domingo, 12 de noviembre de 2017

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

A sesión do Pleno do Congreso da próxima semana empeza o martes 14 ás 15,00 horas co debate de toma en consideración da proposición de lei para a reparación xurídica das vítimas do franquismo mediante a declaración de nulidade e ilexitimidade dos tribunais constituídos durante a Guerra Civil e o franquismo, así como as sentenzas ditadas. 

O PdCat, autor da iniciativa, argumenta que as familias das vítimas do franquismo levan anos loitando á beira de asociacións e organizacións pola localización de fosas comúns, recuperación de restos de persoas desaparecidas, a anulación de sentenzas emitidas por tribunais militares, o acceso aos arquivos e outras fontes de información documental, entre outras medidas, polo que considera preciso ir máis aló da Lei de Memoria Histórica.

"É preciso dar resposta a estas peticións e declarar definitivamente a nulidade daqueles procedementos tendo en conta os requirimentos formulados polo Comité de Dereitos Humanos das Nacións Unidas e polo Relator Especial sobre a promoción da verdade, a xustiza, a reparación e as garantías de non repetición do Consello de Dereitos Humanos no último informe do período de sesións do 22 de xullo de 2014", engade.

O Pleno debaterá a continuación a proposta de reforma da Lei de Axuizamento Civil e da Lei Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa para aclarar os casos nos que se exime do pago de costas do proceso, dado que "o temor á condena en costas disuade en moitas ocasións o exercicio do dereito de acceso ao proceso para solicitar o restablecemento de dereitos que se entenden vulnerados, coñecendo que na resolución do caso concreto interveñen moitas variables que non dependen exclusivamente de quen demanda a xustiza que cre vulnerada". 

O Grupo Socialista considera aconsellable introducir máis elementos para determinar que "non basta o vencimiento, senón que a el debe engadirse a necesidade de que a parte vencida haxa actuado de maneira dolosa ou culposa é dicir con mala fe ou temeridade", de modo que aquel que "por acción ou omisión temeraria ou dolosa ocasiona o litixio, se é vencido debe abonar as costas".

Posteriormente, os deputados debaten a proposición non de lei presentada polo Grupo Popular para reforzar a protección dos usuarios de servizos financeiros de entidades non supervisadas polo Banco de España; e a de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa aos tempos de espera para recibir as prestacións da Lei de Dependencia.

A orde do día do martes conclúe co debate das mocións de Unidos Podemos-EC-EM sobre medidas de apoio extraordinarias para as e os traballadores eventuais do campo de Andalucía e Estremadura, e do conxunto do Estado, como consecuencia dos efectos da seca; do Grupo Socialista sobre as medidas para adoptar para reverter a situación de precariedade laboral e os niveis de temporalidade na contratación; e de Coalición Canaria sobre as medidas que adoptará o Goberno de España para a viabilidade e continuidade da actividade produtiva do plátano de Canarias no noso país.

O mércores, o Pleno renóvase ás 9,00 horas coas preguntas e as interpelacións urxentes, na sesión de control ao Goberno, e o xoves, á mesma hora, debaterase o ditame da Comisión Mixta para as relacións co Tribunal de Contas sobre a declaración da Conta Xeral do Estado correspondente ao exercicio de 2015.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta