martes, 20 de abril de 2021

Novas respostas que amosan que o MITMA non quere impulsar a Variante Norte de OurenseO pasado  3 de marzo de 2021 publicaba neste blog unha entrada relativa a Circunvalación de Ourense, denunciando que  o Goberno de Pedro Sánchez estaba negándose a concretar unha data de licitación para o tramo Eirasvedras-Quintela e sen dar resposta sobre a situación do tramo Quintela-A Casilla”. 

Remata esa entrada dicindo que "non estamos dipostos a renunciar á Variante Norte de Ourense e que seguiremos facendo un estreito seguimento dos plans do Goberno de Sánchez”. 

http://www.celsodelgado.gal/2020/12/neste-ano-2020-que-esta-piques-de.html


Agora damos a coñecer novas respostas, relacionadolas coas anteriores:

PRIMEIRO TRAMO: EIRASVEDRAS-QUINTELA.

O pasado 26 de febreiro de 2021 formulaban Celso Delgado e Ana Vázquez estas preguntas con respecto  ao  primeiro tramo:

“É un feito obxectivo que un tramo especialmente maduro para licitar as obras, dentro da Autovía A-56 (Ourense-Lugo) é a ligazón de Eirasvedras coa N-120 (pq. 573+800) coa ligazón de Quintela coa  N-120 (pq. 572,000). Un tramo urbano que de executarse solucionaría os problemas de circulación nun treito de alta intensidade de tráfico e que posibilitaría o proxecto municipal de conversión dese espazo da N-120 nun  bulevar termal.

Lembramos que o proxecto de construción do tramo foi aprobado pola Dirección Xeral de Estradas o 22 de abril de 2019 cun orzamento de licitación de 34,31 millóns de euros. E que o BOE do 21 de novembro de 2019 publicou o anuncio do MITMA de sometemento a información pública previa á ocupación de bens e dereitos afectados. Un trámite que de ningún xeito condiciona a licitación, pero que xa vencidos os dous primeiros meses de 2021 segue sen materializarse

Esta deliberada e inaceptable demora evidencia un notorio desprezo aos ourensáns, que nos indigna e que se viu aumentada cando vimos no proxecto de lei  PGE para 2021 que o Goberno socialista consignaba para este tramo a ínfima suma de 250.000 euros  que parece facer inviable a licitación.

Lembramos que na Lei de PGE de 2018 -co goberno do PP- este tramo tivo unha partida de 2,5 millóns de euros.  No errado proxecto de PGE de 2019, o Goberno socialista non fixaba consignación algunha o que provocou o rexeitamento unánime de todas as forzas políticas de Ourense. Para xustificarse, o  MITMA dixo o 30 de xaneiro de 2019 que “este proxecto podería estar por tanto aprobado e a continuación ser licitadas as obras en 2019. Pero unha vez máis o MITMA incumpriu e as obras nin foron licitadas en 2019, 2020 nin no que vai de 2021.

Considerando que é imprescindible  que en 2021 o Goberno rectifique e licite as obras deste tramo, preguntamos ao Goberno o 19 de xaneiro pasado: “en que mes del año 2021 procederá el Gobierno a licitarlas obras del tramo Eirasvedras-Quintela “

O 23 de febreiro de 2021 o Goberno contestaba, pero eludía respostar a moi concreta pregunta formulada, e tiña a desfachatez de diciembre que a dotación que recoge a Leí de PXE para o año 2021 bastaba para proceder á licitación dasobraa do tramo Eiravedras- Quintela.¿Cómo pódese calificar de suficiente unha consignación ínfima de 250.000 €, é dicir dez veces menor que a consignada en 2018?

Por elo insistimos “En que mes do ano 2021 procederá o Goberno para licitar as obras do tramo da autovía A-56, ligazón de  Eirasvedras coa  N-120– ligazón de Quintela coa N-120”.

A resposta do Goberno chegou o pasado 16 de abril e foi a seguinte: “En relación co asunto interesado, sinálase que o Proxecto de construcción “Variante de Ourense, tramo  Eirasvedras-Quintela da Variante Norte de Ourense (A-56), foi aprobado con data 22 de abril de 2019. 

Procederase a súa licitación en función da priorización que se realice dentro da Rede de Estradas do Estado.” 

Unha vez máis o Goberno négase a comprometer unha data de licitación e recorre ao eufemismo de que a licitación estará en función da priorización que se realice dentro da Rede de Estradas.

SEGUNDO TRAMO: QUINTELA-A CASILLA.

“O 4 de marzo de 2019 preguntamos ao Goberno sobre a data en que concluiría a redacción do proxecto de construción do tramo da autovía A-56, ligazón de Quintela coa N-120 ata a ligazón da Casilla coa N-525. O Goberno entón respondeunos "que o proxecto do tramo Quintela-A Casilla atópase nunha fase moi avanzada de redacción e tan só pendente da   auditoria de seguridade viaria".

O 21 febreiro de 2020 formulamos idéntica pregunta ao Goberno e o 2 de abril de 2020 respondeunos que se atopa en fase de redacción e que non podía dar unha data concreta de finalización destes traballos xa que dependía da supervisión e correccións que puidese ser preciso realizar nas sucesivas versións do proxecto”.

Xa iniciado 2021 seguimos sen ter noticias da aprobación do proxecto de construción deste tramo por parte do MITMA, o que evidencia unha enorme desidia e falta de compromiso, que se confirmou coa consignación na lei de PGE para 2021 para este tramo da ínfima suma de 100.000 euros que fai inviable a pronta licitación das obras. 

Polo exposto insistimos e preguntamos: “En que mes do ano 2021 está prevista a aprobación do proxecto de construción do tramo da autovía A-56, ligazón de Quintela coa  N-120 ata a ligazón da Casilla coa  N-525?”

 A resposta do Goberno o pasado 23 de febrero foi a seguinte:

En relación co asunto interesado, sinálase que o Goberno, a través do Secretario Xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana na súa intervención na Comisión de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana do Congreso dos Deputados do 29 de outubro de 2020 informou sobre a situación desta infraestructura”.

A nova resposta do Goberno chega o pasado 16 de abril e foi a seguinte: “En relación co asunto interesado, sinálase que O Proxecto de construcción “Variante de Ourense, tramo Enlace de Quintela - Enlace de A Casilla con N.525 en su pk. 241.20 se encuentra actualmente en fase de redacción. 

La Dirección General de Carreteras del MITMA proseguirá la redacción del mismo”

Unha vez máis o Goberno amosa que ten abandonado este tramo. En marzo de 2019 respostaba "que o proxecto do tramo Quintela-A Casilla atópase nunha fase moi avanzada de redacción e tan só pendente da  auditoria de seguridade viaria". Dous anos despóis, segue menifestando que está en redacción.