicos de comunicación audiovisual autonómicos.

Debatéronse e votaron as emendas ao articulado presentadas e o ditame elaborado a partir do informe do relatorio e coas modificacións incorporadas foi aprobado con 23 votos a favor, 16 en contra e unha abstención. E agora será remitido directamente ao Senado, sen necesidade de ser elevado a Pleno, xa que neste caso a Comisión contaba con competencia lexislativa plena.

A Comisión aprobou as emendas do Grupo Popular, tal e como foron rexistradas salvo a número 75, á que se incorporou unha modificación durante o debate, e dous do Grupo Socialista.

Ademais saíron adiante dúas emendas transaccionais acordadas sobre a base das número 69, do PNV, e 78 do Grupo Socialista.

Xustifica esta reforma legal a situación económica e a necesidade por parte do conxunto das Administracións Públicas de acometer actuacións que faciliten a consolidación orzamentaria e o saneamento das contas públicas aconsella dotar ás Comunidades Autónomas de maior flexibilidade na prestación do seu servizo de comunicación audiovisual.

Coa modificación exposta, as Comunidades Autónomas poderán decidir sobre a prestación do servizo público de comunicación audiovisual, podendo optar pola xestión directa ou indirecta do mesmo a través de distintas fórmulas que inclúen modalidades de colaboración público-privada. Se deciden non prestar o servizo público de comunicación audiovisual, as Comunidades Autónomas poderán convocar os correspondentes concursos para a adxudicación de licenzas.

Ademais, as Comunidades Autónomas que viñesen prestando o servizo público de comunicación audiovisual poderán transferilo a un terceiro de acordo coa súa lexislación específica.

En consonancia con estes cambios, introdúcense modificacións no réxime limitativo que teñen os prestadores do servizo público na participación no capital social doutros prestadores privados do servizo de comunicación audiovisual.

Como medida adicional de flexibilidade, permítese que os prestadores de servizo público de ámbito autonómico establezan acordos para a produción, edición e emisión conxunta de contidos co obxecto de mellorar a eficiencia da súa actividade.

Para rematar e, co fin de garantir un mellor cumprimento da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, establécense unha serie de obrigacións aos prestadores de titularidade pública do servizo público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico, entre as que cabe destacar a fixación dun límite máximo de gasto para o exercicio económico de que se trate que non poderá pasarse ou a obrigación de presentar un informe anual no que se poña de manifesto que a xestión destas televisións se adecua aos principios da citada Lei Orgánica.