jueves, 26 de octubre de 2017

Impulso ao Eixo Madrid - Castela e León - Galicia, como motor de desenvolvemento e dinamización económica

Onte reunidos na sede da Presidencia da Comunidade de Madrid no I Encontro dos Gobernos de Galicia - Madrid - Castela e León,  os presidentes, Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes e Juan Vicente Herrera, respectivamente, asinaron unha Declaración Institucional na que “subscriben e reafirman o seu compromiso coa vixencia do Estado das Autonomías, como marco político-institucional que permitiu articular con solvencia a convivencia entre os españois e consolidar a democracia e o avance no benestar de todos os territorios de España”.
Ademais, “coinciden en sinalar que calquera intento de modificar o modelo autonómico que nos demos entre todos debe facerse forxando os necesarios consensos para impulsar unha reforma constitucional, no seu caso, e baixo as garantías que a propia orde constitucional vixente establece”.
“Só baixo esas premisas, de respecto debido á norma fundamental, é posible alumear un futuro libre das graves tensións e enfrontamentos que caracterizaron o debate territorial nos últimos tempos. Uns enfrontamentos que socavan as bases da nosa democracia e que poñen en serio perigo o exercicio dos dereitos fundamentais e da liberdade de todos os cidadáns”, afirman,
Os tres presidentes declararon así mesmo a necesidade de “promover un novo modelo de financiamento autonómico que se fundamente nos principios de suficiencia, solidariedade, equidade, transparencia, corresponsabilidade fiscal e garantía de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, en función do seu custo efectivo”.
Precisan neste ámbito que “dada a especial importancia cualitativa e cuantitativa das políticas de gasto sanitario dentro das competencias autonómicas, o dito modelo debería ter en conta as principais variables determinantes do seu custo e evolución”.
Ao mesmo tempo, subliñan “a necesidade de fortalecer o papel das entidades locais, para reforzar a súa posición como prestadoras de servizos de proximidade” e apostan por “unha nova norma reguladora das facendas locais que lles permita dispoñer de ingresos suficientes para facer fronte aos servizos que han de prestar e ao exercicio das funcións e competencias que teñen atribuídas”.
Suma de esforzos
As tres comunidades decláranse “conscientes da importancia que para os seus cidadáns comporta a suma de esforzos entre administracións autonómicas” e destas co Estado, “nunha dinámica de lealdade institucional” e no marco dun sistema autonómico que, “máis que recrearse en títulos do pasado, gañe día a día a súa lexitimidade mellorando a calidade de vida de todos e facilitando a todos o acceso aos servizos públicos máis fundamentais”.
Por iso, propóñense con esta declaración “perfeccionar a colaboración que se vén realizando nos últimos anos entre a Xunta de Galicia, o Goberno da Comunidade de Madrid e a Xunta de Castela e León cara a un ámbito de intereses comúns que poden ir máis aló do marco tradicional da colaboración, mediante a articulación dunha alianza estratéxica que potencie as súas relacións de cooperación de forma estable”.
Ademais, no actual escenario económico, consideran oportuno “aproveitar a potencialidade da alianza das tres comunidades que conforman este espazo que forma unha continuidade territorial e integra o centro e o noroeste peninsular para impulsar e promover conxuntamente o desenvolvemento de actividades empresariais e económicas, en particular as vinculadas ao sector do transporte e a loxística, mediante unha estratexia enfocada ás próximas demandas industriais e comerciais deste espazo”.
En particular, destacan “o interese común da conexión do corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade L.A.V. Madrid-Galicia que permitirá articularse co Eixo Atlántico en Galicia”, e que “ao actual deseño do trazado español do Corredor Atlántico se incorpore a conexión ferroviaria cos portos marítimos galegos a través das comunidades de Castela e León e Madrid”.
Eixes estratéxicos
Para dar unha resposta aos principais retos aos que se enfrontan, as tres comunidades establecen como “eixes estratéxicos” o “desenvolvemento económico, cultural e ambiental”, os “servizos públicos esenciais e de emerxencias” e a “coordinación en asuntos claves da política autonómica”.
Mentres ao último apartado corresponden as consideracións referentes á “vixencia do Estado das Autonomías” e o financiamento autonómico, no primeiro inclúen o propósito xeral de “impulsar o Eixo Madrid - Castela e León - Galicia, como motor de desenvolvemento e dinamización económica” e os compromisos concretos de “promover e apoiar a celebración anual dun foro económico e social das tres comunidades, con participación dos axentes económicos e sociais”; “coordinar accións en materia de conservación, posta en valor e difusión do Camiño de Santiago de Madrid”; e “estudar proxectos culturais e turísticos comúns”, especificamente no ámbito dos museos.
Tamén, establecer mecanismos de colaboración entre as estratexias de comunicación das súas respectivas “marcas” -Marca Territorio Castela e León, Galicia Calidade e M de Madrid-; coordinarse na xestión de parques e espazos naturais, especialmente nas zonas limítrofes; e impulsar un “Foro de Rexións estable de intercambio de coñecemento orientado ao desenvolvemento de políticas de mitigación e adaptación fronte ao fenómeno do cambio climático”.
No apartado de servizos públicos esenciais e de emerxencias, expresan que “chegou o momento de analizar e preparar novas propostas e espazos de colaboración que se incluirán nunha segunda xeración dos convenios xa subscritos”.
Así, propoñen como obxectivos concretos “perfeccionar a colaboración que veñen realizando entre os servizos públicos de saúde das tres comunidades autónomas”, tamén para a realización de prácticas universitarias de alumnos das facultades de Enfermaría e Medicamento; coordinar actividades relacionadas coa mobilidade dos cidadáns; establecer mecanismos de colaboración en favor da calidade dos servizos públicos de educación, servizos sociais e os servizos de emerxencias, con “especial énfase no adecuado tratamento e protección das mulleres vítimas da violencia de xénero”.

Os tres gobernos autonómicos convocarán os seus comités de enlace e coordinación no prazo de dous meses para efectuar un seguimento da execución dos compromisos adoptados e avaliar o seu compromiso.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta