lunes, 28 de noviembre de 2011

Convención de autónomos


Este fin de semana na cidade de Pontevedra participei como relator na III Convención do Traballo Autónomo de Galicia, organizada pola Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos de Galicia, APE Galicia, que preside José Ramón Caldas Martínez. Organización que forma parte de CIAE, Confederación Intersectorial de Autónomos de España.

O meu relatorio versou sobre as “Propostas do Partido Popular para os emprendedores e os autónomos”, como protagonistas que son do crecemento e do emprego.

Citei entre outras as seguintes:

- Aprobar un apoio fiscal, por importe de 3.000 euros, pola contratación do primeiro traballador que non teña a condición de socio dunha empresa de nova creación.

- Incentivar, de xeito efectivo e realista, as formas máis innovadoras de financiamento aos emprendedores, especialmente os “Business Angels”, o capital semente, o capital risco ou o mercado alternativo bolsista.

- Cambiar o réxime de pago do IVE para que os autónomos e as Pemes non paguen o IVE polas facturas ata que non as cobraron.

- Establecer un procedemento automático, como o da conta corrente tributaria, que permita a compensación de débedas tributarias pendentes de pago por PEMES e autónomos, con débedas recoñecidas e pendentes de cobro, por calquera concepto, procedentes de calquera das Administracións Públicas (estatal, autonómica ou local).

- Impulsar unha reforma do mercado laboral que dote de estabilidade ao emprego para os traballadores e flexibilidade á empresa.

- Completar unha reforma da negociación colectiva para achegala á realidade da empresa e para potenciar os acordos e convenios a nivel de empresa.

- Garantir a unidade de mercado. Permitir que cando unha empresa cumpra cos requisitos dunha Administración para poder desenvolver unha actividade, automaticamente recoñézaselle polas demais.

- Cambiar a normativa e procedementos co obxectivo de poder crear unha empresa en 24 horas.

- Modificar a fiscalidade dos beneficios non distribuídos, de maneira que aqueles beneficios dedicados a facer máis competitiva a empresa mediante a adquisición de novos activos tributen dez puntos menos que aqueles destinados a ser distribuídos aos accionistas.

- Aprobar unha nova exención no Imposto sobre Sociedades polas plusvalías que obteñan na venda dos seus activos fixos cando as reinvistan, para fomentar que o capital investido reutilícese na modernización da propia actividade empresarial.
- Rebaixar o Imposto de Sociedades para pequenas e medianas empresas, sen condicións só co criterio da cifra de negocios. Así, as empresas que facturen menos de 5 millóns tributarán ao 20% e as que non superen os 12 millóns tributarán ao 25%, sen escusas nin limitacións.

- Corrixir os elevados niveis de Déficit Público, evitando así que as emisións masivas de débeda das Administracións Públicas imposibiliten a capacidade de financiamento do sector privado, en especial das PEMES e os autónomos.

- Culminar de xeito efectivo a reestruturación do sistema financeiro, completando, de forma urxente, o proceso de reestruturación e saneamento do sector financeiro aprobando medidas que fagan que os balances empresariais e bancarios reflictan fielmente o valor dos activos.

- Flexibilizar as condicións da Liña do ICO para financiar as débedas de Concellos con PEMES e autónomos, garantindo que é accesible a todos os seus destinatarios.