Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno da próxima semana comeza o martes dezasete de outubro ás 15 horas coa toma en consideración da Proposición de Lei para obrigar ás empresas para rexistrar diariamente horario de entrada e saída dos seus traballadores. Desde o Grupo Socialista denuncian que a desregulación do tempo de traballo está a provocar xornadas fóra do pactado, onde a extralimitación na duración da xornada convértese en regra xeral e o traballo a tempo parcial, por mandato legal, convértese nun tempo completo. 

A continuación, os deputados decidiremos a tramitación da Proposición de Lei, presentada polo Grupo Popular, de asistencia xurídica gratuíta que permitiría aos funcionarios do Grupo para exercer excepcionalmente por necesidades do servizo as funcións de secretaría das comisións de asistencia xurídica gratuíta, permitidas só aos funcionarios do subgrupo A1. 

O seguinte punto da orde do día é o debate de Proposicións non de Lei. O Grupo Socialista solicita o restablecemento do subsidio por desemprego para as persoas maiores de 52 anos mentres que o Grupo Popular quere instar o Goberno a impulsar a celebración o 6 de decembro de 2018 do "Cuadraxésimo Aniversario da Constitución Española de 1978".

Posteriormente, no debate de mocións consecuencia de interpelación, o Pleno debaterá a moción de Unidos Podemos-En Comu-Podem-En Marea, para garantir a igualdade retributiva real e efectiva entre homes e mulleres e de Cidadáns sobre o adoctrinamiento ideolóxico nos centros educativos.

O Pleno renóvase o mércores ás 9 horas para a sesión de control con preguntas ao Goberno e as interpelacións urxentes dos grupos.

Emendas do Senado e prorroga de subcomisión 

O xoves, ademais dos decretos-leis, debátense as emendas do Senado aos proxectos de lei de Contratos do Sector Público, de precursores de explosivos e de litixios en materia de consumo.  

A Comisión de Facenda do Senado incorporou tres emendas ao Proxecto de Lei de Contratos do Sector Público para que nos contratos das administracións  prevalezan os convenios de empresa fronte aos sectoriais.  Na Lei de precursores de explosivos, os senadores modificaron o artigo 4 referente ás licenzas destas substancias para situar a obrigación de denuncia de subtracción no marco da Lei de Axuizamento Criminal Pola súa banda, a Comisión de Sanidade da Cámara Alta incluíu no Proxecto de Lei de litixios de consumo que as compañías aéreas sométanse ás entidades encargadas de xestionar os mecanismos extraxudiciais nos seus conflitos cos consumidores.

Finalmente, atenderase á solicitude da Comisión de Defensa para ampliar o prazo dos traballos da Subcomisión para o estudo do réxime profesional dos militares de tropa e mariñeiría das Forzas Armadas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta

Con la tecnología de Blogger.