lunes, 26 de agosto de 2019

A parálisis do Goberno está provocando un enquistamento alarmante nos orzamentos das Comunidades Autónomas, que inevitablemente acabasé trasladándose aos cidadáns en cada territorio


Saliento que hoxe o voceiro popular no Parlamento de Galicia, Pedro Puy indicaba en rolda de prensa que o Goberno do Estado amosa “pouca sensibilidade autonomista e sobre todo cos servizos de carácter social que prestan as comunidades autónomas cando non soluciona as entregas a conta e a liquidación do IVE, dos que 530 xa están incluídos nos Orzamentos da Xunta para 2019”

Para Pedro Puy esto “é un problema grave e inédito que está xerando problemas de tesourería e que non só afecta a Galicia”. “Estamos a falar, indica o voceiro popular, de entorno a 4.700 millóns de euros das entregas a conta a todas as CCAA e 2800 millóns do IVE, que son cifras moi significativas e que permiten ao Goberno central quedarse con capacidade de gasto a curto prazo e mellorar o seu déficit pero amosan que non lles importan os servizos que están a prestar as CCAA nin as dificultades financeiras que lles está a provocar”.

O voceiro popular indicou que “asistimos con perplexidade a actuación do PSdeG xa que mentres os socialistas doutras comunidades reclaman unha solución ao problema aquí se absteñen, póñense de perfil ante algo que ten fácil solución, como é un decreto lei”. “Esto amosa unha actitude de seguidismo total da estratexia do señor Sánchez, que leva aos socialistas galegos a estar en contra dos intereses de Galicia e da súa sanidade, educación ou política social”.

Pedro Puy criticou o feito de que critiquen as políticas sociais do Goberno galego e “non voten a favor de aproveitar o superávit co que implica inversións de 14 millóns de euros en centros de benestar social e 22 millóns de euros en centros educativos” como está levando a cabo a Xunta.

Nesta mesma liña hoxe o Grupo Parlamentario Popular no Congreso rexistrou unha solicitude dirixida ao Ministerio de Facenda pola que se require dese Departamento o suposto informe da  Abogacía de o Estado que,  según a Ministra de Facenda,  prohíbe ao Goberno en funcións actualizar as entregas a conta e devolver a  liquidació n do IVE ás Comunidades Autónomas.

Á lvarez de Toledo e  Garcés afirman que, “con independencia do contido e alcance do informe, o libramento de fondos ás CCAA a partir da  aplicación do modelo de  financiación non pode quedar reducido a unha facultade  discrecional do Estado, senón que constitúe un deber para o Estado de cumprimento obrigatorio e un dereito para as CCAA de directa  esixibilidade. Por iso, é especialmente importante coñecer o contido dese informe”.

A conduta do Goberno de  Sánchez supón, na  práctica,“unha desistencia irresponsable das súas obrigacións de dotar de recursos necesarios ás Comunidades Autó nomas, abocando a estas a unha  situación insustentable”. 

Ademais  “a parálisis do Goberno está provocando un  enquistamiento alarmante nos orzamentos das Comunidades Autónomas, que inevitablemente acabasé trasladándose aos cidadáns en cada territorio”.

Lembramos que as desviacións no orzamento de gastos producidas pola  aprobación de determinadas normas “está desestabilizando a  previsión de cumprimento por parte do sector Estado do seu obxectivo de déficit, trasladando o problema  imprudentemente a  través da  inexecución orzamentaria ás CCAA”. 

A incapacidade declarada dos socialistas para cumprir co obxectivo de estabilidade orzamentaria, como resultado dunhas políticas fiscais  indisciplinadas, non pode repercutirse a aquelas Administracións que se comportan con dilixencia e responsabilidade”.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta