lunes, 11 de junio de 2018

Sobre o Proxecto de ampliación do paso inferior da rúa Ramón Puga"

Publica hoxe no BOE o Anuncio do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias polo que se somete a información pública, a efectos de expropiacións, o "Proxecto de ampliación do paso inferior da rúa Ramón Puga", no centro urbano da cidade de Ourense P. K. 244+881 da Liña Zamora-A Coruña.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-B-2018-32019.pdf

Lembrar que o pasado 22 de xuño de 2016 o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez e a  ministra de Fomento, Ana Pastor, asinaban un Protocolo de Colaboración entre o Concello de Ourense e o administrador de Infraestruturas Ferroviarias para o desenvolvemento da permeabilidade da Cidade.

No Expoñen terceiro do Protocolo constábase que actualmente na cidade de Ourense concorren:

A liña ferroviaria Zamora- A Coruña que atravesa a cidade, localizándose un paso inferior na  rúa Ramón Puga, antiga estrada de  Rairo,  pk. 244/881 de  gálibo e anchura reducida e non está dotado de beirarrúas.

E a liña ferroviaria Monforte-Ourense-Vigo que atravesa a cidade, localizándose un paso superior á mesma no  p. k. 48/241 na Rúa  Tarascón, no que non se poden cruzar dous vehículos, e non está dotado de beirarrúas.

Tendo en conta esta problemática, ambas as partes, Concello de Ourense e ADIF acordaron que:

O ADIF comprometíase a redactar os proxectos de construción unha vez que recibise do Ministerio de Fomento a achega finalista necesaria para o seu financiamento.

E o Concello de Ourense entregaría a ADIF os estudos previos dos que dispoña cuxo obxecto sexa a definición das obras para executar para cumprir os obxectivos de ampliar o paso inferior da Rúa Ramón Puga para permitir o paso de vehículos lixeiros, dotándoo de beirarrúas. E  para ampliar o paso superior de  Tarascón, dotándoo de beirarrúa.

Exposto o anterior fago constar que por fin están redactados ambos proxectos. O de Tarascon cómo informaba neste Blog foi sometido a información pública o 6 de xuño, e sobre este novo de Ramón Puga aporto agoro esta información:

DESCRICIÓN DAS OBRAS PROXECTADAS.

Os terreos afectados polo presente proxecto refírense única e exclusivamente ás obras de ampliación do paso inferior do PP. KK. 244/881 da liña férrea Zamora-A Coruña. Devanditos terreos pertencen administrativamente ao municipio de Ourense.

As características das actuacións proxectadas descríbense a continuación:

Actuacións en viario existente

Execución de beirarrúa de 2,0  m de anchura na marxe dereita baixa o paso inferior, e ampliación no resto do viario, vista en sentido de avance da circulación de vehículos. Esta beirarrúa conecta a glorieta, pasa polo actual paso inferior do  P. K. 244/881 e chega ata a zona de aparcadoiros da rúa Ramón Puga complementando a beirarrúa existente.

Reordenación do viario existente, que pasa a ser de sentido único, cunha calzada constituída por un carril de 3,5  m de ancho e beiravías exteriores de 0,5 m. Procederase ao borrado das marcas viarias existentes e ao  repintado das novas marcas.

Novo viario

Executarase un novo viario de 79,3  m de lonxitude cuxo inicio se localiza na recta da rúa de Ramón Puga, na súa zona oeste antes do seu cruzamento co ferrocarril Zamora-A Coruña.

O trazado, tras un entroncamento en recta de 5  m, presenta unha curva á dereita de radio 200  m ata o  P. K. 0+026 do novo eixo proxectado, seguida de  contracurva de radio 25  m co seu  sobreancho correspondente ata o  P. K. 0+052. Continua cun tramo recto na súa zona de cruzamento co ferrocarril Zamora-A Coruña, tramo onde se localiza o novo paso inferior. Finalmente conecta coa glorieta mediante unha curva á dereita entre os PP. KK. 0+071 a 0+079,3 punto final do trazado.

O novo viario é de sentido único e a calzada consta dun único carril de 3,50  m de ancho, dotado de beiravías exteriores de 0,5  m e beirarrúa pola súa marxe dereita (sentido rúa Ramón Puga a glorieta) de 2,0  m de anchura.

O firme do viario estará composto por 10 cm de mestura  bituminosa en quente sobre 30 cm de  zahorra artificial. A chaira natural será mellorada mediante polo menos 35 cm de chan seleccionado tipo 3.

Para as beirarrúas previuse baldosa tipo segundo concello sobre 10 cm de  HNE-15, apoiado sobre 40 cm de  zahorra artificial; isto último co obxecto de  enrasar coa cota de chaira da calzada.

Na marxe dereita do viario previuse a construción dun muro de formigón armado en  L para a contención de leste.

Novo Paso Inferior

A solución proxectada consiste na construción dun marco pechado, que executado nas proximidades do seu emprazamento, trasladarase ata a súa posición definitiva mediante empuxe  oleodinámico no sentido transversal á vía.

Remato celebrando que a finalización da redacción destes proxectos, amose unha vez máis os froitos que da unha estreita colaboración entre o Ministerio de Fomento e o Concello de Ourense. 

Agradecer a insistencia nesta reivindicación do alcalde Jesús Vázquez, na que intervimos axudando en todo momento os deputados Miguel Viso e que suscrebe.

Agardemos que a partir de agora atopemos nos novos responsables de Adif e do Ministerio de Fomento a mesma colaboración.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.