jueves, 31 de mayo de 2018

Reforzar a seguridade xurídica no ámbito da ordenación territorial urbanística

Onte o ministro de Fomento, Iñigo de la  Serna, presidiu a Conferencia Sectorial de Vivenda, Urbanismo e Solo, na que presentou o Anteproxecto de Lei de Medidas Administrativas e Procesuais para reforzar a seguridade xurídica no ámbito da ordenación territorial urbanística. A conferencia, que se celebrou na sede do Ministerio, contou coa asistencia dos conselleiros competentes das comunidades autónomas e de Ceuta e Melilla, así como representantes da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

O Anteproxecto presentado é unha medida moi esperada, tanto desde un punto de vista técnico, por maxistrados e xuristas, como práctico, polas administracións competentes en materia de urbanismo. Con este texto dáse resposta a un dos problemas máis graves que ten actualmente o plan urbanístico en España e que afecta a cidades de practicamente todas as comunidades autónomas.

Trátase de evitar a nulidade total dos plans xerais de ordenación urbana (PXOU) e outros instrumentos de ordenación do territorio e urbanísticos, cando incorren, nalgún dos seus apartados, nun defecto formal ou material. Ata agora, estes casos levaban a nulidade total do plan, xa que non había posibilidade algunha de corrección ou  convalidación, e por tanto obrigaban a repetir todo o proceso desde cero a pesar de que a elaboración dun plan deste tipo é complexa e pode durar seis ou sete anos e mesmo máis.

Outra consecuencia derivada dos casos nos que se anulan os PXOU é que obriga a que o desenvolvemento urbanístico dunha cidade réxase por plans anteriores que normalmente están  desfasados e que non se axustan á realidade do municipio.

Para corrixir esta situación, o Anteproxecto propón a solución que achegaron expertos xurídicos na materia e que argumentan que os instrumentos de ordenación do territorio e urbanísticos teñen un dobre contido de distinta natureza xurídica: por unha banda, están as disposicións de carácter xeral e, por outro, os actos administrativos. A diferenza permite que, se se produce a nulidade das normas, póidanse salvar os actos, e mesmo que se aplique a nulidade parcial e outros mecanismos de conservación de actos.

A norma incorpora, ademais, outras medidas de carácter procesual, que introducen algunhas modificacións puntuais para evitar consecuencias  anulatorias desproporcionadas.

O texto do novo Anteproxecto xa  se entregou ás comunidades autónomas e á FEMP para que, no prazo de tres semanas, poidan realizar as súas achegas.

 Por certo que nesta reunión estivo presente a Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, Beatriz Mato.

Axenda Urbana Española

No encontro coas comunidades autónomas e á FEMP, De la Serna tamén informou sobre a evolución dos traballos que se están desenvolvendo en relación coa Axenda Urbana Española que, dentro do seu amplo proceso de participación, atópanse xa moi avanzados.

Neste sentido, abríronse grupos de traballo de carácter técnico coas comunidades autónomas, as entidades locais, a través da FEMP, o sector privado e a sociedade civil, entre outros. A implicación de todos eles será necesaria para o éxito da implementación da axenda.

Por último, aprobouse a distribución entre as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla das axudas financeiras estatais vinculadas ás actuacións protexidas en materia de vivenda do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, aprobado por Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.