miércoles, 22 de febrero de 2012

Anuncio de medidas co obxectivo de paliar a situación das familias en risco de desafiuzamento


Hoxe pola mañá celebramos no Congreso dos Deputados un interesante debate da interpelación urxente sobre a dación en pago e os abusos das entidades financeiras, do Grupo Parlamentario da Esquerda Plural e que foi defendida polo deputado Sr. Coscubiela.

En nome do Goberno respondeu o ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos que anunciou un conxunto de medidas normativas para reducir o impacto dos desafiuzamentos nos colectivos con risco de exclusión social, que se completaría cun Código de Boas Prácticas voluntario a adoptar polo sector financeiro. As medidas inscríbense en marco da política económica do Goberno, que ten como unha das prioridades buscar a equidad social.

As medidas normativas, segundo De Guindos comezarán coa definición do colectivo incluído no umbral de exclusión social. Nesta situación estarán as unidades familiares con todos os seus membros en paro e cuxa vivenda obxecto de execución sexa primeira e única residencia. En todo caso, estableceranse as cautelas necesarias para evitar situacións de abuso ou fraude.

Promoverase tamén a mellora dos procedementos de execución de garantías hipotecarias, de modo que, se se chega a ese punto, o prezo da vivenda sexa o máis elevado posible. O ministro avanzou que se impulsará un mercado nacional de execucións hipotecarias áxil e transparente a través do fomento das execucións extraxudiciais, a creación dunha base de datos informatizada de execucións de ámbito nacional e a posibilidade de que as poxas realícense online. Estas medidas elaboraranse en colaboración co Ministerio de Xustiza.

As reformas legais incorporan tamén a atenuación dos intereses moratorios, onde hai unha marxe clara para a moderación, medida tamén destinada ás persoas situadas baixo o umbral de exclusión.

Luís de Guindos explicou tamén o impulso a un Código de Boas Prácticas no que se traballa coas entidades financeiras. Este Código será de adopción voluntaria por parte das entidades financeiras, cuxa adhesión facer pública. Irá destinado igualmente ás persoas con risco de exclusión social.

O Código conterá recomendacións como a posibilidade de que, en caso de execución, o pago do capital da hipoteca sexa proporcional ao número de cotas abonadas ou que, alternativamente, redúzase o capital pendente na mesma proporción. Con iso preténdese corrixir a situación actual na que, ao principio da vida da hipoteca, páganse máis intereses que capital. Os gastos e costas, en ocasións moi elevados, tamén deberán ser obxecto de moderación.

A segunda medida debe contemplar a asunción pola entidade de crédito dunha parte do risco en caso de insuficiencia das garantías. Trátase de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte da entidade financeira dunha determinada porcentaxe, debido á deficiencia da tasación ou na desvalorización que sufriu o inmoble.

Recóllese tamén a posibilidade de permitir a dación en pago como medio liberatorio da débeda para os mesmos casos de exclusión social. Haberá un período de carencia para o desaloxo da vivenda que podería situarse en dous anos, prorrogable en determinadas circunstancias, nos que o debedor satisfaría unha renda á entidade.

O incentivo para a adopción do Código de Boas Prácticas por parte das entidades financeiras sería a posibilidade de incluír como gasto fiscalmente deducible as perdas en que incorresen.

En definitiva, o expresado hoxe no Congreso por Luis de Guindos conforma un conxunto de medidas, cuxo obxectivo é paliar de verdade a situación que viven tantas familias españolas en risco de desafiuzamento, o que constitúe outro exemplo da sensibilidade deste Goberno cos máis desfavorecidos, e esixir un compromiso de solidariedade aos que máis teñen.

Sen dúbida unhas medidas moi necesarias que agardamos exan concretadas en próximas datas.