jueves, 31 de mayo de 2012

Reformas para asegurar a estabilidade do sistema financieiro

É un lugar común para a práctica totalidade das forzas políticas que é esencial para a nosa economía asegurar a estabilidade do sistema financeiro.

Iso é o que está facendo o Goberno de Mariano Rajoy que ao comezo do seu mandato aprobou un unha norma que o Congreso dos Deputados convalidó cunha maioría de máis de 300 votos, o primeiro real decreto-lei, o 2/2012 de febreiro, que aumentou as provisións e os colchóns de capital que os bancos deben ter para cubrir eventuais perdas nos seus activos problemáticos ligados ao sector promotor; en total eran 187.000 millóns de euros de activos problemáticos dos 307.000 millóns do conxunto da carteira de crédito promotor. O Goberno concentrouse nos activos problemáticos, para os que se chegou a esixir elevadas taxas de cobertura que, no caso dos máis problemáticos de alcanzaron o 80%.

Foron unhas medidas moi esixentes que implicaban que as entidades debían destinar de aquí a final de ano 54.000 millóns de euros máis como precaución ante posibles perdas a través das súas contas de resultados.

Con todo, os feitos acreditaron despois, que estas medidas non resultaron suficientes para despexar todas as dúbidas da eurozona e dos mercados, e por iso, nunha segunda etapa da reforma, o Goberno de Rajoy o 11 de maio requiriu un aumento adicional das provisións xenéricas que os bancos teñen que realizar no caso de activos inmobiliarios clasificados como non problemáticos, o que vai supor uns 28.000 millóns adicionais de provisións para cubrir eventuais perdas.

Esta é a razón pola cal tivo hoxe lugar no Pleno do Congreso o debate sobre a convalidación do Real Decreto-lei 18/2012, sobre saneamento e venda de activos inmobiliarios do sector financeiro.

Así, a cobertura dos activos ligados ao sector promotor e construtor, que é a parte da carteira máis problemática, vaise a cubrir ao final da reforma nun 45%. Este é unha porcentaxe moi superior ao 18% que existía cando asumiu o PP o labor de goberno fai cinco meses.

Por se isto non fose suficiente, para disipar as dúbidas do mercado e seguindo as recomendacións do Banco Central Europeo, do Fondo Monetario e da Comisión Europea, o Goberno, nun exercicio adicional de transparencia, encomendou ao ministerio de Economía a contratación de dous expertos independentes para realizar unha valoración do risco de toda a carteira bancaria e a capacidade de resistencia do sector nun escenario adverso; o resultado deste exercicio coñecerase a mediados de xuño.

A análise estará supervisado por un comité de apoio no que participará o Sistema de Bancos Centrais e o Fondo Monetario Internacional como asesor. Ademais, nomearanse en breve prazo unhas empresas auditoras para complementar o exercicio anterior cunha análise máis en profundidade. Este exercicio consumirá máis tempo e os seus resultados coñeceranse nun par de meses.

E a resultas diso, os bancos que incorran en déficit de capital á hora de cumprir cos requisitos de provisións terán que facer fronte a estas esixencias captando financiamento nos mercados, pero no caso de que non poidan facelo, haberá apoio público dispoñible a través do FROB; este intervirá comprando bonos continxentes convertibles, os coñecidos como Cocos, ou accións.

É dicir, o apoio público darase mediante instrumentos que permitirán ao sector público obter intereses ou participar no capital das entidades e obter dividendos cando se xeren.

Noutras palabras, non será nin moito menos gratis para as entidades, asegurarase ademais que todas estas axudas sexan compatibles co procedemento de axudas do Estado determinado pola Comisión Europea.

 A reforma contempla ademais a creación de sociedades de xestión de activos, sociedades que permitirán desconsolidar do balance dos bancos os activos inmobiliarios adxudicados, que son aqueles que requiren unha xestión profesionalizada independente da actividade bancaria.

Finalmente por 178 votos a favor, 28 en contra e 123 abstencions, foi acordada a convalidación do Real Decreto-Lei 18/2012, de 11 de malo.