sábado, 2 de diciembre de 2017

Aprobada unha modificación do Regulamento de Circulación Ferroviaria que mellorará os sistemas de seguridade e de comunicación na circulación dos trens


Destacar que no Consello de Ministros celebrado onte 1 de decembro aprobou un Real Decreto polo que se modifica outro do 17 de xullo de 2015, polo que se aprobou o .

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en rolda de prensa afirmou que esa modificación, mellorará os sistemas de seguridade e de comunicación na circulación dos trens.

O principal obxecto do Regulamento de Circulación Ferroviaria é establecer regras operativas de aplicación xeral para que a circulación dos trens e a realización das manobras na rede ferroviaria de interese xeral do Estado realícese de forma segura, eficiente e puntual, tanto en condicións de explotación normal, como en situacións especiais, como as de avaría.

A nova redacción que se propón obedece, principalmente, á oportunidade de clarificar textos e introducir precisións adicionais, así como corrixir erratas detectadas en aspectos puntuais da versión anterior tras as consultas realizadas polas diferentes entidades que forman parte do sistema ferroviario e das observacións realizadas aos textos publicados.
Incremento progresivo da seguridade.

Adicionalmente, o Real Decreto introduce un réxime transitorio para lograr, mediante unha serie de actuacións na rede e no material móbil, un incremento progresivo da seguridade nos procesos de circulación, conforme aos avances técnicos e normativos promovidos polo Ministerio de Fomento nos últimos anos.

Equipamento das liñas.

Para iso, engádense novos apartados á disposición transitoria única do citado Real Decreto de 2015, fixando prazos para a implantación de diversos estándares de equipamento das liñas, como o denominado "apagamento do ASFA analóxico", o establecemento dun "Plan de supresión de bloqueos telefónicos" ou a redacción dun "Plan de mellora das comunicacións" en toda a rede ferroviaria na que resulta de aplicación.

Co obxectivo de aumentar a seguridade, substituirase o denominado sistema ASFA analóxico polo ASFA dixital. De la Serna explicou que o ASFA é o sistema de sinais e de freado automático que funciona en España desde o ano 1973 e que permite informar o maquinista sobre a situación do estado dos sinais. Este sistema utilízase en todas as liñas, salvo nas de Alta Velocidade, nas que existe un sistema máis avanzado de supervisión continua.
O novo regulamento establece a obrigación de que antes do 30 de xuño de 2018 todos os trens teñan o sistema ASFA dixital e de que o 30 de abril de 2019 inclúano os trens de ancho métrico, que son os antigos FEVE (Ferrocarrís de Vía Estreita).

O ministro tamén destacou o avance nos sistemas de comunicación, coa eliminación do sistema de bloqueos telefónicos que utilizan algunhas liñas. "Hai un compromiso de establecer un plan de melloras de comunicacións antes do 15 de setembro do ano 2019, despois de elaborar un diagnóstico sobre as diferentes liñas para que estea completamente implantado o 15 de xaneiro do ano 2024", dixo.

O proxecto de Real Decreto foi sometido aos procedementos establecidos na lexislación vixente, incluídos os trámites de audiencia a distintos actores e institucións do sistema ferroviario nacional e de notificación á Comisión Europea, en cumprimento do artigo 8 dunha Directiva Comunitaria de 2004.
A entrada en vigor efectiva da nova normativa terá lugar aos seis meses da correspondente publicación, polo que dá ocasión ás entidades ferroviarias de proceder, nese período, á difusión e formación do seu persoal e adaptación das súas normas internas.