domingo, 8 de abril de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados


O martes dez de abril ás 9 da mañá iniciarase o Pleno do Congreso dos Deputados coa toma en consideración dúas proposicións de lei. A primeira, presentada polo grupo parlamentario Popular propón a modificación da Lei de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito e o texto refundido da Lei de Mercado de Valores. Tamén se debaterá a relativa á creación dunha lei integral para a igualdade de trato e non discriminación, proposta polo grupo Socialista.
Doutra banda, o grupo Popular defenderá unha proposición non de Lei en defensa do comercio comerciante polo miúdo e tradicional pola que piden que se apoien campañas divulgativas, que se impulse a colaboración público-privada para o seu desenvolvemento e síganse impulsando en diferentes foros medidas contra a elusión fiscal de grandes multinacionais.
Posteriormente, a Cámara debaterá a proposta do grupo parlamentario Socialista para impulsar e financiar o sistema para a autonomía e atención á dependencia.
Ademais, o Pleno debaterá unha moción consecuencia de interpelación urxente presentada polo grupo Cidadáns sobre o papel de España na resolución das múltiples crises que afectan a Venezuela e outra do grupo Socialista sobre as medidas para adoptar para asegurar o equilibrio financeiro do sistema da Seguridade Social.
O resto de mocións enfrontaranse á decisión da Cámara Baixa na sesión do xoves. Unha, proposta polo Grupo Mixto sobre as limitacións ao exercicio do voto dos cidadáns residentes no estranxeiro e outra do grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea sobre o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e a situación da vivenda de aluguer.
O mércores terá lugar a habitual sesión de control ao Goberno coa formulación de preguntas e interpelacións urxentes aos diferentes membros do Executivo.
O xoves debaterá o Pleno o informe aprobado pola subcomisión relativa ao réxime e o financiamento dos partidos políticos, constituída no seo da Comisión para a auditoría da calidade democrática, a loita contra a corrupción e as reformas institucionais e legais, así como os votos particulares presentados ao mesmo.
Ademais, ese mesmo día, validarase ou derrogará o Real Decreto-Lei aprobado polo Goberno en Consello de Ministros o pasado 23 de marzo polo que se prorroga o destino do superávit das corporacións locais para investimentos financeiramente sustentable. Con esta modificación da Lei Orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira permítese aos concellos con boa saúde financeira realizar investimentos dada a conxuntura económica actual e os indicadores positivos para o seguinte ano.