lunes, 19 de diciembre de 2011

Discurso de Investidura de Rajoy

Hoxe comezou o debate de Investidura coa intervención de Mariano Rajoy.

Foi un discurso cargado de ambición, tamén cheo de altura de miras, e que partiu dunha análise realista da situación difícil de crise económica que se caracteriza por ter cinco millóns de parados

Foi ambicioso na formulación dun paquete de reformas necesarias para sacar o país adiante pero partindo dunha profunda confianza na  capacidade da sociedade para enfrontar os retos que ten por diante,

Plantexou as seguintes medidas Urxente:

Estabilidade Orzamentaria:

En Consello de Ministros do 30 de decembro aprobará un Real Decreto-Lei de Medidas Urxentes en materia Económica e Orzamentaria que incluirá a prórroga dos Orzamentos e irá acompañado dun Acordo de Non Dispoñibilidade.

No marco deste Real Decreto Lei actualizarase o poder adquisitivo das pensións a partir do 1 de xaneiro de 2012.

O Goberno presentará os Orzamentos Xerais do Estado para 2012, antes do 31 de marzo.

O Goberno presentará a Lei de Estabilidade Orzamentaria que desenvolverá a reforma constitucional o próximo mes de xaneiro.

Devandita Lei:

.Establecerá os criterios para a redución progresiva do nivel de débeda ata o 60% en 2020.
.Fixará nun 0,4% o déficit estrutural global máximo do conxunto das Administracións Públicas a partir de 2020.
.Regulará a distribución dos límites de déficit e de débeda entre as distintas Administracións Públicas, así como a responsabilidade de cada Administración Pública en caso de incumprimento dos obxectivos.

Reforma Administrativa

. Oferta Pública de Emprego: levará a cero a taxa de reposición de persoal do sector público, excepto no
ámbito de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e  Servizos Públicos Básicos.

. Reestruturación e supresión de Organismos Autónomos, Axencias e outras entidades públicas.  ou Redución dos gastos de funcionamento da  Administración.

Reestruturación bancaria

. Impulsar a culminación do proceso de reestruturación do sector financeiro nos primeiros seis meses do ano.

. Saneamento dos balances. Para iso son necesarias a  venda dos inmobles terminados en mans das  entidades financeiras e unha valoración moi prudente dos activos menos líquidos.

. Unha segunda onda de reestruturacións coas seguintes características:

. Máis fusións e cambio do mapa bancario ata ter  entidades suficientemente sólidas.

. Cambio do sistema de supervisión e regulación do Banco de España, que o axilice e tecnifique, evitando as indecisións e bloqueos que o caracterizaron.

Apoio ao crecemento

Reforma Laboral

. Reformar a estrutura e contidos da negociación colectiva, de modo que cada materia negóciese nun ámbito territorial ou sectorial óptimo.

. Primar a resolución extraxudicial dos conflitos.

. Facer efectivo o dereito individual á formación permanente e a recualificación.

. Fomentar a eficiencia do mercado de traballo.

. Abordar os custos que para a nosa economía supón as pontes, de maneira que se trasladasen as festas ao luns máis próximo, coa excepción daquelas datas de maior arraigamento social.

. Garantir os dereitos dos traballadores e reforzar os  mecanismos de control e prevención, para evitar os
comportamentos abusivos e absentismo laboral inxustificado.

. Impulsar medidas de conciliación da vida laboral, persoal e familiar, incluíndo o desenvolvemento do teletraballo.

. Plans específicos de reinserción laboral para aqueles traballadores que decidan reincorporarse tras un período prolongado de inactividade por atención á familia.

. Elaborar un plan especial a favor da igualdade de homes e mulleres no ámbito laboral, a fin de loitar contra a discriminación salarial entre sexos.

. Plan de Emprego Xuvenil. 

. Reforma do sistema de formación profesional,

. Bonificación do 100% ás cotizacións da Seguridade Social durante o primeiro ano no caso da contratación de menores de 30 anos que accedan ao seu primeiro emprego.

Medidas Fiscais

. Lei de Apoio aos emprendedores nos próximos tres  meses:
. Definir un marco fiscal de apoio aos emprendedores,  PEMES e autónomos.
. Establecer un procedemento de compensación automática  similar ao da conta corrente tributaria para calquera tipo  de débeda recoñecida por unha Administración Pública.
.  Modificar o réxime do IVE para que autónomos e Pemes
non teñan que pagar o imposto ata que efectivamente efectuouse o cobro das facturas correspondentes.

.Manterase o tipo superreducido na adquisición de vivenda,  unicamente se se trata da vivenda habitual e cun límite no  seu prezo de adquisición.
. Axuda fiscal ao emprego por importe de 3.000 euros pola  contratación do primeiro traballador. ?

Reformas do Imposto sobre Sociedades:

.Eliminar as limitacións para a aplicación no Imposto  sobre Sociedades do tipo impositivo do 20% a empresas  con cifra de negocios inferior a cinco millóns de euros.
. Ampliar ata os 12 millóns de euros a cifra de negocios  que permite acollerse ao réxime especial previsto para as  empresas de reducida dimensión, e aumentar ata  os 500.000 euros o límite de base impoñible ao que se aplica o  tipo reducido do 25%.
. Modificar a fiscalidade dos beneficios non distribuídos, de maneira que  aqueles dedicados a adquisición de novos activos,  tributen dez puntos menos que os destinados a ser distribuídos aos
accionistas.

 Reformas no IRPF:

. Mellorar a tributación das prestacións dos plans de pensións.

.Recuperar a dedución no IRPF por investimento en vivenda  habitual.

REFORMAS ESTRUTURAIS

Reforma da Administración e rexeneración  democrática:

. Pacto pola Austeridade e a Eficiencia.
. Novos modelos de xestión das televisións públicas.
. Lei para o reforzo da independencia dos Organismos  Reguladores
. Reforzo por lei dos controis previos e das  responsabilidades dos xestores públicos.
. Reforma da Lei de Subvencións que elimine as nominativas,  incremente a transparencia, execución e avaliación do seu impacto,  e defina criterios homogéneos para a súa concesión.

.  Lei de Transparencia, Bo Goberno e Acceso á  Información pública no primeiro trimestre de 2012.

Tribunal Constitucional:
. Axilizar e mellorar o seu funcionamento.
.  Dar maiores garantías de independencia nos  nomeamentos dos seus membros. 
.  Reformar o recurso de amparo e o recurso previo de inconstitucionalidade.
.  Abordar de xeito inmediato, en diálogo coa oposición, o  proceso de renovación pendente no Tribunal  Constitucional.

Benestar Social:

. Abordar cambios no modelo educativo:
. Mellorar a educación obrigatoria gratuíta.
.  Promover un bacharelato de tres anos
 .  Pór en marcha unha Estratexia Nacional de Calidade da  Educación.
.  Promover o bilingüismo español-inglés en todo o sistema  educativo.
.  Establecer un novo sistema nacional de acceso á  función docente.
. Apostar pola innovación, a excelencia e a  internacionalización do noso sistema universitario.
. Pacto pola Sanidade con todos os partidos políticos,


Administracións Públicas e profesionais implicados.

. Lei de Servizos Básicos.
. Suprimir as prexubilacións, salvo circunstancias moi  excepcionais.
. Pór freo á práctica abusiva que supón facer da  prestación por desemprego nos últimos anos da vida laboral,  un mecanismo de prexubilación encuberta.

Competitividade da economía:

. Impulsar un sistema de recoñecemento mutuo de autorizacións  e licenzas, que elimine obstáculos á libre
circulación de bens e servizos por todo territorio nacional, así como  un mecanismo rápido de resolución de conflitos neste  ámbito.

. Reforma do sistema enerxético utilizando todas as tecnoloxías  dispoñibles sen excepcións e que se regule tendo como  obxectivo a competitividade da nosa economía.

. Apoio á innovación empresarial. Para iso, é necesario  integrar os instrumentos fiscais, de apoio tecnolóxico e de internacionalización  nunha única política.

.  Presentar un Plan Integral de Turismo. Potenciar a imaxe de España  como destino turístico de calidade, modernizando e  mellorando a rede de Oficinas de Turismo de España no Exterior.